2 Samuel 6:1-23

6  At muling tinipon ni David ang lahat ng mga piling lalaki sa Israel,+ tatlumpung libo.  At tumindig si David at ang buong bayan na kasama niya at pumaroon sa Baale-juda+ upang iahon mula roon ang kaban+ ng tunay na Diyos, kung saan may isang pangalang tinatawag, ang pangalan+ ni Jehova ng mga hukbo,+ na nakaupo sa mga kerubin.+  Gayunman, isinakay nila ang kaban ng tunay na Diyos sa isang bagong karwahe,+ upang madala nila iyon mula sa bahay ni Abinadab,+ na nasa burol; at si Uzah at si Ahio,+ na mga anak ni Abinadab, ang umaakay sa bagong karwahe.  Sa gayon ay dinala nila iyon mula sa bahay ni Abinadab, na nasa burol—kasama ang kaban ng tunay na Diyos; at si Ahio ay naglalakad sa unahan ng Kaban.  At si David at ang buong sambahayan ng Israel ay nagdiriwang sa harap ni Jehova taglay ang lahat ng uri ng mga panugtog na yari sa tablang enebro at may mga alpa+ at mga panugtog na de-kuwerdas+ at mga tamburin+ at mga sistro at mga simbalo.+  At sa kalaunan ay nakarating sila hanggang sa giikan ni Nacon, at iniunat ni Uzah+ ang kaniyang kamay sa kaban ng tunay na Diyos at sinunggaban niya iyon,+ sapagkat muntik nang maibuwal ng mga baka.  Dahil doon ay lumagablab ang galit+ ni Jehova laban kay Uzah at pinabagsak+ siya roon ng tunay na Diyos dahil sa walang-pitagang pagkilos, anupat namatay siya roon malapit sa kaban ng tunay na Diyos.+  At nagalit si David sa dahilang biglang sumiklab ang galit ni Jehova laban kay Uzah, at ang dakong iyon ay tinawag na Perez-uzah hanggang sa araw na ito.+  At natakot si David kay Jehova+ nang araw na iyon at nagsimulang magsabi: “Paano makararating sa akin ang kaban ni Jehova?”+ 10  At ayaw ilipat ni David ang kaban ni Jehova sa kaniya sa Lunsod ni David.+ Kaya ipinadala iyon ni David sa bahay ni Obed-edom+ na Giteo.+ 11  At ang kaban ni Jehova ay nanatili sa bahay ni Obed-edom na Giteo nang tatlong buwan; at patuloy na pinagpala ni Jehova+ si Obed-edom at ang kaniyang buong sambahayan.+ 12  Nang dakong huli ay may ulat na isinaysay kay Haring David, na nagsasabi: “Pinagpala ni Jehova ang sambahayan ni Obed-edom at ang lahat ng kaniya dahil sa kaban ng tunay na Diyos.” Dahil dito ay pumaroon si David at iniahon nang may pagsasaya ang kaban ng tunay na Diyos mula sa bahay ni Obed-edom patungo sa Lunsod ni David.+ 13  At nangyari nga nang makalakad na ng anim na hakbang ang mga tagapagdala+ ng kaban ni Jehova, kaagad siyang naghain ng isang toro at isang patabain.+ 14  At sumayaw si David sa harap ni Jehova nang kaniyang buong lakas, at si David noon ay nabibigkisan ng isang epod+ na lino. 15  At iniahon ni David at ng buong sambahayan ng Israel ang kaban+ ni Jehova na may sigaw ng kagalakan+ at tunog ng tambuli.+ 16  At nangyari nga nang makarating ang kaban ni Jehova sa Lunsod ni David, si Mical,+ na anak ni Saul, ay dumungaw sa bintana at nakita niya si Haring David na naglululukso at sumasayaw sa harap ni Jehova; at pinasimulan niya itong hamakin+ sa kaniyang puso.+ 17  Sa gayon ay ipinasok nila ang kaban ni Jehova at inilagay iyon sa dako nito sa loob ng tolda na itinayo ni David para rito;+ pagkatapos ay naghandog si David ng mga haing sinusunog+ at mga haing pansalu-salo+ sa harap ni Jehova. 18  Nang matapos ni David ang paghahandog ng mga haing sinusunog at mga haing pansalu-salo, pinagpala+ niya ang bayan sa pangalan ni Jehova+ ng mga hukbo. 19  Isa pa, hinati-hati+ niya sa buong bayan, sa buong pulutong ng Israel, sa lalaki at gayundin sa babae, sa bawat isa ang isang tinapay na hugis-singsing at isang kakaning datiles at isang kakaning pasas,+ pagkatapos ay umuwi ang buong bayan sa kani-kaniyang bahay. 20  Si David ngayon ay bumalik upang pagpalain ang kaniyang sariling sambahayan,+ at si Mical,+ na anak ni Saul, ay lumabas upang salubungin si David at nagsabi: “Pagkaluwalhati ng hari ng Israel ngayon+ nang maghubad siya ngayon sa paningin ng mga aliping babae ng kaniyang mga lingkod, gaya ng lantarang paghuhubad ng isa sa mga taong walang-isip!”+ 21  Dahil dito ay sinabi ni David kay Mical: “Sa harap nga iyon ni Jehova, na siyang pumili sa akin sa halip na sa iyong ama at sa kaniyang buong sambahayan upang pamahalain+ ako bilang lider sa bayang Israel ni Jehova, at magdiriwang ako sa harap ni Jehova.+ 22  At ako ay magpapakahamak pa nang higit kaysa rito,+ at magpapakababa ako sa aking paningin; at sa mga aliping babae na binanggit mo, sa kanila ay talagang luluwalhatiin ko ang aking sarili.”+ 23  Kaya, may kinalaman kay Mical,+ na anak ni Saul, hindi siya nagkaroon ng anak hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan.

Talababa