Apocalipsis 12:1-17

12  At isang dakilang tanda+ ang nakita sa langit, isang babaing+ nagagayakan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang koronang labindalawang bituin,  at siya ay nagdadalang-tao. At sumisigaw siya dahil sa kaniyang mga kirot+ at sa kaniyang matinding paghihirap na magsilang.  At isa pang tanda ang nakita sa langit, at, narito! isang malaking dragon na kulay-apoy,+ na may pitong ulo at sampung sungay at sa mga ulo nito ay may pitong diadema;  at kinakaladkad ng buntot+ nito ang isang katlo ng mga bituin+ sa langit, at inihagis sila nito sa lupa.+ At ang dragon ay nanatiling nakatayo sa harap ng babae+ na malapit nang magsilang,+ upang kapag nakapagsilang na siya ay malamon+ nito ang kaniyang anak.  At nagsilang siya ng isang anak na lalaki,+ isang lalaki, na magpapastol sa lahat ng mga bansa taglay ang isang tungkod na bakal.+ At ang kaniyang anak ay inagaw patungo sa Diyos at sa kaniyang trono.+  At ang babae ay tumakas patungo sa ilang,+ kung saan may dako siya na inihanda ng Diyos, upang doon ay pakainin+ nila siya nang isang libo dalawang daan at animnapung araw.+  At sumiklab ang digmaan sa langit: Si Miguel+ at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang mga anghel nito ay nakipagbaka  ngunit hindi ito nanaig, ni may nasumpungan pa mang dako para sa kanila sa langit.  Kaya inihagis ang malaking dragon,+ ang orihinal na serpiyente,+ ang tinatawag na Diyablo+ at Satanas,+ na siyang nagliligaw sa buong tinatahanang lupa;+ siya ay inihagis sa lupa,+ at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. 10  At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi: “Ngayon ay naganap na ang kaligtasan+ at ang kapangyarihan+ at ang kaharian ng ating Diyos+ at ang awtoridad ng kaniyang Kristo,+ sapagkat ang tagapag-akusa sa ating mga kapatid ay naihagis na, na siyang umaakusa sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos!+ 11  At kanilang dinaig siya+ dahil sa dugo ng Kordero+ at dahil sa salita ng kanilang pagpapatotoo,+ at hindi nila inibig ang kanilang mga kaluluwa+ maging sa harap ng kamatayan. 12  Dahil dito ay matuwa kayo, kayong mga langit at kayo na tumatahan diyan!+ Sa aba+ ng lupa at ng dagat,+ sapagkat ang Diyablo ay bumaba na sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam na mayroon na lamang siyang maikling yugto ng panahon.”+ 13  At nang makita ng dragon na siya ay inihagis sa lupa,+ pinag-usig niya ang babae+ na nagsilang sa batang lalaki. 14  Ngunit ang dalawang pakpak ng malaking agila+ ay ibinigay sa babae, upang makalipad siya patungo sa ilang+ sa kaniyang dako; doon siya pinakakain+ sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahating panahon+ na malayo sa mukha ng serpiyente.+ 15  At ang serpiyente ay nagbuga sa likuran ng babae ng tubig+ na parang ilog mula sa kaniyang bibig, upang pangyarihin siyang malunod sa ilog.+ 16  Ngunit ang lupa ay sumaklolo sa babae,+ at ibinuka ng lupa ang bibig nito at nilulon ang ilog na ibinuga ng dragon mula sa kaniyang bibig. 17  At ang dragon ay napoot sa babae,+ at umalis upang makipagdigma sa mga nalalabi sa kaniyang binhi, na tumutupad sa mga utos ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo+ tungkol kay Jesus.

Talababa