2 Samuel 11:1-27

11  At nangyari nga sa pag-ikot ng taon,+ sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka,+ na isinugo ni David si Joab at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel, upang lipulin+ nila ang mga anak ni Ammon at kubkubin ang Raba,+ samantalang si David ay tumatahan sa Jerusalem.  At nangyari nga na nang bandang gabi ay bumangon si David mula sa kaniyang higaan at naglakad-lakad sa bubong+ ng bahay ng hari; at mula sa bubong ay nakita+ niya ang isang babaing naliligo, at ang babae ay may napakagandang kaanyuan.+  Nang magkagayon ay nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae+ at may nagsabi: “Hindi ba ito si Bat-sheba+ na anak ni Eliam+ na asawa ni Uria+ na Hiteo?”+  Pagkatapos ay nagsugo si David ng mga mensahero upang makuha niya ito.+ Sa gayon ay pumaroon ito sa kaniya+ at sinipingan niya ito,+ habang pinababanal nito ang sarili mula sa kaniyang karumihan.+ Sa kalaunan ay bumalik ito sa kaniyang bahay.  At ang babae ay nagdalang-tao. Sa gayon ay nagsugo siya at nagsaysay kay David at nagsabi: “Ako ay nagdadalang-tao.”  Dahil dito ay nagsugo si David kay Joab, na sinasabi: “Isugo mo sa akin si Uria na Hiteo.” Sa gayon ay isinugo ni Joab si Uria kay David.  Nang dumating si Uria sa kaniya, nagsimulang magtanong si David kung ano na ang kalagayan ni Joab at kung ano na ang kalagayan ng bayan at kung ano na ang kalagayan ng digmaan.  Sa kahuli-hulihan ay sinabi ni David kay Uria: “Bumaba ka sa iyong bahay at hugasan mo ang iyong mga paa.”+ At lumabas si Uria sa bahay ng hari, at inilabas na kasunod niya ang regalo ng hari bilang kagandahang-loob.  Gayunman, si Uria ay humiga sa pasukan ng bahay ng hari kasama ng lahat ng iba pang lingkod ng kaniyang panginoon, at hindi siya bumaba sa kaniyang sariling bahay. 10  Kaya isinaysay nila kay David, na sinasabi: “Si Uria ay hindi bumaba sa kaniyang sariling bahay.” Sa gayon ay sinabi ni David kay Uria: “Isang paglalakbay ang pinanggalingan mo, hindi ba? Bakit hindi ka bumaba sa iyong sariling bahay?” 11  Sinabi naman ni Uria kay David: “Ang Kaban+ at ang Israel at ang Juda ay nananahanan sa mga kubol, at ang panginoon kong si Joab at ang mga lingkod ng aking panginoon+ ay nagkakampo sa hantad na parang, at ako—papasok ba ako sa aking sariling bahay upang kumain at uminom at sumiping sa aking asawa?+ Buháy ka at buháy ang iyong kaluluwa,+ hindi ko gagawin ang bagay na ito!” 12  Nang magkagayon ay sinabi ni David kay Uria: “Manatili ka rin dito ngayon, at bukas ay payayaunin kita.” Kaya si Uria ay nanatili sa Jerusalem nang araw na iyon at nang sumunod na araw. 13  At tinawag siya ni David upang makakain siya sa harap niya at makainom. Sa gayon ay nilasing+ niya siya. Gayunpaman, lumabas siya nang kinagabihan upang humiga sa kaniyang higaan kasama ang mga lingkod ng kaniyang panginoon, at sa kaniyang sariling bahay ay hindi siya bumaba. 14  At nangyari nga, nang kinaumagahan ay sumulat si David ng isang liham+ kay Joab at ipinadala iyon sa pamamagitan ng kamay ni Uria. 15  Sa gayon ay isinulat niya sa liham, na nagsasabi:+ “Ilagay ninyo si Uria sa harap ng pinakamatitinding sagupaan sa pagbabaka,+ at umurong kayo mula sa likuran niya, at dapat siyang mapabagsak at mamatay.”+ 16  At nangyari nga na samantalang binabantayan ni Joab ang lunsod ay pinanatili niya si Uria sa dako na alam niyang kinaroroonan ng magigiting na lalaki.+ 17  Nang lumabas ang mga lalaki ng lunsod at makipaglaban kay Joab, ang iba sa bayan, na mga lingkod ni David, ay nabuwal at si Uria na Hiteo ay namatay rin.+ 18  Si Joab ngayon ay nagsugo upang maiulat niya kay David ang lahat ng mga bagay tungkol sa digmaan. 19  At inutusan niya ang mensahero, na sinasabi: “Pagkatapos mong salitain sa hari ang lahat ng mga bagay tungkol sa digmaan, 20  kung magkagayon ay mangyayari nga na kung sumiklab ang pagngangalit ng hari at sabihin niya sa iyo, ‘Bakit kinailangan ninyong lumapit na mabuti sa lunsod upang makipaglaban? Hindi ba ninyo alam na sila ay papana mula sa ibabaw ng pader? 21  Sino nga ang nagpabagsak kay Abimelec+ na anak ni Jerubeset?+ Hindi ba isang babae na naghagis sa kaniya ng pang-ibabaw na gilingang-bato+ mula sa ibabaw ng pader anupat namatay siya sa Tebez?+ Bakit kinailangan ninyong magpakalapit sa pader?’ sasabihin mo naman, ‘Ang iyong lingkod na si Uria na Hiteo ay namatay rin.’ ”+ 22  Kaya yumaon ang mensahero at pumaroon at sinabi kay David ang tungkol sa lahat ng pinagsuguan sa kaniya ni Joab. 23  At sinabi pa ng mensahero kay David: “Ang mga lalaki ay nanaig sa amin, anupat lumabas sila sa parang laban sa amin; ngunit patuloy namin silang ginipit hanggang sa mismong pasukan ng pintuang-daan. 24  At patuloy na pinapana ng mga mamamana ang iyong mga lingkod mula sa ibabaw ng pader,+ kung kaya namatay ang iba sa mga lingkod ng hari; at ang iyong lingkod na si Uria na Hiteo ay namatay rin.”+ 25  Dahil dito ay sinabi ni David sa mensahero: “Ito ang sasabihin mo kay Joab, ‘Huwag mong hayaang ang bagay na ito ay magtinging masama sa iyong paningin, sapagkat nilalamon ng tabak+ ang isa gaya rin ng iba. Pag-ibayuhin mo ang iyong pakikipagbaka laban sa lunsod at gibain mo iyon.’+ At patibayin mo ang kaniyang loob.” 26  At narinig ng asawa ni Uria na si Uria na kaniyang asawa ay namatay, at hinagulhulan+ niya ang may-ari sa kaniya.+ 27  Nang makalipas ang yugto ng pagdadalamhati,+ si David ay kaagad na nagsugo at iniuwi niya ito sa kaniyang bahay, at ito ay naging asawa niya.+ Nang maglaon ay nagsilang ito sa kaniya ng isang anak na lalaki, ngunit ang bagay na ginawa ni David ay naging masama+ sa paningin+ ni Jehova.

Talababa