Apocalipsis 2:1-29

2  “Sa anghel+ ng kongregasyon sa Efeso+ ay isulat mo: Ito ang mga bagay na sinasabi niya na may hawak ng pitong bituin+ sa kaniyang kanang kamay, siya na lumalakad sa gitna ng pitong ginintuang kandelero,+  ‘Alam ko ang iyong mga gawa,+ at ang iyong pagpapagal at pagbabata, at na hindi mo matiis ang masasamang tao, at na inilagay mo sa pagsubok+ yaong mga nagsasabi na sila ay mga apostol,+ ngunit hindi sila gayon, at nasumpungan mong sila ay mga sinungaling.  Nagpapakita ka rin ng pagbabata,+ at nagtiis ka alang-alang sa aking pangalan+ at hindi nanghimagod.+  Gayunpaman, mayroon akong laban sa iyo, na iniwan mo ang pag-ibig na taglay mo noong una.+  “ ‘Kaya nga alalahanin mo kung mula sa ano ka nahulog, at magsisi ka+ at gawin mo ang mga gawa noong una. Kung hindi, paririyan ako sa iyo,+ at aalisin ko ang iyong kandelero+ mula sa kinalalagyan nito, malibang ikaw ay magsisi.  Gayunman, nasa iyo nga ito, na kinapopootan+ mo ang mga gawa ng sekta ni Nicolas,+ na kinapopootan ko rin.  Ang may tainga ay makinig sa sinasabi ng espiritu+ sa mga kongregasyon: Siya na nananaig+ ay pagkakalooban ko na kumain mula sa punungkahoy ng buhay,+ na nasa paraiso ng Diyos.’  “At sa anghel+ ng kongregasyon sa Smirna ay isulat mo: Ito ang mga bagay na sinasabi niya, ‘ang Una at ang Huli,’+ na namatay at muling nabuhay,+  ‘Alam ko ang iyong kapighatian at karalitaan—ngunit ikaw ay mayaman+—at ang pamumusong niyaong mga nagsasabing sila nga ay mga Judio,+ at gayunma’y hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas.+ 10  Huwag kang matakot sa mga bagay na malapit mo nang pagdusahan.+ Narito! Patuloy na itatapon ng Diyablo+ ang ilan sa inyo sa bilangguan upang lubos kayong mailagay sa pagsubok,+ at upang magkaroon kayo ng kapighatiang+ sampung araw. Patunayan mong tapat ka maging hanggang sa kamatayan,+ at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay.+ 11  Ang may tainga ay makinig+ sa sinasabi ng espiritu+ sa mga kongregasyon: Siya na nananaig+ ay hindi sa anumang paraan mapipinsala ng ikalawang kamatayan.’+ 12  “At sa anghel ng kongregasyon sa Pergamo ay isulat mo: Ito ang mga bagay na sinasabi niya na may matalas at mahabang tabak na may dalawang talim,+ 13  ‘Alam ko kung saan ka tumatahan, samakatuwid ay sa kinaroroonan ng trono ni Satanas; at gayunma’y patuloy kang nanghahawakang mahigpit sa aking pangalan,+ at hindi mo ikinaila ang iyong pananampalataya sa akin+ maging noong mga araw ni Antipas, ang aking saksi,+ ang tapat, na pinatay+ sa inyong tabi, kung saan tumatahan si Satanas. 14  “ ‘Gayunpaman, mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, na mayroon ka riyang mga nanghahawakang mahigpit sa turo ni Balaam,+ na siyang nagturo kay Balak+ na maglagay ng katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga idolo at makiapid.+ 15  Gayundin naman, mayroon ka niyaong mga nanghahawakang mahigpit sa turo ng sekta ni Nicolas+ sa katulad na paraan. 16  Kaya nga magsisi ka.+ Kung hindi, paririyan ako sa iyo nang madali, at makikipagdigma ako+ sa kanila sa pamamagitan ng mahabang tabak ng aking bibig.+ 17  “ ‘Ang may tainga ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga kongregasyon:+ Sa kaniya na nananaig+ ay magbibigay ako ng bahagi ng nakatagong manna,+ at bibigyan ko siya ng isang maliit na batong puti, at sa maliit na bato ay nakasulat ang isang bagong pangalan+ na walang sinumang nakaaalam maliban sa tumatanggap nito.’+ 18  “At sa anghel ng kongregasyon sa Tiatira+ ay isulat mo: Ito ang mga bagay na sinasabi ng Anak+ ng Diyos, siya na ang mga mata ay tulad ng nagliliyab na apoy,+ at ang kaniyang mga paa ay tulad ng mainam na tanso,+ 19  ‘Alam ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pag-ibig+ at pananampalataya at ministeryo at pagbabata, at na ang iyong mga gawa+ nitong huli ay higit kaysa sa mga nauna.+ 20  “ ‘Gayunpaman, mayroon akong laban sa iyo, na pinahihintulutan mo ang babaing iyon na si Jezebel,+ na ang tawag niya sa kaniyang sarili ay propetisa, at nagtuturo siya+ at inililigaw ang aking mga alipin+ upang makiapid+ at kumain ng mga bagay na inihain sa mga idolo.+ 21  At binigyan ko siya ng panahon upang magsisi,+ ngunit ayaw niyang pagsisihan ang kaniyang pakikiapid.+ 22  Narito! Malapit ko na siyang ihagis sa higaan ng karamdaman, at yaong mga nangangalunya sa kaniya tungo sa malaking kapighatian, malibang pagsisihan nila ang kaniyang mga gawa. 23  At ang kaniyang mga anak ay papatayin ko ng nakamamatay na salot, anupat malalaman ng lahat ng mga kongregasyon na ako ang siyang sumasaliksik ng mga bato at mga puso, at ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ang ayon sa inyong mga gawa.+ 24  “ ‘Gayunman, sinasabi ko sa iba pa sa inyo na nasa Tiatira, sa lahat niyaong hindi nagtataglay ng turong ito, sa kanila mismo na hindi nakaalam ng “malalalim na bagay ni Satanas,”+ gaya ng kanilang sinasabi: Hindi ako maglalagay sa inyo ng iba pang pasanin.+ 25  Magkagayunman, panghawakan ninyong mahigpit ang taglay ninyo+ hanggang sa dumating ako. 26  At sa kaniya na nananaig at tumutupad sa aking mga gawa hanggang sa wakas+ ay ibibigay ko ang awtoridad sa mga bansa,+ 27  at magpapastol siya sa mga tao sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal+ anupat magkakadurug-durog sila na tulad ng mga sisidlang luwad,+ gaya naman ng tinanggap ko mula sa aking Ama, 28  at ibibigay ko sa kaniya ang bituing pang-umaga.+ 29  Ang may tainga ay makinig sa sinasabi ng espiritu+ sa mga kongregasyon.’+

Talababa