2 Samuel 23:1-39

23  At ito ang mga huling salita ni David:+“Ang sinabi ni David na anak ni Jesse,+At ang sinabi ng matipunong lalaki na itinaas sa kaitaasan,+Ang pinahiran+ ng Diyos ni Jacob,At ang kaiga-igaya sa mga awitin+ ng Israel.   Ang espiritu ni Jehova ang nagsalita sa pamamagitan ko,+At ang kaniyang salita ay nasa aking dila.+   Ang Diyos ng Israel ay nagsabi,Sa akin ay nagsalita ang Bato ng Israel,+‘Kapag ang namamahala sa sangkatauhan ay matuwid,+Na namamahalang may pagkatakot sa Diyos,+   Kung magkagayon ay gaya iyon ng liwanag sa kinaumagahan, kapag sumisikat ang araw,+Isang umaga na walang ulap.Mula sa liwanag, mula sa ulan, ay may damo mula sa lupa.’+   Sapagkat hindi ba ang aking sambahayan ay tulad niyaong sa Diyos?+Sapagkat isang tipan na namamalagi nang walang takda+ ang itinalaga niya sa akin,Na inayos nang mainam sa lahat ng bagay at tiwasay.+Sapagkat iyon ang aking buong kaligtasan+ at aking buong kaluguran,Hindi ba iyan ang dahilan kung bakit niya iyon palalaguin?+   Ngunit ang walang-kabuluhang mga tao+ ay itinataboy,+ gaya ng mga tinikang-palumpong,+ lahat sila;Sapagkat hindi sila kukunin sa pamamagitan ng kamay.   Kapag hihipuin sila ng isang taoSiya ay dapat na lubusang nasasandatahan ng bakal at ng tagdan ng sibat,At sa apoy ay lubusan silang susunugin.”+  Ito ang mga pangalan ng makapangyarihang+ mga lalaki ni David: si Joseb-basebet+ na isang Takemonita, na ulo ng tatlo. Iwinawasiwas niya ang kaniyang sibat sa walong daan na pinatay sa iisang pagkakataon.  Sumunod sa kaniya ay si Eleazar+ na anak ni Dodo+ na anak ni Ahohi na kabilang sa tatlong makapangyarihang lalaki na kasama ni David nang tuyain nila ang mga Filisteo. Nagtipon sila roon para sa pagbabaka, kung kaya umurong ang mga lalaki ng Israel.+ 10  Siya ang tumindig at patuloy na nagpabagsak sa mga Filisteo hanggang sa manghimagod ang kaniyang kamay at ang kaniyang kamay ay nakahawak pa rin sa tabak,+ anupat si Jehova ay nagsagawa ng dakilang pagliligtas nang araw na iyon;+ at tungkol naman sa bayan, sila ay bumalik na kasunod niya upang samsaman lamang yaong mga pinabagsak.+ 11  At sumunod sa kaniya ay si Shamah na anak ni Agee na Hararita.+ At ang mga Filisteo ay nagtipon sa Lehi, kung saan may isang bahagi noon ng bukid na punô ng mga lentehas;+ at ang bayan ay tumakas dahil sa mga Filisteo. 12  Ngunit tumindig siya sa gitna ng bukid at iniligtas iyon at pinagbabagsak ang mga Filisteo, anupat si Jehova ay nagsagawa ng isang dakilang pagliligtas.+ 13  At tatlo sa tatlumpung pangulo+ ang lumusong at pumaroon nang panahon ng pag-aani, kay David sa yungib ng Adulam;+ at isang nakatoldang nayon ng mga Filisteo ang nagkakampo sa mababang kapatagan ng Repaim.+ 14  At si David noon ay nasa dakong di-madaling puntahan;+ at isang himpilan+ ng mga Filisteo ang nasa Betlehem noon. 15  Pagkatapos ng sandaling panahon ay nagpahayag si David ng kaniyang paghahangad at nagsabi: “O kung makaiinom lamang sana ako ng tubig mula sa imbakang-tubig ng Betlehem na nasa pintuang-daan!”+ 16  Dahil dito ay sapilitang pumasok ang tatlong makapangyarihang lalaki sa kampo ng mga Filisteo at sumalok ng tubig mula sa imbakang-tubig ng Betlehem na nasa pintuang-daan at kumuha at dinala iyon kay David;+ at hindi siya pumayag na inumin iyon, kundi ibinuhos+ niya iyon para kay Jehova. 17  At sinabi pa niya: “Malayong mangyari sa ganang akin,+ O Jehova, na gawin ko ito! [Iinumin ko ba] ang dugo+ ng mga lalaking pumaroon na nagsapanganib ng kanilang mga kaluluwa?” At hindi siya pumayag na inumin iyon. Ito ang mga bagay na ginawa ng tatlong makapangyarihang lalaki. 18  Kung tungkol kay Abisai+ na kapatid ni Joab na anak ni Zeruias,+ siya ang ulo ng tatlumpu, at iwinawasiwas niya ang kaniyang sibat sa tatlong daang napatay, at siya ay may reputasyon na gaya ng sa tatlo.+ 19  Bagaman higit na kilala siya kaysa sa iba pa sa tatlumpu, at siya ang naging pinuno nila, sa ranggo ng unang tatlo ay hindi siya umabot.+ 20  Kung tungkol kay Benaias+ na anak ni Jehoiada+ na anak ng isang magiting na lalaki, na gumawa ng maraming gawa sa Kabzeel,+ siya mismo ang nagpabagsak sa dalawang anak ni Ariel ng Moab; at siya mismo ang lumusong at nagpabagsak ng isang leon+ sa loob ng isang balon noong isang araw na umulan ng niyebe.+ 21  At siya ang nagpabagsak sa lalaking Ehipsiyo na may pambihirang laki.+ Bagaman may isang sibat sa kamay ng Ehipsiyo, gayunma’y nilusong niya ito taglay ang isang tungkod at inagaw ang sibat mula sa kamay ng Ehipsiyo at pinatay ito sa pamamagitan ng sarili nitong sibat.+ 22  Ito ang mga bagay na ginawa ni Benaias+ na anak ni Jehoiada; at siya ay may reputasyon na gaya ng sa tatlong makapangyarihang lalaki.+ 23  Bagaman higit nga siyang kilala kaysa sa tatlumpu, sa ranggo ng tatlo ay hindi siya umabot; ngunit inatasan siya ni David sa kaniyang sariling tagapagbantay.+ 24  Si Asahel+ na kapatid ni Joab ay kabilang sa tatlumpu; si Elhanan+ na anak ni Dodo ng Betlehem, 25  si Shamah+ na Harodita, si Elika na Harodita, 26  si Helez+ na Paltita, si Ira+ na anak ni Ikes+ na Tekoita, 27  si Abi-ezer+ na Anatotita,+ si Mebunai na Husatita,+ 28  si Zalmon na Ahohita,+ si Maharai+ na Netopatita, 29  si Heleb+ na anak ni Baanah na Netopatita, si Ittai+ na anak ni Ribai ng Gibeah mula sa mga anak ni Benjamin, 30  si Benaias+ na isang Piratonita, si Hidai na mula sa mga agusang libis ng Gaas,+ 31  si Abi-albon na Arbatita, si Azmavet+ na Bar-humita, 32  si Eliaba na Saalbonita, na mga anak ni Jasen, si Jonatan,+ 33  si Shamah na Hararita, si Ahiam+ na anak ni Sarar na Hararita, 34  si Elipelet na anak ni Ahasbai na anak ng Maacateo, si Eliam na anak ni Ahitopel+ na Gilonita, 35  si Hezro+ na Carmelita, si Paarai na Arbita, 36  si Igal na anak ni Natan+ ng Zoba, si Bani na Gadita, 37  si Zelek+ na Ammonita, si Naharai na Beerotita, na mga tagapagdala ng baluti ni Joab na anak ni Zeruias, 38  si Ira na Itrita,+ si Gareb+ na Itrita, 39  si Uria+ na Hiteo—tatlumpu’t pitong lahat.

Talababa