2 Samuel 2:1-32

2  At nangyari nga na pagkatapos nito ay sumangguni si David kay Jehova,+ na sinasabi: “Aahon ba ako sa isa sa mga lunsod ng Juda?” At sinabi ni Jehova sa kaniya: “Umahon ka.” At sinabi pa ni David: “Saan ako aahon?” At sinabi niya: “Sa Hebron.”+  Sa gayon ay umahon doon si David at gayundin ang kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam+ na babaing Jezreelita at si Abigail+ na asawa ni Nabal na Carmelita.  At ang mga lalaking+ kasama niya ay iniahon ni David, ang bawat isa kasama ang kani-kaniyang sambahayan; at nanahanan sila sa mga lunsod na teritoryo ng Hebron.  Nang magkagayon ay pumaroon ang mga lalaki ng Juda+ at pinahiran+ doon si David bilang hari sa sambahayan ni Juda.+ At isinaysay nila kay David, na sinasabi: “Ang mga lalaki ng Jabes-gilead ang siyang naglibing kay Saul.”  Kaya nagsugo si David ng mga mensahero sa mga lalaki ng Jabes-gilead+ at sinabi sa kanila: “Pagpalain nawa kayo ni Jehova,+ sapagkat ipinakita ninyo ang maibiging-kabaitang+ ito sa inyong panginoon, kay Saul, anupat inilibing ninyo siya.+  At ngayon ay pagpakitaan nawa kayo ni Jehova ng maibiging-kabaitan+ at pagiging mapagkakatiwalaan, at ako rin ay magpapakita sa inyo ng ganitong kabutihan sapagkat ginawa ninyo ang bagay na ito.+  At ngayon ay magpakalakas nawa ang inyong mga kamay at kayo ay maging magigiting na lalaki,+ sapagkat ang inyong panginoong si Saul ay patay na, at ako nga ang pinahiran ng sambahayan ni Juda bilang hari+ sa kanila.”  Kung tungkol kay Abner+ na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ni Saul, kinuha niya si Is-boset,+ na anak ni Saul, at itinawid niya siya sa Mahanaim,+  at ginawa niya siyang hari sa Gilead+ at sa mga Ashurita at sa Jezreel+ at sa Efraim+ at sa Benjamin+ at sa Israel, sa lahat ng iyon. 10  Apatnapung taóng gulang si Is-boset, na anak ni Saul, nang maging hari siya sa Israel, at sa loob ng dalawang taon ay namahala siya bilang hari. Tanging ang sambahayan ni Juda+ ang naging mga tagasunod ni David. 11  At ang bilang ng mga araw na si David ay hari sa Hebron sa sambahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan.+ 12  Nang maglaon, si Abner na anak ni Ner at ang mga lingkod ni Is-boset, na anak ni Saul, ay lumabas ng Mahanaim+ patungong Gibeon.+ 13  Kung tungkol kay Joab+ na anak ni Zeruias+ at sa mga lingkod ni David, sila ay lumabas at sa kalaunan ay nagtagpong sama-sama sa tabi ng tipunang-tubig ng Gibeon; at nanatili silang nakaupo, ang mga ito sa panig na ito ng tipunang-tubig at ang mga iyon sa panig na iyon ng tipunang-tubig. 14  Nang dakong huli ay sinabi ni Abner kay Joab: “Pakisuyo, patindigin mo ang mga kabataang lalaki at maghamok sila sa harap natin.” At sinabi ni Joab: “Patindigin sila.” 15  Sa gayon ay tumindig sila at tumawid ayon sa bilang, labindalawa kay Benjamin at Is-boset,+ na anak ni Saul, at labindalawa mula sa mga lingkod ni David. 16  At nagsunggaban sila sa isa’t isa sa ulo, at sinaksak nila ng tabak ang tagiliran ng isa’t isa, anupat nabuwal silang magkakasama. At ang dakong iyon ay tinawag na Helkat-hazurim, na nasa Gibeon.+ 17  At ang labanan ay naging lubhang mahirap nang araw na iyon, at nang dakong huli ay natalo si Abner+ at ang mga lalaki ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. 18  At ang tatlong anak ni Zeruias+ ay naroroon, si Joab+ at si Abisai+ at si Asahel;+ at si Asahel ay may mga paang matutulin, na tulad ng isa sa mga gasela+ na nasa malawak na parang. 19  At hinabol ni Asahel si Abner, at hindi siya bumaling patungo sa kanan o sa kaliwa sa pagsunod kay Abner. 20  Nang maglaon ay tumingin si Abner sa likuran niya at nagsabi: “Ikaw ba ito, Asahel?” at sinabi naman niya: “Ako nga.” 21  Nang magkagayon ay sinabi ni Abner sa kaniya: “Pumihit ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa at sunggaban mo ang isa sa mga kabataang lalaki para sa iyo at kunin mo ang mahuhubad+ mo sa kaniya para sa iyo.” At ayaw ni Asahel na lumihis sa pagsunod sa kaniya. 22  Kaya muli pang sinabi ni Abner kay Asahel: “Lumihis ka sa iyong landas sa pagsunod sa akin. Bakit nga kita pababagsakin sa lupa?+ Paano ko nga maitataas ang aking mukha kay Joab na kapatid mo?” 23  Ngunit patuloy siya sa pagtangging lumihis; at sinaksak siya ni Abner sa tiyan+ sa pamamagitan ng puluhang dulo ng sibat, anupat lumabas ang sibat sa kaniyang likod; at nabuwal siya roon at namatay sa kinaroroonan niya. At nangyari nga na lahat niyaong pumaroon sa dakong kinabuwalan at kinamatayan ni Asahel ay tumitigil.+ 24  At hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner. Habang papalubog na ang araw ay nakarating sila sa burol ng Amma, na nasa tapat ng Gia patungo sa ilang ng Gibeon.+ 25  At ang mga anak ni Benjamin ay nagtipon sa likuran ni Abner, at sila ay naging isang pangkat at nanatiling nakatayo sa taluktok ng isang burol. 26  At si Abner ay nagsimulang tumawag kay Joab at nagsabi: “Ang tabak ba ay kakain+ nang walang katapusan? Talaga bang hindi mo alam na kapaitan ang ibubunga nito sa dakong huli?+ Hanggang kailan nga bago mo sabihin sa bayan na tumalikod mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid?”+ 27  At sinabi ni Joab: “Buháy ang tunay na Diyos,+ kung hindi ka nagsalita,+ sa kinaumagahan pa lamang sana uurong ang bayan, ang bawat isa mula sa pagsunod sa kaniyang kapatid.” 28  Hinipan ngayon ni Joab ang tambuli,+ at ang buong bayan ay tumigil at hindi na nagpatuloy sa paghabol sa Israel, at hindi na nila ipinagpatuloy pa ang labanan. 29  Kung tungkol kay Abner at sa kaniyang mga tauhan, sila ay naglakad sa Araba+ nang buong gabing iyon at tumawid ng Jordan+ at dumaan sa kahabaan ng guwang at nang dakong huli ay nakarating sa Mahanaim.+ 30  Kung tungkol kay Joab, tumalikod siya mula sa pagsunod kay Abner at tinipon niya ang buong bayan. At ang nawala mula sa mga lingkod ni David ay labinsiyam na lalaki at si Asahel. 31  At pinabagsak naman ng mga lingkod ni David yaong mga kabilang sa Benjamin at kabilang sa mga tauhan ni Abner—tatlong daan at animnapung lalaki ang namatay.+ 32  At binuhat nila si Asahel+ at inilibing sa dakong libingan ng kaniyang ama,+ na nasa Betlehem.+ Pagkatapos ay naglakad nang buong gabi si Joab at ang kaniyang mga tauhan, at araw na nang dumating sila sa Hebron.+

Talababa