2 Samuel 3:1-39

3  At ang digmaan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan ni David ay lubhang tumagal;+ at si David ay patuloy na lumalakas,+ at ang sambahayan ni Saul ay patuloy na humihina nang humihina.+  Samantala, nagkaanak si David ng mga lalaki+ sa Hebron,+ at ang naging panganay niya ay si Amnon+ kay Ahinoam+ na babaing Jezreelita.  At ang ikalawa niya ay si Kileab+ kay Abigail+ na asawa ni Nabal na Carmelita, at ang ikatlo ay si Absalom+ na anak ni Maaca na anak ni Talmai+ na hari ng Gesur.  At ang ikaapat ay si Adonias+ na anak ni Hagit,+ at ang ikalima ay si Sepatias+ na anak ni Abital.  At ang ikaanim ay si Itream+ kay Egla, na asawa ni David. Ito ang mga ipinanganak kay David sa Hebron.  At nangyari nga na habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan ni David, patuloy namang pinalalakas ni Abner+ ang kaniyang katayuan sa sambahayan ni Saul.  Si Saul nga ay nagkaroon noon ng isang babae na ang pangalan ay Rizpa,+ na anak ni Aias.+ Nang maglaon ay sinabi ni Is-boset+ kay Abner: “Bakit mo nga sinipingan ang babae+ ng aking ama?”  At lubhang nagalit+ si Abner dahil sa mga salita ni Is-boset at nagsabi pa: “Ako ba ay ulo ng aso+ na nauukol sa Juda? Sa ngayon ay patuloy akong nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa sambahayan ni Saul na iyong ama, sa kaniyang mga kapatid at sa kaniyang matalik na mga kaibigan, at hindi ko hinayaang masumpungan mo ang iyong sarili sa kamay ni David; at gayunma’y pinagsusulit mo ako ngayon dahil sa isang kamalian may kinalaman sa isang babae.  Gayon nawa ang gawin ng Diyos kay Abner at gayon nawa ang idagdag niya roon,+ kung hindi gayon ang gagawin ko sa kaniya, gaya ng isinumpa ni Jehova kay David,+ 10  na ilipat ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at itatag ang trono ni David sa Israel at sa Juda mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba.”+ 11  At hindi na siya nakapagsabi pa ng isa mang salita bilang tugon kay Abner dahil sa takot sa kaniya.+ 12  Sa gayon ay kaagad-agad na nagsugo si Abner ng mga mensahero kay David, na sinasabi: “Sino ang may-ari ng lupain?” na isinususog pa: “Makipagtipan ka sa akin ng iyong tipan, at, narito! ang aking kamay ay sasaiyo upang ibaling sa iyong panig ang buong Israel.”+ 13  Kaya sinabi niya: “Mabuti! Ako mismo ay makikipagtipan sa iyo. Isang bagay lamang ang hinihiling ko sa iyo, na sinasabi, ‘Hindi mo makikita ang aking mukha+ malibang dalhin mo muna si Mical,+ na anak ni Saul, kapag pumarito ka upang makita ang aking mukha.’ ” 14  Isa pa, nagsugo si David ng mga mensahero kay Is-boset,+ na anak ni Saul, na sinasabi: “Ibigay mo ang asawa kong si Mical, na ipinakipagtipan ko sa akin kapalit ng isang daang dulong-balat+ ng mga Filisteo.” 15  Kaya nagsugo si Is-boset at kinuha siya mula sa kaniyang asawa, si Paltiel+ na anak ni Lais. 16  Ngunit ang kaniyang asawa ay patuloy na lumalakad na kasama niya, na tumatangis habang lumalakad itong kasunod niya hanggang sa Bahurim.+ Nang magkagayon ay sinabi ni Abner sa kaniya: “Yumaon ka, bumalik ka na!” At siya ay bumalik. 17  Samantala, nagkaroon ng pakikipagtalastasan si Abner sa matatandang lalaki ng Israel, na sinasabi: “Kapuwa kahapon at noong una+ ay hinangad ninyong maging hari sa inyo si David. 18  Ngayon nga ay kumilos kayo, sapagkat si Jehova ang nagsabi kay David, ‘Sa pamamagitan ng kamay ni David+ na aking lingkod ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo at mula sa kamay ng lahat ng kanilang mga kaaway.’ ” 19  Nang magkagayon ay nagsalita rin si Abner sa pandinig ng Benjamin,+ pagkatapos ay yumaon din si Abner upang salitain sa pandinig ni David sa Hebron ang lahat ng mabuti sa paningin ng Israel at sa paningin ng buong sambahayan ni Benjamin. 20  Nang pumaroon si Abner kay David sa Hebron, at may kasama siyang dalawampung lalaki, si David ay nagdaos ng isang piging+ para kay Abner at para sa mga lalaking kasama niya. 21  At sinabi ni Abner kay David: “Hayaan mo akong tumindig at yumaon at tipunin ang buong Israel sa panginoon kong hari, upang makipagtipan sila sa iyo, at ikaw ay tiyak na magiging hari sa lahat ng ninanasa ng iyong kaluluwa.”+ Kaya pinayaon ni David si Abner, at humayo siyang payapa.+ 22  At narito, ang mga lingkod ni David at si Joab ay dumarating mula sa isang paglusob, at ang samsam+ na dinala nila ay marami. Kung tungkol kay Abner, hindi siya kasama ni David sa Hebron, sapagkat pinayaon siya nito, at humayo siyang payapa. 23  At si Joab+ at ang buong hukbong kasama niya ay dumating, at iniulat nila ngayon kay Joab, na sinasabi: “Si Abner+ na anak ni Ner+ ay pumaroon sa hari, at pinayaon siya nito, at humayo na siyang payapa.” 24  Kaya pumaroon si Joab sa hari at nagsabi: “Ano ang ginawa mo?+ Narito! Si Abner ay pumarito sa iyo. Bakit mo nga siya pinayaon anupat matagumpay siyang nakaalis? 25  Kilala mong lubos si Abner na anak ni Ner, na pumarito siya upang linlangin ka at upang malaman ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok+ at upang malaman ang lahat ng ginagawa mo.”+ 26  Sa gayon ay umalis si Joab mula kay David at nagsugo ng mga mensahero upang sundan si Abner, at napabalik+ nga nila siya mula sa imbakang-tubig ng Sira; at hindi iyon alam ni David. 27  Nang bumalik si Abner sa Hebron,+ dinala siya ngayon ni Joab sa loob ng pintuang-daan upang makipag-usap sa kaniya nang palihim.+ Gayunman, doon ay sinaksak niya siya sa tiyan,+ anupat namatay siya dahil sa dugo ni Asahel+ na kaniyang kapatid. 28  Nang marinig ito ni David nang dakong huli, kaagad niyang sinabi: “Ako at ang aking kaharian, sa pangmalas ni Jehova, ay walang-sala hanggang sa panahong walang takda mula sa pagkakasala sa dugo+ dahil kay Abner na anak ni Ner. 29  Uminog nawa itong pabalik sa ulo+ ni Joab at sa buong sambahayan ng kaniyang ama, at huwag nawang mawalan ang sambahayan+ ni Joab ng lalaking inaagasan+ o ng ketongin+ o ng lalaking humahawak sa umiikot na kidkiran+ o ng isang nabubuwal sa pamamagitan ng tabak o ng isang nangangailangan ng tinapay!”+ 30  Kung tungkol kay Joab at kay Abisai+ na kaniyang kapatid, pinatay nila si Abner+ sa dahilang pinatay nito si Asahel na kanilang kapatid sa pagbabaka sa Gibeon.+ 31  Nang magkagayon ay sinabi ni David kay Joab at sa buong bayan na kasama niya: “Hapakin ninyo ang inyong mga kasuutan+ at magbigkis kayo ng telang-sako+ at humagulhol kayo sa harap ni Abner.” Maging si Haring David ay lumakad sa likuran ng higaan. 32  At ginawa nila ang paglilibing kay Abner sa Hebron; at inilakas ng hari ang kaniyang tinig at tumangis sa dakong libingan ni Abner, at ang buong bayan ay nanangis.+ 33  At ang hari ay nanambitan kay Abner at nagsabi:“Dapat bang mamatay si Abner na gaya ng kamatayan ng isang taong hangal?+ 34  Ang iyong mga kamay ay hindi pa naigapos,+At ang iyong mga paa ay hindi pa naipasok sa mga pangaw na tanso.+Gaya ng isa na nabubuwal sa harap ng mga anak ng kalikuan+ ay nabuwal ka.” Sa gayon ay muli siyang tinangisan+ ng buong bayan. 35  Sa kalaunan ay pumaroon ang buong bayan upang bigyan si David ng tinapay+ upang aliwin siya noong araw pa ring iyon, ngunit sumumpa si David, na nagsasabi: “Gayon nawa ang gawin ng Diyos sa akin+ at gayon nawa ang idagdag niya roon, kung titikim ako ng tinapay o ng anupaman bago lumubog ang araw!”+ 36  At ang buong bayan ay nagbigay-pansin, at naging mabuti iyon sa kanilang paningin. Gaya ng lahat ng ginawa ng hari, naging mabuti iyon sa paningin ng buong bayan.+ 37  At nalaman ng buong bayan at ng buong Israel nang araw na iyon na hindi nanggaling sa hari na ipapatay si Abner na anak ni Ner.+ 38  At sinabi pa ng hari sa kaniyang mga lingkod: “Hindi ba ninyo alam na isang prinsipe at isang dakilang tao ang nabuwal sa araw na ito sa Israel?+ 39  At ako ngayon ay mahina bagaman pinahiran+ bilang hari, at ang mga lalaking ito, na mga anak ni Zeruias,+ ay napakahirap pakitunguhan para sa akin.+ Gantihan nawa ni Jehova ang gumagawa ng masama ayon sa sarili niyang kasamaan.”+

Talababa