2 Samuel 7:1-29

7  At nangyari nga, nang manahanan ang hari sa kaniyang sariling bahay+ at bigyan siya ni Jehova ng kapahingahan mula sa lahat ng kaniyang mga kaaway sa palibot,+  nang magkagayon ay sinabi ng hari kay Natan+ na propeta: “Tingnan mo ngayon, ako ay tumatahan sa isang bahay na yari sa mga sedro+ samantalang ang kaban ng tunay na Diyos ay tumatahan sa gitna ng mga telang pantolda.”+  Dahil dito ay sinabi ni Natan sa hari: “Ang lahat ng nasa iyong puso—yumaon ka, gawin mo,+ sapagkat si Jehova ay sumasaiyo.”  At nangyari nga, nang gabing iyon ay dumating kay Natan ang salita+ ni Jehova, na nagsasabi:  “Yumaon ka, at sabihin mo sa aking lingkod na si David, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na tatahanan ko?+  Sapagkat hindi pa ako nanahanan sa isang bahay mula nang araw na iahon ko ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito,+ kundi patuloy akong lumilibot+ na nasa tolda+ at nasa tabernakulo.+  Sa buong panahong inilakad ko sa gitna ng lahat ng mga anak ni Israel,+ mayroon bang isa mang salita na sinalita ko sa isa sa mga tribo ng Israel+ na inutusan kong magpastol sa aking bayang Israel, na nagsasabi, ‘Bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng bahay na yari sa mga sedro?’ ” ’  At ngayon ay ito ang sasabihin mo sa aking lingkod na si David, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ako mismo ang kumuha sa iyo mula sa pastulan mula sa pagsunod sa kawan+ upang maging isang lider+ sa aking bayang Israel.  At ako ay sasaiyo saan ka man paroroon,+ at lilipulin ko ang lahat ng iyong mga kaaway mula sa harap mo;+ at igagawa nga kita ng isang dakilang pangalan,+ gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. 10  At magtatakda nga ako ng isang dako+ para sa aking bayang Israel at itatatag+ ko sila, at sila ay talagang tatahan sa kinaroroonan nila, at hindi na sila magagambala pa; at hindi na sila muling pipighatiin pa ng mga anak ng kalikuan gaya ng ginawa nila noong una,+ 11  mula nga noong araw na mag-atas ako ng mga hukom+ upang mamahala sa aking bayang Israel; at bibigyan kita ng kapahingahan mula sa lahat ng iyong mga kaaway.+ “ ‘ “At sinabi sa iyo ni Jehova na isang bahay+ ang gagawin ni Jehova para sa iyo. 12  Kapag nalubos na ang iyong mga araw,+ at hihiga kang kasama ng iyong mga ninuno,+ kung magkagayon ay ibabangon ko nga ang iyong binhi na kasunod mo, na lalabas mula sa iyong mga panloob na bahagi; at itatatag ko nga nang matibay ang kaniyang kaharian.+ 13  Siya ang magtatayo ng isang bahay para sa aking pangalan,+ at itatatag ko nga nang matibay ang trono ng kaniyang kaharian hanggang sa panahong walang takda.+ 14  Ako ang magiging kaniyang ama,+ at siya ang magiging aking anak.+ Kapag gumawa siya ng mali, sasawayin ko rin siya ng pamalo+ ng mga tao at ng mga hampas ng mga anak ni Adan. 15  Kung tungkol sa aking maibiging-kabaitan, iyon ay hindi lilisan sa kaniya na gaya ng pag-aalis ko niyaon kay Saul,+ na inalis ko dahil sa iyo. 16  At ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay tiyak na magiging matatag hanggang sa panahong walang takda sa harap mo; ang iyo mismong trono ay magiging isa na itinatag nang matibay hanggang sa panahong walang takda.” ’ ”+ 17  Ayon sa lahat ng mga salitang ito at ayon sa buong pangitaing ito ang sinalita ni Natan kay David.+ 18  Sa gayon ay pumasok si Haring David at umupo sa harap ni Jehova at nagsabi: “Sino ako,+ O Soberanong Panginoong Jehova? At ano ang aking sambahayan anupat dinala mo ako hanggang dito? 19  Waring ito ay isa ngang maliit na bagay sa iyong paningin, O Soberanong Panginoong Jehova, gayunma’y nagsasalita ka rin may kaugnayan sa sambahayan ng iyong lingkod hanggang sa malayong panahon sa hinaharap; at ito ang kautusan na ibinigay sa sangkatauhan,+ O Soberanong Panginoong Jehova.+ 20  At ano pa ang maidaragdag ni David at masasabi sa iyo, gayong kilala mong lubos ang iyong lingkod,+ O Soberanong Panginoong Jehova? 21  Alang-alang sa iyong salita+ at kaayon ng iyong sariling puso+ ay ginawa mo ang lahat ng dakilang bagay na ito upang ipakilala ang mga iyon sa iyong lingkod.+ 22  Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay talagang dakila,+ O Soberanong Panginoong Jehova; sapagkat wala nang iba pang katulad mo,+ at walang Diyos maliban sa iyo+ sa gitna ng lahat ng narinig namin ng aming pandinig. 23  At anong iisang bansa sa lupa ang katulad ng iyong bayang Israel,+ na tinubos ng Diyos para sa kaniyang sarili bilang isang bayan+ at upang magtalaga sa kaniyang sarili ng isang pangalan+ at upang gumawa para sa kanila ng dakila at kakila-kilabot na mga bagay+—upang palayasin dahil sa iyong bayan, na tinubos mo+ para sa iyo mula sa Ehipto, ang mga bansa at ang kanilang mga diyos? 24  At itinatag mo nang matibay ang iyong bayang Israel+ para sa iyo bilang iyong bayan hanggang sa panahong walang takda; at ikaw, O Jehova, ang naging kanilang Diyos.+ 25  “At ngayon, Diyos na Jehova, ang salita na sinalita mo may kinalaman sa iyong lingkod at may kinalaman sa kaniyang sambahayan ay tuparin mo hanggang sa panahong walang takda at gawin mo ang gaya ng iyong sinalita.+ 26  At maging dakila nawa ang iyong sariling pangalan hanggang sa panahong walang takda,+ na nagsasabi, ‘Si Jehova ng mga hukbo ay Diyos sa Israel,’+ at ang mismong sambahayan nawa ng iyong lingkod na si David ay maitatag nang matibay sa harap mo.+ 27  Sapagkat ikaw, si Jehova ng mga hukbo na Diyos ng Israel, ay nagsiwalat sa pandinig ng iyong lingkod, na nagsasabi, ‘Isang bahay ang itatayo ko para sa iyo.’+ Kaya naman ang iyong lingkod ay nagpakatibay ng puso upang idalangin sa iyo ang panalanging ito.+ 28  At ngayon, O Soberanong Panginoong Jehova, ikaw ang tunay na Diyos; at kung tungkol sa iyong mga salita, maging katotohanan+ nawa ang mga iyon, yamang ipinangangako mo sa iyong lingkod ang kabutihang ito.+ 29  At ngayon ay akuin mo sa iyong sarili at pagpalain+ mo ang sambahayan ng iyong lingkod upang manatili ito hanggang sa panahong walang takda sa harap mo;+ sapagkat ikaw mismo, O Soberanong Panginoong Jehova, ang nangako, at dahil sa iyong pagpapala ay pagpalain nawa ang sambahayan ng iyong lingkod hanggang sa panahong walang takda.”+

Talababa