2 Samuel 5:1-25

5  Nang maglaon ay pumaroon kay David+ sa Hebron+ ang lahat ng tribo ng Israel at nagsabi: “Narito! Kami mismo ay iyong buto at iyong laman.+  Kapuwa kahapon at noong una+ habang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel.+ At sinabi sa iyo ni Jehova, ‘Ikaw ang magpapastol+ sa aking bayang Israel, at ikaw ang magiging lider+ sa Israel.’ ”  Kaya ang lahat ng matatandang lalaki+ ng Israel ay pumaroon sa hari sa Hebron, at si Haring David ay nakipagtipan+ sa kanila sa Hebron sa harap ni Jehova; pagkatapos nito ay pinahiran+ nila si David bilang hari sa Israel.+  Tatlumpung taóng gulang si David nang siya ay maging hari. Sa loob ng apatnapung taon+ ay namahala siya bilang hari.  Sa Hebron ay namahala siya bilang hari sa Juda sa loob ng pitong taon at anim na buwan;+ at sa Jerusalem+ ay namahala siya bilang hari sa loob ng tatlumpu’t tatlong taon sa buong Israel at Juda.  At ang hari at ang kaniyang mga tauhan ay pumaroon sa Jerusalem laban sa mga Jebusita+ na nananahanan sa lupain, at sinabi nila kay David: “Hindi ka papasok dito, kundi tiyak na paaalisin+ ka ng mga bulag at ng mga pilay,” dahil iniisip nila: “Si David ay hindi papasok dito.”  Gayunman, binihag ni David ang moog ng Sion,+ na siyang Lunsod ni David.+  Kaya sinabi ni David nang araw na iyon: “Ang sinumang mananakit sa mga Jebusita,+ sa pamamagitan ng inaagusan ng tubig+ ay makipagtagpo siya kapuwa sa pilay at sa bulag, na mga kapoot-poot sa kaluluwa ni David!” Kaya naman sinasabi nila: “Ang bulag at ang pilay ay hindi papasok sa bahay.”  At si David ay nanahanan sa moog, at tinawag itong Lunsod ni David; at si David ay nagsimulang magtayo sa buong palibot mula sa Gulod+ at papaloob. 10  Kaya nga si David ay patuloy na dumakila nang dumakila,+ at si Jehova na Diyos ng mga hukbo+ ay sumasakaniya.+ 11  At si Hiram+ na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga mensahero+ kay David, at gayundin ng mga punong sedro+ at mga manggagawa sa kahoy at mga manggagawa sa bato para sa mga pader, at pinasimulan nilang ipagtayo ng bahay si David.+ 12  At nalaman ni David na itinatag siyang matibay ni Jehova bilang hari sa Israel+ at na itinaas+ niya ang kaniyang kaharian alang-alang sa kaniyang bayang Israel.+ 13  Samantala, si David ay kumuha pa ng mga babae+ at mga asawa+ mula sa Jerusalem pagkagaling niya sa Hebron; at marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae ang ipinanganak kay David. 14  At ito ang mga pangalan niyaong mga ipinanganak sa kaniya sa Jerusalem: si Samua+ at si Sobab+ at si Natan+ at si Solomon,+ 15  at si Ibhar at si Elisua+ at si Nepeg+ at si Japia,+ 16  at si Elisama+ at si Eliada at si Elipelet.+ 17  At narinig ng mga Filisteo na pinahiran nila si David bilang hari sa Israel.+ Dahil dito ay umahon ang lahat ng mga Filisteo upang hanapin si David. Nang marinig iyon ni David, siya ay lumusong sa dakong di-madaling puntahan.+ 18  At ang mga Filisteo, sa ganang kanila, ay pumasok at patuloy na naggalugad sa mababang kapatagan ng Repaim.+ 19  At si David ay nagsimulang sumangguni+ kay Jehova, na nagsasabi: “Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay?” Dahil dito ay sinabi ni Jehova kay David: “Umahon ka, sapagkat walang pagsalang ibibigay ko ang mga Filisteo sa iyong mga kamay.”+ 20  Kaya pumaroon si David sa Baal-perazim,+ at pinabagsak sila roon ni David. At sinabi niya: “Nilansag ni Jehova ang aking mga kaaway+ sa unahan ko, na tulad ng guwang na nalikha ng tubig.” Iyan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Baal-perazim+ ang pangalan ng dakong iyon. 21  Sa gayon ay iniwan nila roon ang kanilang mga idolo,+ kung kaya inalis ni David at ng kaniyang mga tauhan ang mga iyon.+ 22  Nang maglaon ay umahon pang muli+ ang mga Filisteo at naggalugad sa mababang kapatagan ng Repaim.+ 23  Dahil dito ay sumangguni+ si David kay Jehova, ngunit sinabi niya: “Huwag kang umahon. Lumigid ka sa likuran nila, at pumaroon ka laban sa kanila sa tapat ng mga palumpong na baca.+ 24  At mangyari nga, kapag narinig mo ang yabag ng paglalakad sa mga dulo ng mga palumpong na baca, sa pagkakataong iyon ay kumilos ka kaagad,+ sapagkat sa pagkakataong iyon ay lumabas na si Jehova sa unahan mo upang pabagsakin ang kampo ng mga Filisteo.”+ 25  At ginawa ni David ang gayon, gaya ng iniutos ni Jehova sa kaniya,+ at pinabagsak+ niya ang mga Filisteo mula sa Geba+ hanggang sa Gezer.+

Talababa