Apocalipsis 5:1-14

5  At nakita ko sa kanang kamay ng Isa na nakaupo sa trono+ ang isang balumbon na may sulat sa loob at sa kabilang panig,+ na natatatakang+ mahigpit ng pitong tatak.  At nakita ko ang isang malakas na anghel na naghahayag sa malakas na tinig: “Sino ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at magkalag ng mga tatak nito?”  Ngunit maging sa langit man o sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng lupa ay walang isa mang makapagbukas ng balumbon o makatingin sa loob nito.  At tumangis ako nang labis sapagkat walang sinumang nasumpungang karapat-dapat na magbukas ng balumbon o tumingin sa loob nito.+  Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatanda: “Huwag ka nang tumangis. Narito! Ang Leon na mula sa tribo ni Juda,+ ang ugat+ ni David,+ ay nanaig+ upang makapagbukas ng balumbon at ng pitong tatak nito.”  At nakita kong nakatayo sa gitna ng trono+ at ng apat na nilalang na buháy at sa gitna ng matatanda+ ang isang kordero+ na para bang pinatay,+ na may pitong sungay at pitong mata, na ang mga mata ay nangangahulugang pitong espiritu+ ng Diyos na isinugo sa buong lupa.  At pumaroon siya at kaagad na kinuha iyon mula sa kanang kamay ng Isa na nakaupo sa trono.+  At nang kunin niya ang balumbon, ang apat na nilalang na buháy at ang dalawampu’t apat na matatanda+ ay sumubsob sa harap ng Kordero, na ang bawat isa ay may alpa+ at mga ginintuang mangkok na punô ng insenso, at ang insenso+ ay nangangahulugan ng mga panalangin+ ng mga banal.  At umaawit sila ng isang bagong awit,+ na nagsasabi: “Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa balumbon at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo+ ay bumili ka+ ng mga tao para sa Diyos+ mula sa bawat tribo at wika at bayan at bansa, 10  at ginawa mo silang isang kaharian+ at mga saserdote+ sa ating Diyos,+ at mamamahala sila bilang mga hari+ sa ibabaw ng lupa.” 11  At nakita ko, at narinig ko ang isang tinig ng maraming anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buháy at ng matatanda, at ang bilang nila ay laksa-laksang mga laksa+ at libu-libong mga libo,+ 12  na nagsasabi sa malakas na tinig: “Ang Kordero na pinatay+ ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala.”+ 13  At ang bawat nilalang na nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa+ at nasa dagat, at ang lahat ng bagay na nasa kanila, ay narinig kong nagsasabi: “Sa Isa na nakaupo sa trono+ at sa Kordero,+ sumakanila nawa ang pagpapala at ang karangalan+ at ang kaluwalhatian+ at ang kalakasan magpakailan-kailanman.” 14  At ang apat na nilalang na buháy ay nagsabi: “Amen!” at ang matatanda+ ay sumubsob at sumamba.+

Talababa