2 Samuel 15:1-37

15  At nangyari nga na kasunod ng gayong mga pangyayari ay nagpagawa si Absalom ng isang karo para sa kaniyang sarili, na may mga kabayo at may limampung lalaki na tumatakbo sa unahan niya.+  At si Absalom ay bumabangon nang maaga+ at tumatayo sa tabi ng daan patungo sa pintuang-daan.+ At nangyari nga, kapag ang sinumang tao ay may usapin sa batas na dadalhin sa hari ukol sa paghatol,+ tatawagin nga siya ni Absalom at sasabihin: “Tagasaang lunsod ka?” at sasabihin niya: “Ang iyong lingkod ay mula sa isa sa mga tribo ng Israel.”  At sasabihin ni Absalom sa kaniya: “Tingnan mo, ang iyong usapin ay mabuti at matuwid; ngunit walang sinuman mula sa hari ang dumirinig sa iyo.”+  At sasabihin pa ni Absalom: “O kung maaatasan sana akong hukom sa lupain,+ upang sa akin ay makaparito ang bawat taong may usapin sa batas o kahatulan! Kung magkagayon ay bibigyan ko nga siya ng katarungan.”+  At nangyari rin, kapag may taong lumalapit upang yumukod sa kaniya, iniuunat niya ang kaniyang kamay at sinusunggaban siya+ at hinahalikan siya.  At ang ganitong bagay ay patuloy na ginagawa ni Absalom sa lahat ng mga Israelita na pumaparoon sa hari ukol sa paghatol; at patuloy na ninanakaw ni Absalom ang mga puso ng mga tao sa Israel.+  At nangyari nga na sa pagwawakas ng apatnapung taon ay sinabi ni Absalom sa hari: “Pakisuyo, hayaan mo akong yumaon at tuparin sa Hebron+ ang aking panata na may-kataimtiman kong binitiwan kay Jehova.+  Sapagkat ang iyong lingkod ay nagbitiw ng isang taimtim na panata+ noong nananahanan ako sa Gesur+ sa Sirya, na sinasabi, ‘Kung walang pagsalang ibabalik ako ni Jehova sa Jerusalem ay maglilingkod nga ako kay Jehova.’ ”+  Kaya sinabi sa kaniya ng hari: “Yumaon kang payapa.”+ Sa gayon ay tumindig siya at pumaroon sa Hebron. 10  At si Absalom ay nagsugo ng mga tiktik+ sa lahat ng tribo ng Israel, na sinasabi: “Pagkarinig ninyo ng tunog ng tambuli ay sasabihin nga ninyo, ‘Si Absalom ay naging hari+ sa Hebron!’ ”+ 11  Yumaon ngang kasama ni Absalom ang dalawang daang lalaki mula sa Jerusalem, na tinawag at yumaon nang walang kahina-hinala,+ at wala silang nalalamang isa mang bagay. 12  Isa pa, nang ihandog niya ang mga hain, ipinatawag ni Absalom si Ahitopel+ na Gilonita,+ ang tagapayo+ ni David, mula sa kaniyang lunsod na Gilo.+ At ang sabuwatan+ ay patuloy na tumitindi, at ang bayang kasama ni Absalom ay patuloy na dumarami.+ 13  Nang maglaon ay pumaroon kay David ang isang tagapagbalita, na nagsasabi: “Ang puso+ ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom.” 14  Kaagad na sinabi ni David sa lahat ng kaniyang mga lingkod na kasama niya sa Jerusalem: “Bumangon kayo, at tumakbo tayo;+ sapagkat walang makatatakas sa atin dahil kay Absalom! Yumaon kayong dali-dali, dahil baka magmadali siya at maabutan nga tayo at dalhan tayo ng masama at saktan ang lunsod sa pamamagitan ng talim ng tabak!”+ 15  At ang mga lingkod ng hari ay nagsabi sa hari: “Ayon sa lahat ng pipiliin ng panginoon kong hari, narito ang iyong mga lingkod.”+ 16  Kaya lumabas ang hari kasama ang kaniyang buong sambahayan na kasunod niya,+ at ang hari ay nag-iwan ng sampung babae, na mga babae+ niya, upang mag-ingat ng bahay. 17  At ang hari ay patuloy na lumabas kasama ang buong bayan na kasunod niya; at huminto sila sa Bet-merhak. 18  At ang lahat ng kaniyang mga lingkod ay tumawid sa tabi niya; at ang lahat ng mga Kereteo at ang lahat ng mga Peleteo+ at ang lahat ng mga Giteo,+ na anim na raang lalaki na sumunod sa kaniya mula sa Gat,+ ay tumawid sa harapan ng hari. 19  Nang magkagayon ay sinabi ng hari kay Ittai+ na Giteo: “Bakit ka pa rin sasama sa amin? Bumalik ka+ at manahanan kang kasama ng hari; sapagkat ikaw ay isang banyaga at, isa pa, ikaw ay isang tapon mula sa iyong lugar. 20  Kahapon ka dumating at ngayon ba ay pagagala-galain+ na kitang kasama namin, upang yumaon kapag yayaon ako saanman ako paroroon? Bumalik ka at isama mo ang iyong mga kapatid, [at pagpakitaan ka nawa ni Jehova ng] maibiging-kabaitan+ at pagiging mapagkakatiwalaan!”+ 21  Ngunit sumagot si Ittai sa hari at nagsabi: “Buháy si Jehova at buháy ang panginoon kong hari,+ sa dakong paroroonan ng panginoon kong hari, maging sa kamatayan man o sa buhay, ay doon paroroon ang iyong lingkod!”+ 22  Dahil dito ay sinabi ni David kay Ittai:+ “Yumaon ka at tumawid ka.” Sa gayon ay tumawid si Ittai na Giteo, at gayundin ang lahat ng kaniyang mga tauhan at lahat ng maliliit na batang kasama niya. 23  At ang lahat ng mga tao ng lupain ay tumangis sa malakas na tinig,+ at ang buong bayan ay tumawid, at ang hari ay tumayo sa tabi ng agusang libis ng Kidron,+ at ang buong bayan ay tumawid sa malawak na daan patungo sa ilang. 24  At narito rin si Zadok+ at kasama niya ang lahat ng mga Levita+ na nagdadala+ ng kaban+ ng tipan ng tunay na Diyos; at inilapag nila ang kaban ng tunay na Diyos sa tabi ni Abiatar+ hanggang sa ang buong bayan ay makatapos sa pagtawid mula sa lunsod. 25  Ngunit sinabi ng hari kay Zadok: “Ibalik mo sa lunsod+ ang kaban+ ng tunay na Diyos. Kung makasusumpong ako ng lingap sa paningin ni Jehova, tiyak na ibabalik niya ako at ipakikita iyon sa akin at ang tinatahanang dako nito.+ 26  Ngunit kung ito ang sasabihin niya, ‘Hindi ako nalulugod sa iyo,’ narito ako, gawin niya sa akin kung ano ang mabuti sa kaniyang paningin.”+ 27  At sinabi pa ng hari kay Zadok na saserdote: “Ikaw ay isang tagakita,+ hindi ba? Bumalik kang payapa sa lunsod, at gayundin si Ahimaas na iyong anak at si Jonatan+ na anak ni Abiatar, ang inyong dalawang anak, na kasama ninyo. 28  Tingnan ninyo, ako ay mananatili sa mga tawiran ng ilang hanggang sa dumating ang salita mula sa inyo upang sabihan ako.”+ 29  Sa gayon ay ibinalik ni Zadok at ni Abiatar sa Jerusalem ang kaban ng tunay na Diyos, at patuloy silang nanahanan doon. 30  At si David ay umahon sa sampahan ng mga Olibo,+ na tumatangis habang umaahon, at may takip ang kaniyang ulo;+ at naglalakad siyang nakatapak, at ang buong bayan na kasama niya ay nagtakip ng kani-kaniyang ulo, at umahon silang tumatangis habang umaahon.+ 31  At may ulat na isinaysay kay David, na nagsasabi: “Si Ahitopel mismo ay kasama niyaong mga nakikipagsabuwatan+ kay Absalom.”+ Dahil dito ay sinabi ni David:+ “Pakisuyo, gawin mong kamangmangan+ ang payo ni Ahitopel, O Jehova!”+ 32  At nangyari nga nang pumaroon si David sa pinakataluktok kung saan yumuyukod noon sa Diyos ang bayan, narito, sumasalubong sa kaniya si Husai+ na Arkita,+ na hapak ang kaniyang mahabang damit at may lupa sa kaniyang ulo.+ 33  Gayunman, sinabi ni David sa kaniya: “Kung tatawid ka ngang kasama ko, tiyak na magiging isang pasan ka sa akin.+ 34  Ngunit kung babalik ka sa lunsod at sasabihin mo kay Absalom, ‘Ako ay iyong lingkod, O Hari. Ako ay dating lingkod ng iyong ama, ako nga nang panahong iyon, ngunit ngayon, ako nga ay iyong lingkod,’+ kung magkagayon ay mabibigo+ mo ang payo ni Ahitopel para sa akin. 35  Hindi ba si Zadok at si Abiatar na mga saserdote ay kasama mo roon?+ At mangyayari nga na lahat ng maririnig mo mula sa sambahayan ng hari ay sasabihin mo kay Zadok at kay Abiatar na mga saserdote.+ 36  Narito! Doon ay kasama nila ang kanilang dalawang anak, si Ahimaas+ na kay Zadok at si Jonatan+ na kay Abiatar; at sa pamamagitan nila ay iparating ninyo sa akin ang lahat ng maririnig ninyo.” 37  Kaya si Husai, na kaibigan+ ni David, ay pumasok sa lunsod. Kung tungkol kay Absalom,+ siya ay pumasok sa Jerusalem.

Talababa