2 Samuel 21:1-22

21  At nagkaroon ng taggutom+ nang mga araw ni David taun-taon sa loob ng tatlong taon; at sumangguni si David sa mukha ni Jehova. Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova: “Kay Saul at sa kaniyang sambahayan ay may pagkakasala sa dugo, sapagkat pinatay niya ang mga Gibeonita.”+  Kaya tinawag ng hari ang mga Gibeonita+ at nakipag-usap sa kanila. (Ang mga Gibeonita nga ay hindi mula sa mga anak ni Israel, kundi mula sa mga nalabi ng mga Amorita;+ at ang mga anak ni Israel ay sumumpa sa kanila,+ ngunit pinagtangkaan ni Saul na pabagsakin+ sila dahil sa kaniyang paninibugho+ para sa mga anak ni Israel at ni Juda.)  At sinabi ni David sa mga Gibeonita: “Ano ang gagawin ko sa inyo, at ano ang aking ipambabayad-sala,+ upang pagpalain nga ninyo ang mana+ ni Jehova?”  Kaya sinabi sa kaniya ng mga Gibeonita: “Hindi ito tungkol sa pilak o ginto+ para sa amin may kaugnayan kay Saul at sa kaniyang sambahayan, ni nauukol man sa amin ang pumatay ng isang tao sa Israel.” Sa gayon ay sinabi niya: “Anuman ang sabihin ninyo ay gagawin ko para sa inyo.”  Dahil dito ay sinabi nila sa hari: “Ang lalaki na pumuksa+ sa amin at nagpakanang+ lumipol sa amin mula sa paninirahan sa alinmang teritoryo ng Israel,  ibigay sa amin ang pitong lalaki sa kaniyang mga anak;+ at ilalantad+ namin sila kay Jehova sa Gibeah+ ni Saul, ang pinili ni Jehova.”+ Sa gayon ay sinabi ng hari: “Ako mismo ang magbibigay sa kanila.”  Gayunman, nahabag ang hari kay Mepiboset+ na anak ni Jonatan na anak ni Saul dahil sa sumpa+ kay Jehova na nasa pagitan nila, sa pagitan ni David at ni Jonatan na anak ni Saul.  Kaya kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rizpa+ na anak na babae ni Aias na ipinanganak nito kay Saul, si Armoni at si Mepiboset, at ang limang anak ni Mical+ na anak na babae ni Saul na ipinanganak nito kay Adriel+ na anak ni Barzilai na Meholatita.  Pagkatapos ay ibinigay niya sila sa kamay ng mga Gibeonita at inilantad nila sila sa bundok sa harap ni Jehova,+ anupat silang pito ay nabuwal na magkakasama; at sila ay pinatay nang mga unang araw ng pag-aani, sa pasimula ng pag-aani ng sebada.+ 10  Gayunman, si Rizpa na anak na babae ni Aias+ ay kumuha ng telang-sako+ at inilatag iyon para sa kaniyang sarili sa ibabaw ng bato mula sa pasimula ng pag-aani hanggang sa bumuhos sa kanila ang tubig mula sa langit;+ at hindi niya pinahintulutang dapuan sila ng mga ibon+ sa langit kung araw ni ng mababangis na hayop+ sa parang kung gabi. 11  Nang maglaon ay iniulat+ kay David ang ginawa ni Rizpa na anak ni Aias, na babae ni Saul. 12  Kaya pumaroon si David at kinuha ang mga buto ni Saul+ at ang mga buto ni Jonatan na kaniyang anak mula sa mga may-ari ng lupain sa Jabes-gilead,+ na siyang nagnakaw ng mga iyon mula sa liwasan ng Bet-san,+ kung saan sila ibinitin+ ng mga Filisteo nang araw na pabagsakin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa.+ 13  At iniahon niya mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonatan na kaniyang anak; isa pa, tinipon nila ang mga buto ng mga lalaking inilalantad.+ 14  At inilibing nila ang mga buto ni Saul at ni Jonatan na kaniyang anak sa lupain ng Benjamin sa Zela+ sa dakong libingan ni Kis+ na kaniyang ama, upang maisagawa nila ang lahat ng iniutos ng hari. Kaya hinayaan ng Diyos na siya ay mapamanhikan alang-alang sa lupain pagkatapos nito.+ 15  At ang mga Filisteo+ ay muling nagkaroon ng pakikidigma sa Israel. Sa gayon ay lumusong si David at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya at nakipaglaban sa mga Filisteo; at napagod si David. 16  At si Isbi-benob, na kabilang sa mga ipinanganak sa mga Repaim,+ na ang bigat ng kaniyang sibat+ ay tatlong daang siklong tanso at siya ay nabibigkisan ng isang bagong tabak, ay nag-isip na pabagsakin si David. 17  Kaagad na sumaklolo+ si Abisai+ na anak ni Zeruias at pinabagsak ang Filisteo at pinatay ito. Sa pagkakataong iyon ay sumumpa ang mga tauhan ni David sa kaniya, na nagsasabi: “Huwag ka nang lumabas na kasama namin sa pagbabaka,+ upang hindi mo mapatay+ ang lampara+ ng Israel!” 18  At nangyari nga na pagkatapos nito ay minsan pang bumangon ang digmaan laban sa mga Filisteo sa Gob. Nang magkagayon ay pinabagsak ni Sibecai+ na Husatita+ si Sap, na kabilang sa mga ipinanganak sa mga Repaim.+ 19  At minsan pang bumangon ang digmaan laban sa mga Filisteo sa Gob, at pinabagsak ni Elhanan+ na anak ni Jaare-oregim na Betlehemita si Goliat na Giteo, na ang tagdan ng kaniyang sibat ay gaya ng biga ng mga manggagawa sa habihan.+ 20  At muli pang bumangon ang digmaan sa Gat,+ nang may isang lalaki na pambihira ang laki, na may anim na daliri sa bawat isa sa kaniyang mga kamay at may anim na daliri sa bawat isa sa kaniyang mga paa, dalawampu’t apat ang bilang; at siya rin ay ipinanganak sa mga Repaim.+ 21  At palagi niyang tinutuya+ ang Israel. Nang dakong huli ay pinabagsak siya ni Jonatan+ na anak ni Simei,+ na kapatid ni David. 22  Ang apat na ito ay ipinanganak sa mga Repaim sa Gat;+ at sila ay nabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David at ng kamay ng kaniyang mga lingkod.+

Talababa