2 Samuel 22:1-51

22  At sinalita ni David kay Jehova ang mga salita ng awit+ na ito nang araw na iligtas siya ni Jehova mula sa palad ng lahat ng kaniyang mga kaaway+ at mula sa palad ni Saul;+  at sinabi niya:“Si Jehova ang aking malaking bato+ at aking moog+ at ang Tagapaglaan ko ng pagtakas.+   Ang aking Diyos ang aking bato.+ Manganganlong ako sa kaniya,Ang aking kalasag+ at aking sungay+ ng kaligtasan, ang aking matibay na kaitaasan,+At aking dakong matatakasan,+ aking Tagapagligtas;+ mula sa karahasan ay inililigtas mo ako.+   Sa Isa na dapat purihin,+ kay Jehova, ay tatawag ako,At mula sa aking mga kaaway ay ililigtas ako.+   Sapagkat kinulong ako ng nakamamatay at dumadaluyong na mga alon;+May mga dumaragsang baha ng walang-kabuluhang mga tao na laging sumisindak sa akin.+   Ang mga lubid mismo ng Sheol ay pumulupot sa akin;+Ang mga silo ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa aking kabagabagan ay patuloy akong tumatawag kay Jehova,+At sa aking Diyos ay patuloy akong tumatawag.+At mula sa kaniyang templo ay dininig niya ang aking tinig,+Lakip na ang aking paghingi ng tulong sa kaniyang pandinig.+   At ang lupa ay nagsimulang yumanig at umuga nang paurong-sulong;+Ang mga pundasyon ng langit ay naligalig,+At ang mga iyon ay patuloy na yumanig nang paurong-sulong sapagkat siya ay ginalit.+   Pumailanlang ang usok mula sa mga butas ng kaniyang ilong, at ang apoy mula sa kaniyang bibig ay patuloy na nanlamon;+Ang mga baga ay lumagablab mula sa kaniya.+ 10  At iniyukod niya ang langit at bumaba siya;+At ang makapal na karimlan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa.+ 11  At dumating siyang nakasakay sa isang kerubin+ at dumating na lumilipad;At siya ay nakikita na nasa mga pakpak ng isang espiritu.+ 12  Pagkatapos ay naglagay siya ng kadiliman sa palibot niya bilang mga kubol,+Madidilim na tubig, makakapal na ulap.+ 13  Mula sa kaningningan sa harap niya ay lumagablab ang nagniningas na mga baga ng apoy.+ 14  Mula sa langit ay nagsimulang magpakulog si Jehova,+At ang Kataas-taasan mismo ay nagsimulang magbulalas ng kaniyang tinig.+ 15  At patuloy siyang nagpahilagpos ng mga palaso, upang maipangalat niya sila;+Ng kidlat, upang malito niya sila.+ 16  At ang mga pinakasahig ng dagat ay lumitaw,+Ang mga pundasyon ng mabungang lupain+ ay nalantad,Dahilan sa pagsaway ni Jehova, dahil sa bugso ng hininga ng mga butas ng kaniyang ilong.+ 17  Nagsugo siya mula sa kaitaasan, kinuha niya ako,+Hinango niya ako mula sa malalawak na tubig.+ 18  Iniligtas niya ako mula sa aking malakas na kaaway,+Mula sa mga napopoot sa akin; sapagkat mas malakas sila kaysa sa akin.+ 19  Lagi nila akong hinaharap sa araw ng aking kasakunaan,+Ngunit si Jehova ay naging aking suhay.+ 20  At inilabas niya ako tungo sa isang maluwang na dako;+Iniligtas niya ako, sapagkat nalugod siya sa akin.+ 21  Ginagantimpalaan ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran;+Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginagantihan niya ako.+ 22  Sapagkat iningatan ko ang mga daan ni Jehova,+At hindi ako humiwalay nang may kabalakyutan mula sa aking Diyos.+ 23  Sapagkat ang lahat ng kaniyang mga hudisyal na pasiya+ ay nasa harap ko;At kung tungkol sa kaniyang mga batas, hindi ako lilihis sa mga iyon.+ 24  At ako ay magiging walang pagkukulang+ sa kaniya,At pag-iingatan ko ang aking sarili mula sa kamalian.+ 25  At gantihan nawa ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran,+Ayon sa aking kalinisan sa harap ng kaniyang mga mata.+ 26  Sa matapat ay kikilos ka nang may pagkamatapat;+Sa walang-pagkukulang at makapangyarihan ay makikitungo ka nang walang pagkukulang;+ 27  Sa isang nananatiling malinis ay magpapakilala kang malinis,+At sa liko ay gagawi kang kakatwa.+ 28  At ang mapagpakumbabang bayan ay ililigtas mo;+Ngunit ang iyong mga mata ay laban sa mga palalo, upang maibaba mo sila.+ 29  Sapagkat ikaw ang aking lampara, O Jehova,+At pinagliliwanag ni Jehova ang kadiliman ko.+ 30  Sapagkat sa pamamagitan mo ay madadaluhong ko ang pangkat ng mandarambong;+Sa pamamagitan ng aking Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 31  Kung tungkol sa tunay na Diyos, sakdal ang kaniyang daan;+Ang pananalita ni Jehova ay dalisay.+Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 32  Sapagkat sino ang Diyos bukod pa kay Jehova,+At sino ang bato bukod pa sa ating Diyos?+ 33  Ang tunay na Diyos ang aking matibay na tanggulan,+At pangyayarihin niyang maging sakdal ang aking daan,+ 34  Na ginagawang gaya ng sa mga babaing usa ang aking mga paa;+At sa mga dakong mataas para sa akin ay pinananatili niya akong nakatayo.+ 35  Tinuturuan niya ang aking mga kamay upang makipagdigma;+At ang aking mga bisig ay naghutok ng busog na tanso.+ 36  At ibibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,+At pinadadakila ako ng iyong kapakumbabaan.+ 37  Maglalaan ka ng sapat na dako para sa aking mga hakbang sa paanan ko;+At ang aking mga bukung-bukong ay tiyak na hindi susuray.+ 38  Tutugisin ko ang aking mga kaaway, upang mapuksa ko sila,At hindi ako babalik hanggang sa malipol sila.+ 39  At lilipulin ko sila at pagdudurug-durugin+ sila, upang hindi sila makabangon;+At mabubuwal sila sa ilalim ng aking mga paa.+ 40  At bibigkisan mo ako ng kalakasan para sa pagbabaka;+Ilulugmok mo sa ilalim ko yaong mga tumitindig laban sa akin.+ 41  At kung tungkol sa aking mga kaaway, tiyak na ibibigay mo sa akin ang kanilang batok;+Yaong mga napopoot sa akin nang masidhi—patatahimikin ko rin sila.+ 42  Humihingi sila ng tulong, ngunit walang tagapagligtas;+Kay Jehova, ngunit hindi nga niya sila sinasagot.+ 43  At didikdikin ko sila nang pino na gaya ng alabok sa lupa;Gaya ng lusak sa mga lansangan ay dudurugin ko sila;+Pipitpitin ko sila. 44  At paglalaanan mo ako ng pagtakas mula sa pamimintas ng aking bayan.+Iingatan mo ako upang maging ulo ng mga bansa;+Ang isang bayan na hindi ko kilala—maglilingkod sila sa akin.+ 45  Ang mga banyaga ay susukut-sukot na lalapit sa akin;+Ang mga tainga ay magiging masunurin na makinig sa akin.+ 46  Ang mga banyaga ay maglalaho,At lalabas silang nangangatal mula sa kanilang mga balwarte.+ 47  Si Jehova ay buháy;+ at pagpalain nawa ang aking Bato;+At dakilain nawa ang Diyos na bato ng aking kaligtasan.+ 48  Ang tunay na Diyos ang Tagapagbigay sa akin ng mga paghihiganti+At ang Isa na nagbababa ng mga bayan sa ilalim ko,+ 49  At ang Isa na naglalabas sa akin mula sa mga kaaway ko.+At sa ibabaw niyaong mga tumitindig laban sa akin ay itataas mo ako;+Mula sa taong may mararahas na gawa ay ililigtas mo ako.+ 50  Kaya naman pasasalamatan kita, O Jehova, sa gitna ng mga bansa;+At sa iyong pangalan ay aawit ako:+ 51  Ang Isa na gumagawa ng mga dakilang pagliligtas para sa kaniyang hari+At nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa kaniyang pinahiran,+Kay David at sa kaniyang binhi sa panahong walang takda.”+

Talababa