2 Samuel 13:1-39

13  At nangyari nga pagkatapos ng gayong mga pangyayari, si Absalom+ na anak ni David ay may isang magandang kapatid na babae na ang pangalan ay Tamar,+ at umibig+ sa kaniya si Amnon+ na anak ni David.  At lubha itong nakapipighati kay Amnon anupat halos magkasakit+ siya dahil kay Tamar na kaniyang kapatid, sapagkat ito ay isang dalaga, at mahirap sa paningin+ ni Amnon na gawan ito ng anupaman.+  Si Amnon nga ay may isang kaibigan na ang pangalan ay Jehonadab,+ na anak ni Simeah,+ na kapatid ni David; at si Jehonadab ay isang taong napakarunong.  Kaya sinabi nito sa kaniya: “Bakit ikaw, na anak ng hari, ay lubhang mapanglaw na gaya nito, uma-umaga? Hindi mo ba sasabihin sa akin?”+ At sinabi ni Amnon sa kaniya: “Umiibig ako kay Tamar na kapatid na babae+ ng kapatid kong si Absalom.”+  Sa gayon ay sinabi ni Jehonadab sa kaniya: “Humiga ka sa iyong higaan at magkunwari kang may sakit.+ At tiyak na pupunta ang iyong ama upang tingnan ka, at sabihin mo sa kaniya, ‘Pakisuyo, papasukin mo si Tamar na aking kapatid at bigyan niya ako ng tinapay na para sa maysakit, at gagawa siya ng tinapay ng kaaliwan sa aking paningin upang makita ko iyon, at kakain ako mula sa kaniyang kamay.’ ”+  Sa gayon ay humiga si Amnon at nagkunwaring may sakit,+ kung kaya pumunta ang hari upang tingnan siya. At sinabi ni Amnon sa hari: “Pakisuyo, papasukin mo si Tamar na aking kapatid at magluto siya ng dalawang tinapay na hugis-puso sa aking paningin, upang makakain ako ng tinapay na para sa maysakit mula sa kaniyang kamay.”  Dahil dito ay ipinasundo ni David si Tamar sa bahay, na sinasabi: “Pakisuyo, pumaroon ka sa bahay ni Amnon na iyong kapatid at gumawa ka ng tinapay ng kaaliwan para sa kaniya.”  Kaya pumaroon si Tamar sa bahay ni Amnon+ na kaniyang kapatid habang ito ay nakahiga. Pagkatapos ay kinuha niya ang masang harina at minasa iyon at ginawa ang mga tinapay sa kaniyang paningin at niluto ang mga tinapay na hugis-puso.  Sa kahuli-hulihan ay kinuha niya ang malalim na kawali at ibinuhos niya iyon sa harap niya, ngunit si Amnon ay tumangging kumain at nagsabi: “Palabasin ninyo ang lahat mula sa harapan ko!”+ Sa gayon ay lumabas ang lahat mula sa harapan niya. 10  Sinabi ngayon ni Amnon kay Tamar: “Dalhin mo ang tinapay ng kaaliwan sa loobang silid, upang kainin ko iyon mula sa iyong kamay bilang isang maysakit.” Kaya kinuha ni Tamar ang mga tinapay na hugis-puso na ginawa niya at dinala ang mga iyon kay Amnon na kaniyang kapatid sa loobang silid. 11  Nang lapitan niya ito upang makakain, kaagad nitong sinunggaban+ siya at sinabihan siya: “Halika, sumiping+ ka sa akin, kapatid ko.”+ 12  Gayunman, sinabi niya sa kaniya: “Huwag, kapatid ko! Huwag mo akong hiyain;+ sapagkat hindi karaniwang ginagawa ang ganiyan sa Israel.+ Huwag mong gawin ang kadusta-dustang kahibangang ito.+ 13  At ako—saan ko dadalhin ang aking kadustaan? At ikaw—magiging tulad ka ng isa sa mga taong hangal sa Israel. Pakisuyo, magsalita ka nga sa hari; sapagkat hindi niya ako ipagkakait sa iyo.” 14  At ayaw nitong pakinggan ang kaniyang tinig, kundi ginamitan siya ng higit na lakas at hiniya+ siya at sinipingan siya.+ 15  At pinasimulan siyang kapootan ni Amnon ng napakatinding pagkapoot, sapagkat ang pagkapoot na ikinapoot niya sa kaniya ay mas matindi kaysa sa pag-ibig na ipinang-ibig niya sa kaniya, kung kaya sinabi ni Amnon sa kaniya: “Bumangon ka, umalis ka!” 16  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Huwag, kapatid ko; sapagkat ang kasamaang ito ng pagpapaalis sa akin ay mas malaki kaysa roon sa ginawa mo sa akin!” At ayaw nitong makinig sa kaniya. 17  Sa gayon ay tinawag niya ang kaniyang tagapaglingkod na nagsisilbi sa kaniya at sinabi: “Pakisuyo, dalhin mo sa labas ang taong ito mula sa harapan ko, at itrangka mo ang pinto sa likuran niya.” 18  (At may suot siyang mahabang damit na guhit-guhit;+ sapagkat gayon nagsusuot ng mga damit na walang manggas ang mga anak na babae ng hari, na mga dalaga.) Kaya inihatid siya sa labas ng kaniyang tagapagsilbi, at itrinangka nito ang pinto sa likuran niya. 19  Nang magkagayon ay naglagay si Tamar ng abo+ sa kaniyang ulo, at ang mahabang damit na guhit-guhit na suot niya ay hinapak niya; at inilagay niya ang kaniyang mga kamay sa ibabaw ng kaniyang ulo+ at lumakad, na humahagulhol habang naglalakad. 20  Dahil dito ay sinabi sa kaniya ni Absalom+ na kaniyang kapatid: “Si Amnon+ ba na iyong kapatid ang nakasama mo? At ngayon, kapatid ko, tumahimik ka. Siya ay kapatid mo.+ Huwag mong ituon ang iyong puso sa bagay na ito.” At si Tamar ay nanahanan sa bahay ni Absalom na kaniyang kapatid, habang inilalayo siya sa pakikisalamuha sa iba. 21  At narinig ni Haring David ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito,+ at siya ay lubhang nagalit.+ 22  At si Absalom ay hindi nagsalita kay Amnon ng masama man o mabuti; sapagkat kinapootan+ ni Absalom si Amnon sa dahilang hiniya nito si Tamar na kaniyang kapatid. 23  At nangyari nga na pagkatapos ng dalawang buong taon ay nagpagupit ng mga tupa+ si Absalom sa Baal-hazor, na malapit sa Efraim;+ at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari.+ 24  Kaya pumaroon si Absalom sa hari at nagsabi: “Narito ngayon, ang iyong lingkod ay nagpapagupit ng mga tupa! Pakisuyo, pumaroon ang hari at gayundin ang kaniyang mga lingkod, kasama ang iyong lingkod.” 25  Ngunit sinabi ng hari kay Absalom: “Huwag, anak ko! Pakisuyo, huwag mo kaming paparooning lahat upang hindi kami maging pabigat sa iyo.” Bagaman patuloy niya siyang pinipilit,+ hindi siya pumayag na pumaroon kundi pinagpala+ niya siya. 26  Nang dakong huli ay sinabi ni Absalom: “Kung hindi ikaw, pakisuyo, hayaan mong si Amnon na aking kapatid ang pumaroong kasama namin.”+ Dahil dito ay sinabi sa kaniya ng hari: “Bakit siya paroroong kasama mo?” 27  At pinilit+ siya ni Absalom, kung kaya isinugo niyang kasama nito si Amnon at lahat ng mga anak ng hari. 28  Nang magkagayon ay nag-utos si Absalom sa kaniyang mga tagapaglingkod, na sinasabi: “Pakisuyo, tingnan ninyo na sa sandaling sumaya ang puso ni Amnon dahil sa alak,+ at sasabihin ko nga sa inyo, ‘Pabagsakin ninyo si Amnon!’ papatayin nga ninyo siya. Huwag kayong matakot.+ Hindi ba ako ang nag-uutos sa inyo? Magpakalakas kayo at maging magigiting na lalaki.” 29  At ginawa ng mga tagapaglingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos+ ni Absalom; at ang lahat ng iba pang anak ng hari ay tumindig at sumakay sa kani-kaniyang mula at tumakas. 30  At nangyari nga, samantalang sila ay nasa daan, ang ulat ay dumating kay David, na nagsasabi: “Pinabagsak ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari, at walang isa man sa kanila ang natira.” 31  Dahil dito ay tumindig ang hari at hinapak ang kaniyang mga damit+ at humiga sa lupa,+ at lahat ng kaniyang mga lingkod ay nakatayo sa tabi na hapak+ ang kanilang mga kasuutan. 32  Gayunman, si Jehonadab+ na anak ni Simeah,+ na kapatid ni David, ay sumagot at nagsabi: “Huwag isipin ng aking panginoon na lahat nga ng mga kabataang lalaki na mga anak ng hari ang pinatay nila, sapagkat si Amnon lamang ang namatay,+ sapagkat nangyari iyon sa utos ni Absalom bilang isang bagay na itinakda+ mula nang araw na hiyain+ niya si Tamar na kaniyang kapatid.+ 33  Ngayon nga ay huwag isapuso ng panginoon kong hari ang salita, na nagsasabi, ‘Ang lahat ng mga anak ng hari ay namatay’; kundi si Amnon lamang ang namatay.” 34  Samantala, si Absalom ay tumakas.+ Nang maglaon ay itiningin ng kabataang lalaki, na bantay,+ ang kaniyang mga mata at nakita, at, narito! maraming tao ang dumarating mula sa daan na nasa likuran niya sa gilid ng bundok. 35  At sinabi ni Jehonadab+ sa hari: “Narito! Ang mga anak ng hari ay dumarating. Ayon sa salita ng iyong lingkod ay gayon nga ang naganap.”+ 36  At nangyari nga, nang matapos siyang magsalita, narito, ang mga anak ng hari ay dumating, at pinasimulan nilang ilakas ang kanilang tinig at tumangis; at maging ang hari at ang lahat ng kaniyang mga lingkod ay tumangis ng isang napakatinding pagtangis. 37  Kung tungkol kay Absalom, siya ay tumakas upang makaparoon siya kay Talmai+ na anak ni Amihud na hari ng Gesur.+ At patuloy na ipinagdalamhati+ ni David ang kaniyang anak sa lahat ng mga araw. 38  Kung tungkol kay Absalom, siya ay tumakas at pumaroon sa Gesur;+ at dumoon siya nang tatlong taon. 39  Nang dakong huli, ang kaluluwa ni David na hari ay nanabik na labasin si Absalom; sapagkat naaliw na niya ang kaniyang sarili may kinalaman kay Amnon, sapagkat ito ay patay na.

Talababa