2 Samuel 17:1-29

17  At sinabi ni Ahitopel kay Absalom: “Pakisuyo, papiliin mo ako ng labindalawang libong lalaki at titindig ako at hahabulin ko si David ngayong gabi.+  At paroroon ako sa kaniya habang siya ay nanghihimagod at nanghihina ang dalawang kamay,+ at tiyak na panginginigin ko siya; at ang buong bayan na kasama niya ay tatakas, at pababagsakin ko nga ang hari na nag-iisa.+  At hayaan mong ibalik ko sa iyo ang buong bayan. Ang katumbas ng pagbabalik ng lahat ay ang lalaki na siyang hinahanap mo; at ang buong bayan mismo ay mapapayapa.”  At ang salita ay naging marapat sa paningin ni Absalom+ at sa paningin ng lahat ng matatandang lalaki ng Israel.  Gayunman, sinabi ni Absalom: “Pakisuyo, tawagin din si Husai+ na Arkita, at pakinggan natin kung ano ang nasa kaniya mismong bibig.”  Kaya pumaroon si Husai kay Absalom. At sinabi ni Absalom sa kaniya: “Ayon sa salitang ito ang sinalita ni Ahitopel. Kikilos ba tayo ayon sa kaniyang salita? Kung hindi ay magsalita ka nga.”  Dahil dito ay sinabi ni Husai kay Absalom: “Ang payo na ipinayo ni Ahitopel ay hindi mabuti sa pagkakataong ito!”+  At sinabi pa ni Husai: “Kilalang-kilala mo ang iyong ama at ang kaniyang mga tauhan, na sila ay makapangyarihan,+ at mapapait ang kanilang kaluluwa,+ na gaya ng babaing oso na nawalan ng kaniyang mga anak sa parang;+ at ang iyong ama ay isang mandirigma,+ at hindi siya magpapalipas ng gabi kasama ng bayan.  Narito! Siya ngayon ay nagtatago+ sa isa sa mga hukay o sa iba pang dako; at mangyayari nga, kapag dumaluhong siya sa kanila sa pasimula, ang isa na nakaririnig niyaon ay makaririnig nga at magsasabi, ‘Isang pagkatalo ang naganap sa gitna ng bayan na sumusunod kay Absalom!’ 10  At maging ang magiting na lalaki na ang puso ay gaya ng puso ng leon+ ay tiyak na manlalambot sa panghihina;+ sapagkat batid ng buong Israel na ang iyong ama ay isang makapangyarihang lalaki+ at gayundin ang magigiting na lalaking kasama niya.+ 11  Sinasabi ko nga bilang payo: Matipon nga sa iyo ang buong Israel, mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba,+ na gaya ng mga butil ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa dami,+ at ang iyong sariling pagkatao ay hahayo sa labanan.+ 12  At paroroon tayo laban sa kaniya sa isa sa mga dako kung saan siya tiyak na masusumpungan,+ at tayo mismo ay daragsa sa kaniya na gaya ng paglagpak ng hamog+ sa lupa; at tiyak na walang matitirang isa man sa kaniya at sa lahat ng mga lalaking kasama niya. 13  At kung uurong siya patungo sa isang lunsod, ang buong Israel ay magdadala rin ng mga lubid sa lunsod na iyon, at kakaladkarin natin iyon hanggang sa agusang libis, hanggang sa wala nang masumpungan doon kahit isang maliit na bato.”+ 14  Nang magkagayon ay sinabi ni Absalom at ng lahat ng mga lalaki ng Israel: “Ang payo ni Husai na Arkita ay mas mabuti+ kaysa sa payo ni Ahitopel!” At si Jehova mismo ang nag-utos+ na biguin ang payo+ ni Ahitopel bagaman mabuti,+ upang si Jehova ay makapagpasapit ng kapahamakan+ kay Absalom. 15  Nang maglaon ay sinabi ni Husai kay Zadok+ at kay Abiatar na mga saserdote: “Ganito at gayon ang ipinayo ni Ahitopel kay Absalom at sa matatandang lalaki ng Israel; at ganito at gayon naman ang ipinayo ko. 16  Ngayon nga ay magsugo kayong mabilis at sabihin ninyo kay David,+ na sinasabi, ‘Huwag kang manuluyan sa mga disyertong kapatagan ng ilang ngayong gabi, kundi dapat ka rin namang tumawid nang walang pagsala,+ dahil baka ang hari at ang buong bayan na kasama niya ay malamon.’ ”+ 17  Habang si Jonatan+ at si Ahimaas+ ay nakatayo sa En-rogel,+ isang alilang babae ang pumaroon at nagsabi sa kanila. Kaya sila ay yumaon, yamang kailangan nilang sabihan si Haring David; sapagkat hindi sila dapat na makitang pumapasok sa lunsod. 18  Ngunit isang kabataang lalaki ang nakakita sa kanila at nagsabi kay Absalom. Kaya silang dalawa ay mabilis na umalis at pumaroon sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim,+ na may balon sa kaniyang looban; at lumusong sila roon. 19  Pagkatapos niyaon, ang babae ay kumuha at naglatag ng isang pantabing sa ibabaw ng balon at nagbunton ng giniik na butil sa ibabaw niyaon;+ at walang anumang bagay ang nahayag tungkol doon. 20  Ang mga lingkod ni Absalom ay pumaroon ngayon sa babae sa bahay nito at nagsabi: “Nasaan si Ahimaas at si Jonatan?” Sinabi naman ng babae sa kanila: “Dumaan sila mula rito patungo sa tubig.”+ Nang magkagayon ay patuloy silang naghanap, at hindi nila sila+ nasumpungan kung kaya bumalik na sila sa Jerusalem. 21  At nangyari nga na pagkaalis nila ay umahon sila sa balon at yumaon at nagsaysay kay Haring David at nagsabi kay David: “Tumindig kayo at tumawid nang mabilis sa tubig; sapagkat ganito ang ipinayo ni Ahitopel+ laban sa inyo.” 22  Kaagad na tumindig si David at gayundin ang buong bayan na kasama niya, at patuloy silang tumawid ng Jordan hanggang sa magliwanag ang umaga,+ hanggang sa wala nang isa mang nagkulang na hindi tumawid sa Jordan. 23  Kung tungkol kay Ahitopel, nakita niyang hindi isinagawa ang kaniyang payo,+ at siniyahan niya ang isang asno at tumindig at umuwi sa kaniyang bahay sa kaniyang sariling lunsod.+ Pagkatapos ay nagbilin siya sa kaniyang sambahayan+ at nagbigti+ at sa gayon ay namatay.+ Kaya inilibing+ siya sa dakong libingan ng kaniyang mga ninuno. 24  Kung tungkol kay David, pumaroon siya sa Mahanaim,+ at si Absalom naman ay tumawid ng Jordan, siya at ang lahat ng mga lalaki ng Israel na kasama niya. 25  At si Amasa+ ang siyang inilagay ni Absalom bilang kahalili ni Joab+ sa hukbo; at si Amasa ang anak ng isang lalaki na ang pangalan ay Itra+ na Israelita, na sumiping kay Abigail+ na anak ni Nahas, na kapatid ni Zeruias, na ina ni Joab. 26  At ang Israel at si Absalom ay nagkampo sa lupain ng Gilead.+ 27  At nangyari nga, nang dumating si David sa Mahanaim, si Sobi na anak ni Nahas mula sa Raba+ ng mga anak ni Ammon,+ at si Makir+ na anak ni Amiel+ mula sa Lo-debar, at si Barzilai+ na Gileadita mula sa Rogelim+ 28  ay nagdala ng mga higaan at mga hugasan at mga sisidlan ng magpapalayok, at trigo at sebada at harina+ at binusang butil+ at mga habas+ at mga lentehas+ at sinangag na butil; 29  at ang pulot-pukyutan+ at mantikilya+ at mga tupa at mga kulta mula sa baka ay inilabas nila upang makain ni David at ng bayan na kasama niya,+ sapagkat ang sabi nila: “Ang bayan ay gutóm at pagód at uháw sa ilang.”+

Talababa