2 Samuel 8:1-18

8  At nangyari nga na pagkatapos nito ay pinabagsak ni David ang mga Filisteo+ at sinupil sila,+ at kinuha ni David ang Meteg-amma mula sa kamay ng mga Filisteo.  At pinabagsak niya ang mga Moabita+ at sinukat niya sila ng pisi, na pinahihiga sila sa lupa, at sumukat siya ng dalawang pisi upang patayin sila, at isang buong pisi upang panatilihin silang buháy;+ at ang mga Moabita ay naging mga lingkod ni David+ na nagdadala ng tributo.+  At pinabagsak ni David si Hadadezer+ na anak ni Rehob na hari ng Zoba+ samantalang yumayaon siya upang muling ibalik ang kaniyang pamamahala sa may ilog ng Eufrates.+  At nakabihag si David mula sa kaniya ng isang libo pitong daang mangangabayo at dalawampung libong lalaking naglalakad;+ at pinilay+ ni David ang lahat ng kabayong pangkaro,+ ngunit nagtira siya sa kanila ng isang daang kabayong pangkaro.  Nang dumating ang Sirya ng Damasco+ upang tulungan si Hadadezer na hari ng Zoba, pinabagsak ni David sa mga Siryano ang dalawampu’t dalawang libong lalaki.+  Isa pa, naglagay si David ng mga garison+ sa Sirya ng Damasco; at ang mga Siryano ay naging mga lingkod ni David na nagdadala ng tributo.+ At si Jehova ay patuloy na nagliligtas kay David saanman siya pumaroon.+  Bukod diyan, kinuha ni David ang mga bilog na kalasag+ na yari sa ginto na nasa mga lingkod ni Hadadezer at dinala ang mga iyon sa Jerusalem.  At mula sa Beta at Berotai, na mga lunsod ni Hadadezer, si Haring David ay kumuha ng pagkarami-raming tanso.+  At narinig ni Toi na hari ng Hamat+ na pinabagsak ni David ang buong hukbong militar ni Hadadezer.+ 10  Kaya isinugo ni Toi kay Haring David si Joram na kaniyang anak upang tanungin siya tungkol sa kaniyang kalagayan+ at batiin siya sa dahilang nakipaglaban siya kay Hadadezer anupat napabagsak niya ito (sapagkat si Hadadezer ay sinanay sa pakikidigma laban kay Toi); at sa kaniyang kamay ay may mga kagamitang pilak at mga kagamitang ginto at mga kagamitang tanso.+ 11  Ang mga ito rin ay pinabanal ni Haring David kay Jehova, kasama ang pilak at ang ginto na pinabanal niya mula sa lahat ng bansa na sinupil niya,+ 12  mula sa Sirya at mula sa Moab+ at mula sa mga anak ni Ammon at mula sa mga Filisteo+ at mula sa Amalek+ at mula sa nasamsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari ng Zoba.+ 13  At si David ay gumawa ng isang pangalan nang bumalik siya mula sa pagpapabagsak sa mga Edomita sa Libis ng Asin+—labingwalong libo.+ 14  At nagpanatili siya ng mga garison sa Edom.+ Sa buong Edom ay naglagay siya ng mga garison, at ang lahat ng Edomita ay naging mga lingkod ni David;+ at laging inililigtas ni Jehova si David saanman siya pumaroon.+ 15  At si David ay patuloy na naghari sa buong Israel;+ at si David ay patuluyang naglalapat ng hudisyal na pasiya at katuwiran+ para sa kaniyang buong bayan.+ 16  At si Joab+ na anak ni Zeruias ang namamahala sa hukbo; at si Jehosapat+ na anak ni Ahilud ang tagapagtala. 17  At si Zadok+ na anak ni Ahitub at si Ahimelec+ na anak ni Abiatar ang mga saserdote, at si Seraias ang kalihim. 18  At si Benaias+ na anak ni Jehoiada ang namamahala sa mga Kereteo+ at sa mga Peleteo.+ Kung tungkol sa mga anak ni David, sila ay naging mga saserdote.+

Talababa