Apocalipsis 19:1-21

19  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng isang malaking pulutong sa langit.+ Sinabi nila: “Purihin ninyo si Jah!+ Ang kaligtasan+ at ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos,+  sapagkat ang kaniyang mga kahatulan ay totoo at matuwid.+ Sapagkat naglapat siya ng kahatulan sa dakilang patutot na nagpasamâ sa lupa dahil sa kaniyang pakikiapid, at ipinaghiganti niya ang dugo ng kaniyang mga alipin sa kaniyang kamay.”+  At kaagad nilang sinabi sa ikalawang pagkakataon: “Purihin ninyo si Jah!+ At ang usok mula sa kaniya ay patuloy na pumapailanlang magpakailan-kailanman.”+  At ang dalawampu’t apat na matatanda+ at ang apat na nilalang na buháy+ ay sumubsob at sumamba sa Diyos na nakaupo+ sa trono, at nagsabi: “Amen! Purihin ninyo si Jah!”+  Gayundin, isang tinig ang lumabas sa trono at nagsabi: “Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga alipin niya,+ na may takot sa kaniya, ang maliliit at ang malalaki.”+  At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang malaking pulutong at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog. Sinabi nila: “Purihin ninyo si Jah,+ sapagkat si Jehova na ating Diyos, ang Makapangyarihan-sa-lahat,+ ay nagsimulang mamahala bilang hari.+  Magsaya tayo at mag-umapaw sa kagalakan, at ibigay natin sa kaniya ang kaluwalhatian,+ sapagkat ang kasal+ ng Kordero ay dumating na+ at ang kaniyang asawa ay naghanda na ng kaniyang sarili.+  Oo, ipinagkaloob sa kaniya na magayakan ng maningning, malinis, mainam na lino, sapagkat ang mainam na lino ay kumakatawan sa matuwid na mga gawa ng mga banal.”+  At sinabi niya sa akin: “Isulat mo: Maligaya yaong mga inanyayahan+ sa hapunan ng kasal ng Kordero.”+ Gayundin, sinabi niya sa akin: “Ito ang mga tunay na pananalita ng Diyos.”+ 10  Sa gayon ay sumubsob ako sa harap ng kaniyang mga paa upang sambahin siya.+ Ngunit sinabi niya sa akin: “Mag-ingat ka! Huwag mong gawin iyan!+ Ako ay kapuwa mo alipin lamang at ng iyong mga kapatid na may gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus.+ Sambahin mo ang Diyos;+ sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang kumakasi sa panghuhula.”+ 11  At nakita kong bukás ang langit, at, narito! isang kabayong puti.+ At ang nakaupo roon ay tinatawag na Tapat+ at Totoo,+ at siya ay humahatol at nakikipagdigma ayon sa katuwiran.+ 12  Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab na apoy,+ at sa kaniyang ulo ay maraming diadema.+ Siya ay may pangalang+ nakasulat na walang sinumang nakaaalam kundi siya lamang, 13  at nagagayakan siya ng panlabas na kasuutan na nawisikan ng dugo,+ at ang pangalang itinatawag sa kaniya ay Ang Salita+ ng Diyos. 14  Gayundin, ang mga hukbo na nasa langit ay sumusunod sa kaniya na nakasakay sa mga kabayong puti, at nadaramtan sila ng mapuputi, malilinis, maiinam na lino. 15  At mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang mahabang tabak na matalas,+ upang kaniyang saktan ang mga bansa sa pamamagitan nito, at papastulan niya sila ng isang tungkod na bakal.+ Niyuyurakan din niya ang pisaan ng ubas+ ng galit ng poot ng Diyos+ na Makapangyarihan-sa-lahat. 16  At sa kaniyang panlabas na kasuutan, maging sa kaniyang hita, ay may pangalan siyang nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.+ 17  Nakita ko rin ang isang anghel na nakatayo sa araw, at sumigaw siya sa malakas na tinig at nagsabi sa lahat ng mga ibon+ na lumilipad sa kalagitnaan ng langit: “Halikayo rito, matipon kayo sa dakilang hapunan ng Diyos, 18  upang inyong kainin ang mga kalamnan+ ng mga hari at ang mga kalamnan ng mga kumandante ng militar at ang mga kalamnan ng malalakas na tao+ at ang mga kalamnan ng mga kabayo+ at niyaong mga nakaupo sa kanila, at ang mga kalamnan ng lahat, ng mga taong laya at gayundin ng mga alipin at ng maliliit at ng malalaki.” 19  At nakita ko ang mabangis na hayop+ at ang mga hari+ sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtipun-tipon upang makipagdigma+ sa isa na nakaupo sa kabayo+ at sa kaniyang hukbo. 20  At sinunggaban ang mabangis na hayop,+ at kasama nito ang bulaang propeta+ na nagsagawa sa harap niyaon ng mga tanda+ na ipinanligáw niya sa mga tumanggap ng marka+ ng mabangis na hayop at sa mga nag-uukol ng pagsamba sa larawan nito.+ Samantalang buháy pa, sila ay kapuwa inihagis sa maapoy na lawa na nagniningas sa asupre.+ 21  Ngunit ang iba ay pinatay sa pamamagitan ng mahabang tabak ng isa na nakaupo sa kabayo,+ na siyang tabak na lumalabas mula sa kaniyang bibig.+ At ang lahat ng mga ibon+ ay nabusog+ sa kanilang mga kalamnan.+

Talababa