2 Samuel 18:1-33

18  At binilang ni David ang bayan na kasama niya at naglagay sa kanila ng mga pinuno ng mga libu-libo at ng mga pinuno ng mga daan-daan.+  Isa pa, isinugo ni David ang isang katlo+ ng bayan sa ilalim ng kamay ni Joab+ at ang isang katlo sa ilalim ng kamay ni Abisai+ na anak ni Zeruias, na kapatid ni Joab,+ at ang isang katlo sa ilalim ng kamay ni Ittai+ na Giteo. Pagkatapos ay sinabi ng hari sa bayan: “Ako rin ay walang pagsalang lalabas na kasama ninyo.”  Ngunit sinabi ng bayan: “Huwag kang lumabas,+ sapagkat kung kailangan naming tumakas, hindi sila magtutuon ng puso sa amin;+ at kung ang kalahati sa amin ay mamatay, hindi sila magtutuon ng puso sa amin, sapagkat ikaw ay katumbas ng sampung libo sa amin;+ at ngayon ay mas mabuti kung tutulungan mo kami na masaklolohan+ mula sa lunsod.”  Kaya sinabi ng hari sa kanila: “Anuman ang waring mabuti sa inyong paningin ay gagawin ko.”+ At ang hari ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuang-daan,+ at ang buong bayan ay lumabas na daan-daan at libu-libo.+  At ang hari ay nag-utos kay Joab at kay Abisai at kay Ittai, na sinasabi: “Pakitunguhan ninyo nang banayad+ alang-alang sa akin ang kabataang si Absalom.” At narinig ng buong bayan nang mag-utos ang hari sa lahat ng mga pinuno tungkol kay Absalom.  At ang bayan ay nagpatuloy sa paglabas patungo sa parang upang salubungin ang Israel; at ang pagbabaka ay naganap sa kagubatan ng Efraim.+  Nang dakong huli ay natalo+ roon ang bayan ng Israel+ sa harap ng mga lingkod ni David, at ang patayan doon ay naging lansakan nang araw na iyon, na may dalawampung libong lalaki.  At ang pagbabaka roon ay lumaganap sa buong lupain na abot-tanaw. Isa pa, ang kagubatan ay lumamon ng mas marami sa bayan kaysa sa nilamon ng tabak nang araw na iyon.  Nang maglaon ay nakaharap ni Absalom ang mga lingkod ni David. At si Absalom ay nakasakay sa isang mula, at ang mula ay napadaan sa ilalim ng sala-salabid na mga sanga ng isang pagkalaki-laking punungkahoy, kung kaya ang kaniyang ulo ay nasabit nang mahigpit sa malaking punungkahoy, at siya ay nabitin sa pagitan ng langit at lupa,+ dahil ang mula na sinasakyan niya ay nagpatuloy. 10  Nang magkagayon ay nakita iyon ng isang lalaki at isinaysay kay Joab+ at sinabi: “Narito! Nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang malaking punungkahoy.” 11  At sinabi ni Joab sa lalaki na nagsaysay sa kaniya: “At narito, nakita mo iyon, at bakit nga hindi mo siya pinabagsak doon sa lupa? Kung magkagayon ay may pananagutan sana akong bigyan ka ng sampung pirasong pilak at isang sinturon.”+ 12  Ngunit sinabi ng lalaki kay Joab: “At bagaman titimbang ako sa aking mga palad ng isang libong pirasong pilak, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari; sapagkat narinig namin nang iutos ng hari sa iyo at kay Abisai at kay Ittai, na sinasabi, ‘Ingatan ninyo, sinuman sa inyo, ang kabataan, si Absalom.’+ 13  Kung hindi ay nakagawa sana ako ng kataksilan laban sa kaniyang kaluluwa at ang buong pangyayari ay hindi maitatago mula sa hari,+ at ikaw naman ay tatayo lamang sa isang tabi.” 14  At sinabi ni Joab: “Hindi ako magpipigil nang ganito sa harap mo!” Kaya kumuha siya ng tatlong tagdan sa kaniyang palad at itinarak+ ang mga iyon sa puso ni Absalom habang buháy pa ito sa gitna+ ng malaking punungkahoy. 15  Pagkatapos ay pumalibot ang sampung tagapaglingkod na nagdadala ng mga sandata ni Joab at sinaktan si Absalom, upang kanilang patayin ito.+ 16  Hinipan ngayon ni Joab ang tambuli,+ upang bumalik ang bayan mula sa paghabol sa Israel; sapagkat pinigilan ni Joab ang bayan. 17  Nang dakong huli ay kinuha nila si Absalom at inihagis siya sa kagubatan sa isang malaking hukay at tinabunan siya ng isang napakalaking bunton ng mga bato.+ Kung tungkol sa buong Israel, tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kaniyang tahanan. 18  At si Absalom nga, nang buháy pa siya, ay kumuha at nagtayo para sa kaniyang sarili ng isang haligi,+ na nasa Mababang Kapatagan ng Hari,+ sapagkat ang sabi niya: “Wala akong anak na mag-iingat ng aking pangalan sa alaala.”+ Kaya tinawag niya ang haligi ayon sa kaniyang sariling pangalan,+ at tinatawag pa rin itong Bantayog ni Absalom hanggang sa araw na ito. 19  At may kinalaman kay Ahimaas+ na anak ni Zadok, sinabi niya: “Pakisuyo, hayaan mo akong tumakbo at isaysay sa hari ang balita, sapagkat hinatulan siya ni Jehova upang palayain siya mula sa kamay ng kaniyang mga kaaway.”+ 20  Ngunit sinabi ni Joab sa kaniya: “Hindi ikaw ang taong tagapagbalita sa araw na ito, at isasaysay mo ang balita sa ibang araw; ngunit sa araw na ito ay hindi mo isasaysay ang balita, sa dahilang namatay ang sariling anak ng hari.”+ 21  Pagkatapos ay sinabi ni Joab sa Cusita:+ “Yumaon ka, sabihin mo sa hari kung ano ang nakita mo.” Sa gayon ay yumukod ang Cusita kay Joab at nagsimulang tumakbo. 22  At si Ahimaas na anak ni Zadok ay muling nagsabi kay Joab: “Mangyari na ang mangyayari, pakisuyo, hayaan mo rin akong tumakbong kasunod ng Cusita.” Gayunman, sinabi ni Joab: “Bakit nga kailangan mo pang tumakbo, anak ko, gayong walang balitang masusumpungan sa iyo?” 23  Sinabi pa rin niya: “Mangyari na ang mangyayari, hayaan mo akong tumakbo.” Kaya sinabi niya sa kaniya: “Tumakbo ka!” At si Ahimaas ay nagsimulang tumakbo sa daan ng Distrito,+ at sa kalaunan ay nalampasan niya ang Cusita. 24  Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang-daan.+ Samantala, ang bantay+ ay pumaroon sa bubong ng pintuang-daan sa may pader. Sa kalaunan ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at nakita at, narito! may isang lalaking tumatakbong mag-isa. 25  Kaya ang bantay ay tumawag at nagsaysay sa hari, at sinabi naman ng hari: “Kung siya ay nag-iisa, may balita sa kaniyang bibig.” At siya ay dumarating, palapit nang palapit. 26  Nakita ngayon ng bantay ang isa pang lalaking tumatakbo. Kaya ang bantay ay tumawag sa bantay ng pintuang-daan at nagsabi: “Narito! May isa pang lalaking tumatakbong mag-isa!” at sinabi naman ng hari: “Ang isang ito rin ay tagapaghatid ng balita.” 27  At sinabi pa ng bantay: “Nakikita kong ang takbo niyaong nauuna ay tulad ng takbo+ ni Ahimaas+ na anak ni Zadok,” at sinabi naman ng hari: “Ito ay isang mabuting lalaki,+ at paririto siyang may mabuting balita.”+ 28  Nang maglaon ay tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari: “Lahat ay mabuti!” At yumukod siya sa hari habang ang kaniyang mukha ay nakaharap sa lupa. At sinabi pa niya: “Pagpalain+ si Jehova na iyong Diyos, na siyang nagsuko+ sa mga lalaki na nagtaas ng kanilang kamay laban sa panginoon kong hari!” 29  Gayunman, sinabi ng hari: “Nasa mabuting kalagayan ba ang kabataang si Absalom?” Dito ay sinabi ni Ahimaas: “Nakita ko ang malaking kaguluhan nang isugo ni Joab ang lingkod ng hari at ang iyong lingkod, at hindi ko alam kung ano iyon.”+ 30  Kaya sinabi ng hari: “Tumabi ka, tumayo ka rito.” Sa gayon ay tumabi siya at nanatiling nakatayo. 31  At narito ang Cusita+ na dumarating, at ang Cusita ay nagsimulang magsabi: “Tanggapin nawa ng panginoon kong hari ang balita, sapagkat hinatulan ka ni Jehova ngayon upang palayain ka mula sa kamay ng lahat niyaong tumitindig laban sa iyo.”+ 32  Ngunit sinabi ng hari sa Cusita: “Nasa mabuting kalagayan ba ang kabataang si Absalom?” Dito ay sinabi ng Cusita: “Ang mga kaaway ng panginoon kong hari at lahat niyaong tumindig laban sa iyo sa ikasasama ay maging gaya nawa ng kabataang iyon.”+ 33  Nang magkagayon ay nabagabag ang hari at umakyat sa silid-bubungan+ sa ibabaw ng pintuang-daan at nanangis; at ito ang sinabi niya habang siya ay naglalakad: “Anak kong Absalom, anak ko, anak+ kong Absalom! O kung ako na sana ang namatay, ako nga, sa halip na ikaw, Absalom na anak ko, anak ko!”+

Talababa