Yoshua 9:1-27

  • Wagibeoni wajanja wanatafuta amani (1-15)

  • Ujanja wa Wagibeoni unafunuliwa (16-21)

  • Wagibeoni wanakuwa watumwa wa kukusanya kuni na kushota maji (22-27)

9  Wakati wafalme wote wenye walikuwa upande wa mangaribi wa Yordani+ walisikia mambo yenye yalitokea, wenye walikuwa katika eneo lenye milima, na Shefela, na eneo lote la pembeni ya Bahari Kubwa,*+ na mbele ya Lebanoni—Wahiti, Waamori, Wakanaani, Waperizi, Wahivi, na Wayebusi+  wakafanya mapatano ili kupigana na Yoshua na Israeli.+  Wakaaji wa Gibeoni+ pia walisikia mambo yenye Yoshua alitendea Yeriko+ na Ai.+  Basi wakatenda kwa ujanja na kutia chakula katika magunia yenye kuzeeka na kuyabeba juu ya punda zao, pamoja na chupa za ngozi za kuwekea divai zenye kuzeeka na zenye kushonwa-shonwa;  walivaa pia viatu vyenye kuzeeka na kushonwa-shonwa, na nguo zenye kuzeeka. Na mikate yote yenye walibeba ilikuwa imekauka na kuvunjika-vunjika.  Kisha wakaenda kwa Yoshua katika kambi kule Gilgali+ na kumuambia yeye na wanaume wa Israeli: “Tumetoka katika inchi ya mbali. Tafazali, mufanye agano pamoja na sisi.”  Lakini wanaume wa Israeli wakaambia wale Wahivi:+ “Namna gani tutafanya agano pamoja na ninyi? Pengine munakaa karibu na sisi.”+  Wakamujibu Yoshua: “Tuko watumishi* wako.” Kisha Yoshua akawauliza: “Ninyi ni nani, na munatoka wapi?”  Basi wakamuambia: “Watumishi wako wametoka katika inchi ya mbali sana+ kwa sababu ya jina la Yehova Mungu wako, kwa sababu tumesikia juu ya sifa zake na mambo yote yenye alitenda kule Misri+ 10  na mambo yote yenye alitendea wale wafalme wawili wa Waamori wenye walikuwa ngambo ingine ya* Yordani, Mufalme Sihoni+ wa Heshboni na Mufalme Ogu+ wa Bashani, mwenye alikuwa Ashtaroti. 11  Kwa hiyo wazee wetu na wakaaji wote wa inchi yetu walituambia, ‘Mubebe chakula kwa ajili ya safari na muende kukutana nao. Muwaambie: “Tutakuwa watumishi wenu;+ tafazali, mufanye agano pamoja na sisi.”’+ 12  Mikate hii ilikuwa ingali moto wakati tuliikamata ili ikuwe chakula chetu siku yenye tulitoka katika nyumba zetu ili kuja hapa kwenu. Sasa muangalie namna imekauka na kuvunjika-vunjika.+ 13  Na chupa hizi za ngozi za kuwekea divai zilikuwa mupya wakati tulizijaza divai, lakini sasa zimepasuka.+ Nguo na viatu vyetu vimezeeka kwa sababu ya safari murefu.” 14  Basi wanaume wa Israeli wakakamata* sehemu fulani ya chakula cha watu hao, lakini hawakumuuliza Yehova.+ 15  Basi Yoshua akafanya amani pamoja nao+ na akafanya agano pamoja nao ili kuwaacha waishi, na ni vile wakubwa wa mukusanyiko waliwaapia katika kiapo.+ 16  Mwisho wa siku tatu (3), kisha kufanya agano pamoja nao, wakasikia kwamba walikuwa wanaishi karibu nao, katika ujirani wao. 17  Basi Waisraeli wakaanza safari na kufika katika miji ya watu hao siku ya tatu (3); miji yao ilikuwa Gibeoni,+ Kefira, Beeroti, na Kiriat-yearimu.+ 18  Lakini Waisraeli hawakuwashambulia, kwa sababu wakubwa wa mukusanyiko walikuwa wamewaapia kwa jina la Yehova+ Mungu wa Israeli. Kwa hiyo mukusanyiko wote ukaanza kunungunikia wale wakubwa. 19  Basi wakubwa wote wakaambia mukusanyiko wote: “Hatupaswe kuwaumiza kwa sababu tuliwaapia kwa jina la Yehova Mungu wa Israeli. 20  Tutafanya hivi: Tutawaacha waishi, ili kasirani yoyote isitupate kwa sababu ya kiapo chenye tuliwaapia.”+ 21  Na wakubwa wakasema: “Muwaache waishi, lakini watakuwa watu wa kukusanya kuni na watu wa kushota maji kwa ajili ya mukusanyiko wote.” Ni vile wakubwa waliwaahidi. 22  Basi Yoshua akawaita na kuwauliza: “Sababu gani mulitudanganya kwa kusema, ‘Tumetoka mbali sana,’ na kumbe munaishi kati yetu?+ 23  Kuanzia sasa mumelaaniwa,+ na sikuzote mutakuwa watumwa wa kukusanya kuni na kushota maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu.” 24  Wakamujibu Yoshua: “Tulifanya vile kwa sababu sisi watumishi wako tuliambiwa waziwazi kwamba Yehova Mungu wako alimuamuru Musa mutumishi wake awapatie ninyi inchi yote na kuharibu wakaaji wote wasikuwe tena mbele yenu.+ Basi tuliogopea sana uzima wetu* kwa sababu yenu,+ na ndiyo sababu tulifanya vile.+ 25  Sasa tuko katika mikono yako. Basi ututendee jambo lolote lenye unafikiri kuwa njema na sawa.” 26  Na ni vile aliwatendea; aliwaokoa katika mikono ya Waisraeli, na hawakuwaua. 27  Lakini siku hiyo Yoshua akawafanya kuwa watu wa kukusanya kuni na kushota maji kwa ajili ya mukusanyiko+ na kwa ajili ya mazabahu ya Yehova mahali kwenye Mungu angechagua,+ na wangali vile mupaka leo.+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, Mediterania.
Ao “watumwa.”
Ni kusema, upande wa mashariki wa.
Ao “wakachunguza.”
Ao “kwa sababu ya nafsi zetu.”