2 Samuel 20:1-26

20  At nangyari nga na doon ay may isang walang-kabuluhang lalaki,+ na ang pangalan ay Sheba,+ na anak ni Bicri na isang Benjaminita; at hinipan niya ang tambuli+ at sinabi: “Wala tayong bahagi kay David, at wala tayong mana sa anak ni Jesse.+ Bawat isa ay sa kaniyang mga diyos,+ O Israel!”  Dahil dito, ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nagsimulang umahon mula sa pagsunod kay David upang sumunod kay Sheba na anak ni Bicri;+ ngunit kung tungkol sa mga lalaki ng Juda, nanatili sila sa kanilang hari mula sa Jordan hanggang sa Jerusalem.+  Nang maglaon ay nakarating si David sa kaniyang bahay sa Jerusalem.+ Pagkatapos ay kinuha ng hari ang sampung babae,+ na kaniyang mga babae na iniwanan niya upang mag-ingat ng bahay, at inilagay niya sila sa isang bahay na nababantayan, ngunit patuloy niya silang pinaglaanan ng pagkain. At hindi niya sila sinipingan,+ kundi nanatili silang mahigpit na nakakulong hanggang sa araw ng kanilang kamatayan, na nasa pagkabalo habang may buháy na asawa.  At sinabi ng hari kay Amasa:+ “Pisanin mo sa akin ang mga lalaki ng Juda sa loob ng tatlong araw, at tumayo ka rito.”  Kaya yumaon si Amasa upang pisanin ang Juda; ngunit dumating siya nang huli kaysa sa panahong takda na itinalaga niya sa kaniya.  Nang magkagayon ay sinabi ni David kay Abisai:+ “Si Sheba+ nga na anak ni Bicri ay magiging mas masama pa para sa atin kaysa kay Absalom.+ Kunin mo ang mga lingkod+ ng iyong panginoon at habulin mo siya, upang hindi nga siya makasumpong ng mga nakukutaang lunsod at makatakas sa ating paningin.”  Kaya ang mga tauhan ni Joab+ at ang mga Kereteo+ at ang mga Peleteo+ at ang lahat ng makapangyarihang mga lalaki ay lumabas na kasunod niya; at lumabas sila mula sa Jerusalem upang habulin si Sheba na anak ni Bicri.  Sila ay malapit sa malaking bato na nasa Gibeon,+ at pumaroon si Amasa+ upang salubungin sila. Si Joab nga ay nabibigkisan, na nadaramtan ng isang kasuutan; at sa kaniya ay nakabigkis ang isang tabak na nakakabit sa kaniyang balakang, na nasa kaluban nito. At siya ay lumabas, kung kaya nahulog ito.  At sinabi ni Joab kay Amasa: “Nasa mabuti ka bang kalagayan, kapatid ko?”+ Pagkatapos ay hinawakan ng kanang kamay ni Joab ang balbas ni Amasa upang halikan siya.+ 10  Kung tungkol kay Amasa, hindi siya nag-ingat sa tabak na nasa kamay ni Joab; kung kaya sinaksak siya+ nito sa tiyan sa pamamagitan niyaon, at ang kaniyang mga bituka ay lumuwa sa lupa, at hindi na nito kinailangang muling gawin iyon sa kaniya. Sa gayon ay namatay siya. At hinabol naman ni Joab at ni Abisai na kaniyang kapatid si Sheba na anak ni Bicri. 11  At isa sa mga kabataang lalaki ni Joab ang tumayo sa tabi niya at patuloy na nagsabi: “Sinumang nalugod kay Joab at sinumang kay David,+ sundan niya si Joab!” 12  Samantala, si Amasa ay nakagumon sa dugo+ sa gitna ng lansangang-bayan. Nang makita ng lalaki na ang buong bayan ay nakatigil, inilipat niya si Amasa sa parang mula sa lansangang-bayan. Nang dakong huli ay tinakpan niya ito ng isang kasuutan, nang makita niya na ang lahat ng lumalapit sa kaniya ay tumitigil.+ 13  Nang alisin niya ito mula sa lansangang-bayan, ang bawat lalaki ay dumaang kasunod ni Joab upang habulin si Sheba+ na anak ni Bicri. 14  At nagdaan si Sheba sa lahat ng tribo ng Israel hanggang sa Abel ng Bet-maaca.+ Kung tungkol sa lahat ng mga Bicrita, sila ay nagtipon at pumasok ding kasunod niya. 15  At dumating sila at kinubkob siya sa Abel ng Bet-maaca at nagtindig ng muralyang pangubkob laban sa lunsod,+ sapagkat ito ay nakatayo sa loob ng muralya. At sinisira ng buong bayan na kasama ni Joab ang pader, upang gibain iyon. 16  At isang babaing marunong+ ang nagsimulang tumawag mula sa lunsod: “Makinig kayo, makinig kayo! Pakisuyo, sabihin ninyo kay Joab, ‘Lumapit ka hanggang dito, at magsasalita ako sa iyo.’ ” 17  Kaya nilapitan niya ito, at sinabi ng babae: “Ikaw ba si Joab?” at sinabi niya: “Ako nga.” Dahil dito ay sinabi nito sa kaniya: “Makinig ka sa mga salita ng iyong aliping babae.”+ Sinabi naman niya: “Nakikinig ako.” 18  At sinabi pa nito: “Walang pagsalang nagsasalita sila noong mga panahong nagdaan, na sinasabi, ‘Sumangguni lamang sila sa Abel, at sa gayon ay tiyak na matatapos nila ang usapin.’ 19  Ako ang kumakatawan sa mga mapagpayapa+ at tapat+ ng Israel. Sinisikap mong patayin ang isang lunsod+ at isang ina sa Israel. Bakit mo lalamunin+ ang mana+ ni Jehova?” 20  Dito ay sumagot si Joab at nagsabi: “Napakalayong mangyari sa ganang akin na ako ay manlamon at ako ay manggiba. 21  Hindi gayon ang pangyayari, kundi isang lalaki mula sa bulubunduking pook ng Efraim,+ na ang pangalan ay Sheba+ na anak ni Bicri, ang nagtaas ng kaniyang kamay laban kay Haring David.+ Ibigay ninyo siyang mag-isa,+ at lilisanin ko ang lunsod.”+ Nang magkagayon ay sinabi ng babae kay Joab: “Narito! Ang kaniyang ulo+ ay ihahagis sa iyo mula sa ibabaw ng pader!” 22  Kaagad na pumaroon sa buong bayan ang babae sa kaniyang karunungan,+ at pinutol nila ang ulo ni Sheba na anak ni Bicri at inihagis iyon kay Joab. Sa gayon ay hinipan niya ang tambuli,+ kung kaya nangalat sila mula sa lunsod, ang bawat isa patungo sa kaniyang tahanan; at si Joab naman ay bumalik sa Jerusalem sa hari. 23  At si Joab ang namamahala sa buong hukbo+ ng Israel; at si Benaias+ na anak ni Jehoiada+ ang namamahala sa mga Kereteo+ at sa mga Peleteo.+ 24  At si Adoram+ ang namamahala roon sa mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho; at si Jehosapat+ na anak ni Ahilud ang tagapagtala. 25  At si Seva+ ang kalihim,+ at si Zadok+ at si Abiatar+ ang mga saserdote. 26  At si Ira naman na Jairita ay naging saserdote+ ni David.

Talababa