2 Samuel 19:1-43

19  Sa kalaunan ay iniulat kay Joab: “Narito! Ang hari ay tumatangis, at siya ay nagdadalamhati dahil kay Absalom.”+  Kaya ang pagliligtas nang araw na iyon ay naging panahon ng pagdadalamhati ng buong bayan, sapagkat narinig ng bayan na sinabi nang araw na iyon: “Ang hari ay namimighati dahil sa kaniyang anak.”  At ang bayan ay panakaw na yumaon nang araw na iyon upang pumasok sa lunsod,+ kung paanong panakaw na yumayaon ang bayan kapag napahiya sila dahil tumakas sila sa pagbabaka.  At ang hari ay nagtakip ng kaniyang mukha, at ang hari ay patuloy na humihiyaw sa malakas na tinig: “Anak kong Absalom! Absalom na anak ko, anak ko!”+  Nang dakong huli ay pumaroon si Joab sa hari sa bahay at nagsabi: “Inilagay mo ngayon sa kahihiyan ang mukha ng lahat ng iyong mga lingkod, yaong mga naglaan ng matatakasan ng iyong kaluluwa ngayon+ at ng kaluluwa ng iyong mga anak na lalaki+ at ng iyong mga anak na babae+ at ng kaluluwa ng iyong mga asawa+ at ng kaluluwa ng iyong mga babae,+  dahil iniibig mo yaong mga napopoot sa iyo at dahil kinapopootan mo yaong mga umiibig sa iyo; sapagkat inihayag mo ngayon na ang mga pinuno at ang mga lingkod ay walang kabuluhan sa iyo, sapagkat nalalaman kong lubos ngayon na kung buháy sana si Absalom at kaming lahat ay patay ngayon, aba, kung magkagayon ay magiging tama iyon sa iyong paningin.  Ngayon nga ay tumindig ka, lumabas ka at magsalita ka nang tuwiran sa puso+ ng iyong mga lingkod, sapagkat, sa harap ni Jehova, sumusumpa nga ako na kung hindi ka lalabas, walang isa mang tao ang manunuluyang kasama mo ngayong gabi;+ at ito ay tiyak na magiging mas masama para sa iyo kaysa sa lahat ng pinsala na sumapit sa iyo mula pa sa iyong pagkabata hanggang ngayon.”  Sa gayon ay tumindig ang hari at umupo sa pintuang-daan,+ at sa buong bayan ay iniulat nila, na sinasabi: “Naroon ang hari na nakaupo sa pintuang-daan.” At ang buong bayan ay nagsimulang pumaroon sa harap ng hari. Kung tungkol sa Israel, sila ay tumakas patungo sa kani-kaniyang tahanan.+  At ang buong bayan ay nagtalu-talo sa lahat ng tribo ng Israel, na sinasabi: “Ang hari ang sumagip sa atin mula sa palad ng ating mga kaaway,+ at siya ang naglaan ng matatakasan natin mula sa palad ng mga Filisteo; at ngayon ay tinakasan niya si Absalom sa lupain.+ 10  Kung tungkol kay Absalom, na pinahiran natin upang mamahala sa atin,+ siya ay namatay sa pagbabaka.+ Kaya ngayon ay bakit wala kayong ginagawang anuman upang ibalik ang hari?”+ 11  Kung tungkol kay Haring David, siya ay nagsugo kay Zadok+ at kay Abiatar+ na mga saserdote, na sinasabi: “Magsalita kayo sa matatandang lalaki ng Juda,+ na sinasabi, ‘Bakit kayo ang magiging huli sa pagbabalik sa hari sa kaniyang bahay, gayong ang salita ng buong Israel ay dumating sa hari sa kaniyang bahay? 12  Mga kapatid ko kayo; kayo ay aking buto at aking laman.+ Kaya bakit kayo ang magiging huli sa pagbabalik sa hari?’ 13  At kay Amasa ay sasabihin ninyo,+ ‘Hindi ba ikaw ay aking buto at aking laman? Gayon nawa ang gawin ng Diyos sa akin at gayon nawa ang idagdag niya roon+ kung hindi ikaw ang palaging magiging pinuno ng hukbo sa harap ko bilang kahalili ni Joab.’ ”+ 14  At ikiniling niya ang puso ng lahat ng mga lalaki ng Juda na parang iisang lalaki,+ kung kaya nagpasabi sila ng salita sa hari: “Bumalik ka, ikaw at ang lahat ng iyong mga lingkod.” 15  At ang hari ay nagsimulang bumalik at nakarating hanggang sa Jordan. Kung tungkol sa Juda, pumaroon sila sa Gilgal+ upang yumaon at salubungin ang hari, upang itawid ang hari sa Jordan. 16  Nang magkagayon, si Simei+ na anak ni Gera+ na Benjaminita, na mula sa Bahurim,+ ay nagmadali at lumusong na kasama ng mga lalaki ng Juda upang salubungin si Haring David. 17  At kasama niya ang isang libong lalaki mula sa Benjamin. (At gayundin si Ziba+ na tagapaglingkod sa sambahayan ni Saul at ang kaniyang labinlimang anak+ at ang dalawampung lingkod niya ay kasama niya, at nagawa nilang makarating sa Jordan sa harap ng hari. 18  At binagtas niya ang tawiran+ upang itawid ang sambahayan ng hari at gawin kung ano ang mabuti sa kaniyang paningin.) Kung tungkol kay Simei na anak ni Gera, siya ay sumubsob sa harap ng hari nang patawid na siya sa Jordan.+ 19  Sinabi niya ngayon sa hari: “Huwag nawang magparatang sa akin ng kamalian ang aking panginoon, at huwag mong alalahanin ang mali na ginawa+ ng iyong lingkod noong araw na lumabas sa Jerusalem ang panginoon kong hari, anupat isasapuso+ iyon ng hari. 20  Sapagkat nalalamang lubos ng iyong lingkod na ako ang nagkasala; kung kaya narito ako ngayon na dumating na una sa buong sambahayan ni Jose+ upang lumusong at salubungin ang panginoon kong hari.” 21  Kaagad na sumagot si Abisai+ na anak ni Zeruias+ at nagsabi: “Bilang ganti rito ay hindi ba dapat patayin si Simei, sapagkat isinumpa niya ang pinahiran ni Jehova?”+ 22  Ngunit sinabi ni David: “Ano ang kinalaman ko sa inyo,+ kayong mga anak ni Zeruias, upang kayo ngayon ay maging kalaban ko?+ May sinuman bang papatayin ngayon sa Israel?+ Sapagkat hindi ko ba lubos na nalalaman na ako ngayon ang hari sa Israel?” 23  Nang magkagayon ay sinabi ng hari kay Simei: “Hindi ka mamamatay.” At ang hari ay nanumpa sa kaniya.+ 24  Kung tungkol kay Mepiboset+ na apo ni Saul, lumusong siya upang salubungin ang hari; at hindi niya inasikaso ang kaniyang mga paa+ ni inasikaso man niya ang kaniyang bigote+ ni nilabhan man niya ang kaniyang mga kasuutan mula nang araw na umalis ang hari hanggang sa araw na dumating siyang payapa. 25  At nangyari nga, nang pumaroon siya sa Jerusalem upang salubungin ang hari, sinabi ng hari sa kaniya: “Bakit hindi ka yumaong kasama ko, Mepiboset?” 26  Dito ay sinabi niya: “Panginoon kong hari, dinaya ako ng aking lingkod.+ Sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ‘Sisiyahan ko ang babaing asno para sa akin upang masakyan ko iyon at makayaong kasama ng hari,’ sapagkat ang iyong lingkod ay pilay.+ 27  Sa gayon ay siniraang-puri+ niya ang iyong lingkod sa panginoon kong hari. Ngunit ang panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel+ ng tunay na Diyos, kung kaya gawin mo kung ano ang mabuti sa iyong paningin. 28  Sapagkat ang buong sambahayan ng aking ama ay nakatalaga na lamang sana sa kamatayan sa panginoon kong hari, gayunma’y inilagay mo ang iyong lingkod kasama niyaong mga kumakain sa iyong mesa.+ Kaya ano pang makatuwirang karapatan mayroon ako upang dumaing+ pa sa hari?” 29  Gayunman, sinabi ng hari sa kaniya: “Bakit patuloy mo pang isinasaysay ang iyong mga salita? Sinasabi ko, Ikaw at si Ziba ay dapat maghati sa bukid.”+ 30  Dahil dito ay sinabi ni Mepiboset sa hari: “Kunin niya kahit pa ang kabuuan,+ ngayong ang panginoon kong hari ay nakarating na nang payapa sa kaniyang bahay.” 31  At si Barzilai+ na Gileadita ay lumusong mula sa Rogelim upang makayaon siya hanggang sa Jordan kasama ang hari upang ihatid ito sa Jordan. 32  At si Barzilai ay lubhang matanda na, walumpung taon ang edad;+ at siya mismo ang naglaan ng pagkain sa hari habang nananahanan ito sa Mahanaim,+ sapagkat siya ay isang lubhang dakilang+ tao. 33  Kaya sinabi ng hari kay Barzilai: “Tumawid kang kasama ko, at tiyak na paglalaanan kita ng pagkain sa piling ko sa Jerusalem.”+ 34  Ngunit sinabi ni Barzilai sa hari: “Gaya ba ng ano ang mga araw ng mga taon ng aking buhay, upang umahon akong kasama ng hari sa Jerusalem? 35  Ako ay walumpung taóng gulang na ngayon.+ Makikilala ko pa ba ang mabuti at masama, o malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang kinain ko at ang ininom ko,+ o maririnig+ ko pa ba ang tinig ng mga mang-aawit na lalaki at babae?+ Kaya bakit pa magiging pasanin+ sa panginoon kong hari ang iyong lingkod? 36  Sapagkat ang hari ay bahagya na lamang na masasamahan ng iyong lingkod hanggang sa Jordan, at bakit pa ako gagantihan ng hari ng ganitong gantimpala?+ 37  Pakisuyo, pabalikin mo ang iyong lingkod at hayaan mo akong mamatay+ sa aking lunsod na malapit sa dakong libingan ng aking ama at ng aking ina.+ Ngunit narito ang iyong lingkod na si Kimham.+ Hayaan siyang tumawid na kasama ng panginoon kong hari; at gawin mo sa kaniya kung ano ang mabuti sa iyong paningin.” 38  Sa gayon ay sinabi ng hari: “Kasama kong tatawid si Kimham, at gagawin ko mismo sa kaniya kung ano ang mabuti sa iyong paningin; at ang lahat ng pipiliin mong iatang sa akin ay gagawin ko para sa iyo.” 39  Ang buong bayan ngayon ay nagsimulang tumawid sa Jordan, at ang hari mismo ay tumawid; ngunit hinalikan+ ng hari si Barzilai at pinagpala+ ito, pagkatapos ay bumalik ito sa kaniyang dako. 40  Nang ang hari ay tumawid sa Gilgal,+ si Kimham ay tumawid ding kasama niya, at gayundin ang buong bayan ng Juda, at gayundin ang kalahati ng bayan ng Israel, upang maitawid nila ang hari. 41  At, narito! ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay pumaparoon sa hari, at sinabi nila sa hari: “Bakit+ ka ninakaw ng mga kapatid naming mga lalaki ng Juda upang maitawid nila sa Jordan+ ang hari at ang kaniyang sambahayan at ang lahat ng mga tauhan ni David na kasama niya?” 42  Dahil dito, ang lahat ng mga lalaki ng Juda ay sumagot sa mga lalaki ng Israel: “Sapagkat ang hari ay may malapit na kaugnayan sa amin;+ at bakit nga kayo nagagalit dahil sa bagay na ito? Kumain ba kami ng anuman sa gugol ng hari, o dinalhan ba kami ng anumang kaloob?” 43  Gayunman, ang mga lalaki ng Israel ay sumagot sa mga lalaki ng Juda at nagsabi: “Mayroon kaming sampung bahagi sa hari,+ kung kaya maging kay David ay nakahihigit kami kaysa sa inyo. Bakit nga ninyo kami hinamak, at bakit hindi inuna+ ang bagay na kami ang dapat magbalik sa aming hari?” Ngunit ang salita ng mga lalaki ng Juda ay mas matindi kaysa sa salita ng mga lalaki ng Israel.

Talababa