2 Samuel 16:1-23

16  Nang si David ay makatawid nang bahagya sa kabila ng pinakataluktok,+ naroon si Ziba+ na tagapaglingkod ni Mepiboset+ upang salubungin siya na may isang tuwang ng mga asnong+ siniyahan at pasan ng mga iyon ang dalawang daang tinapay+ at isang daang kakaning pasas+ at isang daang lulan ng bungang pantag-araw+ at isang malaking banga ng alak.+  Nang magkagayon ay sinabi ng hari kay Ziba: “Ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito sa ganang iyo?”+ Dito ay sinabi ni Ziba: “Ang mga asno ay upang sakyan ng sambahayan ng hari, at ang tinapay at ang lulan ng bungang pantag-araw ay upang kainin ng mga kabataang lalaki,+ at ang alak ay upang inumin ng napagod+ sa ilang.”+  Ang hari ngayon ay nagsabi: “At nasaan ang anak ng iyong panginoon?”+ At sinabi ni Ziba sa hari: “Doon siya nananahanan sa Jerusalem; sapagkat sinabi niya, ‘Ngayon ay isasauli sa akin ng sambahayan ng Israel ang maharlikang pamamahala ng aking ama.’ ”+  At sinabi ng hari kay Ziba: “Narito! Sa iyo na ang lahat ng pag-aari ni Mepiboset.”+ Sa gayon ay sinabi ni Ziba: “Yumuyukod+ nga ako. Makasumpong nawa ako ng lingap sa iyong paningin, panginoon kong hari.”  At si Haring David ay nakarating hanggang sa Bahurim,+ at, narito! lumalabas mula roon ang isang lalaki mula sa pamilya ng sambahayan ni Saul, at ang kaniyang pangalan ay Simei,+ na anak ni Gera, na lumalabas at nanunumpa habang lumalabas siya.+  At pinasimulan niyang hagisan ng mga bato si David at ang lahat ng mga lingkod ni Haring David; at ang buong bayan at ang lahat ng makapangyarihang mga lalaki ay nasa kaniyang kanan at nasa kaniyang kaliwa.  At ito ang sinabi ni Simei habang nanunumpa siya: “Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na lalaking may pagkakasala sa dugo+ at lalaking walang-kabuluhan!+  Ibinalik ni Jehova sa iyo ang lahat ng pagkakasala sa dugo dahil sa sambahayan ni Saul na hinalinhan mo sa pamamahala bilang hari; at ibinibigay ni Jehova ang pagkahari sa kamay ni Absalom na iyong anak. At narito, ikaw ay nasa iyong kapahamakan, sapagkat ikaw ay isang lalaking may pagkakasala sa dugo!”+  Nang dakong huli ay sinabi sa hari ni Abisai na anak ni Zeruias:+ “Bakit isinusumpa ng patay na asong+ ito ang panginoon kong hari?+ Pakisuyo, hayaan mong pumaroon ako at tagpasin ang kaniyang ulo.”+ 10  Ngunit sinabi ng hari: “Ano ang kinalaman ko sa inyo,+ kayong mga anak ni Zeruias?+ Hayaan siyang manumpa+ nang gayon, sapagkat si Jehova mismo ang nagsabi sa kaniya,+ ‘Sumpain mo si David!’ Kaya sino ang magsasabi, ‘Bakit gayon ang ginawa mo?’ ”+ 11  At sinabi pa ni David kay Abisai at sa lahat ng kaniyang mga lingkod: “Narito, ang aking sariling anak, na lumabas mula sa aking sariling mga panloob na bahagi, ay naghahanap sa aking kaluluwa;+ at gaano pa kaya ngayon ang isang Benjaminita!+ Pabayaan ninyo siya upang siya ay makasumpa, sapagkat gayon ang sinabi ni Jehova sa kaniya! 12  Marahil ay ititingin+ ni Jehova ang kaniyang mata, at isasauli nga sa akin ni Jehova ang kabutihan sa halip na ang kaniyang sumpa sa araw na ito.”+ 13  Kaya si David at ang kaniyang mga tauhan ay patuloy na yumaon sa daan, habang si Simei ay lumalakad sa tagiliran ng bundok, na lumalakad na kaalinsabay niya upang manumpa;+ at patuloy itong naghahagis ng mga bato habang kaalinsabay niya, at nagsaboy ito ng maraming alabok.+ 14  Sa kalaunan ay dumating na pagod ang hari at ang buong bayan na kasama niya. Kaya nagpahingalay sila roon.+ 15  Kung tungkol kay Absalom at sa buong bayan, na mga lalaki ng Israel, pumasok sila sa Jerusalem;+ at si Ahitopel+ ay kasama niya. 16  At nangyari nga, nang si Husai+ na Arkita,+ na kaibigan+ ni David, ay pumaroon kay Absalom, sinabi ni Husai kay Absalom: “Mabuhay ang hari!+ Mabuhay ang hari!” 17  Dahil dito ay sinabi ni Absalom kay Husai: “Ito ba ang iyong maibiging-kabaitan sa iyong kaibigan? Bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan?”+ 18  Sa gayon ay sinabi ni Husai kay Absalom: “Hindi; kundi sa isa na pinili ni Jehova at gayundin ng bayang ito at ng lahat ng mga lalaki ng Israel, ako ay magiging kaniya, at mananahanan akong kasama niya. 19  At sa ikalawang pagkakataon ay sasabihin ko, Kanino ako maglilingkod? Hindi ba sa harap ng kaniyang anak? Kung paanong naglingkod ako sa harap ng iyong ama, gayundin ang gagawin ko sa harap mo.”+ 20  Sa kalaunan ay sinabi ni Absalom kay Ahitopel: “Magbigay kayo ng payo sa ganang inyo.+ Ano ang gagawin natin?” 21  Nang magkagayon ay sinabi ni Ahitopel kay Absalom: “Sipingan mo ang mga babae ng iyong ama,+ na iniwanan niya upang mag-ingat ng bahay.+ At maririnig nga ng buong Israel na pinabaho+ mo ang iyong sarili sa iyong ama,+ at ang mga kamay+ ng lahat niyaong kasama mo ay tiyak na lalakas.” 22  Sa gayon ay ipinagtayo nila si Absalom ng isang tolda sa bubong,+ at sinipingan ni Absalom ang mga babae ng kaniyang ama+ sa paningin ng buong Israel.+ 23  At ang payo ni Ahitopel, na ipinayo niya nang mga araw na iyon, ay gaya ng pagsangguni ng isang tao ukol sa salita ng tunay na Diyos. Gayon ang lahat ng payo+ ni Ahitopel+ kapuwa kay David at kay Absalom.

Talababa