2 Samuel 4:1-12

4  Nang marinig ng anak+ ni Saul na namatay si Abner sa Hebron,+ ang kaniyang mga kamay ay nanghina+ at ang lahat ng mga Israelita ay naligalig.  At may dalawang lalaki, mga pinuno ng mga pangkat ng mandarambong,+ na nauukol sa anak ni Saul, ang pangalan ng isa ay Baanah at ang pangalan ng isa pa ay Recab, na mga anak ni Rimon na Beerotita, mula sa mga anak ni Benjamin; sapagkat ang Beerot+ ay dating ibinibilang din na bahagi ng Benjamin.  At ang mga Beerotita ay tumakas patungong Gitaim,+ at sila ay naging mga naninirahang dayuhan doon hanggang sa araw na ito.  At si Jonatan,+ na anak ni Saul, ay may isang anak na pilay ang mga paa.+ Limang taóng gulang siya nang dumating mula sa Jezreel+ ang ulat tungkol kay Saul at kay Jonatan; at binuhat siya ng kaniyang yaya at tumakas, ngunit nangyari nga nang tumatakbo ito sa takot upang tumakas, siya ay nahulog at napilay. At ang pangalan niya ay Mepiboset.+  At ang mga anak ni Rimon na Beerotita, sina Recab at Baanah, ay yumaon at pumaroon sa bahay ni Is-boset+ nang mainit na ang araw, habang siya ay nagpapahinga sa katanghaliang tapat.  At narito, sila ay pumasok sa gitna ng bahay na waring mga lalaking kumukuha ng trigo, at sinaksak nila siya sa tiyan;+ at walang nakapansin kay Recab at kay Baanah+ na kaniyang kapatid.  Nang pumasok sila sa bahay, siya ay nakahiga sa kaniyang higaan sa kaniyang pinakaloob na silid-tulugan, at sinaksak nila siya anupat pinatay nila siya,+ pagkatapos ay pinugot nila ang kaniyang ulo+ at kinuha nila ang kaniyang ulo at naglakad sa daan na patungong Araba nang buong gabi.  Nang maglaon ay dinala nila ang ulo ni Is-boset+ kay David sa Hebron at sinabi sa hari: “Narito ang ulo ni Is-boset na anak ni Saul na iyong kaaway+ na siyang naghahanap sa iyong kaluluwa;+ ngunit ibinibigay ni Jehova sa panginoon kong hari ang pagganti+ sa araw na ito kay Saul at sa kaniyang supling.”  Gayunman, sinagot ni David si Recab at si Baanah na kaniyang kapatid, na mga anak ni Rimon na Beerotita, at sinabi sa kanila: “Buháy si Jehova+ na tumubos+ sa aking kaluluwa+ mula sa lahat ng kabagabagan,+ 10  nang may nag-ulat sa akin,+ na sinasabi, ‘Narito, si Saul ay patay na,’ at siya sa kaniyang sariling paningin ay gaya ng isang tagapagdala ng mabuting balita, hinawakan ko nga siya at pinatay+ siya sa Ziklag nang dapat ko nang ibigay sa kaniya ang kaupahan ng mensahero; 11  gaano pa nga kaya kapag pinatay mismo ng mga lalaking balakyot+ ang isang lalaking matuwid sa kaniyang sariling bahay sa kaniyang higaan? At ngayon ay hindi ko ba sisingilin ang kaniyang dugo mula sa inyong mga kamay,+ at hindi ko ba kayo aalisin sa lupa?”+ 12  Sa gayon ay inutusan ni David ang mga kabataang lalaki at pinatay nila sila+ at pinutol ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa at ibinitin+ sila sa tabi ng tipunang-tubig sa Hebron; at ang ulo ni Is-boset ay kinuha nila at inilibing sa dakong libingan ni Abner sa Hebron.+

Talababa