Apocalipsis 7:1-17

7  Pagkatapos nito ay nakakita ako ng apat na anghel+ na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na hinahawakang mahigpit ang apat na hangin+ ng lupa, upang walang hanging humihip sa lupa o sa dagat o sa anumang punungkahoy.+  At nakakita ako ng isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw,+ na may tatak ng Diyos na buháy;+ at sumigaw siya sa malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkaloobang puminsala sa lupa at sa dagat,  na nagsasabi: “Huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punungkahoy, hanggang sa matapos naming matatakan+ sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos.”+  At narinig ko ang bilang niyaong mga tinatakan, isang daan at apatnapu’t apat na libo,+ na tinatakan mula sa bawat tribo+ ng mga anak ni Israel:+  Mula sa tribo ni Juda+ ay labindalawang libo ang tinatakan;mula sa tribo ni Ruben+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Gad+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Aser+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Neptali+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Manases+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Simeon+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Levi+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Isacar+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Zebulon+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Jose+ ay labindalawang libo;mula sa tribo ni Benjamin+ ay labindalawang libo ang tinatakan.+  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko, at, narito! isang malaking pulutong,+ na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa lahat ng mga bansa+ at mga tribo at mga bayan+ at mga wika,+ na nakatayo sa harap ng trono+ at sa harap ng Kordero, na nadaramtan ng mahahabang damit na puti;+ at may mga sanga ng palma+ sa kanilang mga kamay. 10  At patuloy silang sumisigaw sa malakas na tinig, na sinasabi: “Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos,+ na nakaupo sa trono,+ at sa Kordero.”+ 11  At ang lahat ng mga anghel+ ay nakatayo sa palibot ng trono at ng matatanda+ at ng apat na nilalang na buháy,+ at isinubsob nila ang kanilang mga mukha sa harap ng trono at sumamba sa Diyos,+ 12  na sinasabi: “Amen! Ang pagpapala at ang kaluwalhatian at ang karunungan at ang pasasalamat at ang karangalan at ang kapangyarihan+ at ang lakas ay sumaating Diyos magpakailan-kailanman. Amen.”+ 13  At bilang tugon ay sinabi sa akin ng isa sa matatanda:+ “Ang mga ito na nadaramtan ng mahahabang damit na puti,+ sino sila at saan sila nanggaling?” 14  At kaagad kong sinabi sa kaniya: “Panginoon ko, ikaw ang siyang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin: “Ito ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian,+ at nilabhan nila ang kanilang mahahabang damit at pinaputi+ ang mga iyon sa dugo+ ng Kordero. 15  Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap+ ng trono ng Diyos; at nag-uukol sila sa kaniya ng sagradong paglilingkod+ araw at gabi sa kaniyang templo; at ang Isa na nakaupo sa trono+ ay maglulukob ng kaniyang tolda+ sa kanila. 16  Hindi na sila magugutom ni mauuhaw pa man, ni ang araw man ay tatama sa kanila nang matindi ni ang anumang nakapapasong init,+ 17  sapagkat ang Kordero,+ na nasa gitna ng trono, ay magpapastol+ sa kanila, at aakay sa kanila sa mga bukal ng mga tubig+ ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata.”+

Talababa