Yoshua 24:1-33

  • Yoshua anakumbusha Israeli historia yao (1-13)

  • Anatia watu moyo wamutumikie Yehova (14-24)

    • “Mimi na nyumba yangu, tutamutumikia Yehova” (15)

  • Yoshua anafanya agano na Israeli (25-28)

  • Yoshua anakufa na anazikwa (29-31)

  • Mifupa ya Yosefu inazikwa Shekemu (32)

  • Eleazari anakufa na anazikwa (33)

24  Kisha Yoshua akakusanya makabila yote ya Israeli kule Shekemu, akaita wazee wote wa Israeli, vichwa vyao, waamuzi wao, na maofisa wao,+ na wakasimama mbele ya Mungu wa kweli.  Yoshua akaambia watu wote: “Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Israeli anasema, ‘Zamani sana mababu zenu+ walikaa ngambo ingine ya ule Muto*+—Tera baba ya Abrahamu na baba ya Nahori—na walikuwa wanatumikia miungu mingine.+  “‘Kisha wakati fulani nilichukua babu yenu Abrahamu+ ngambo ingine ya ule Muto* na kumutembeza katika inchi yote ya Kanaani na kufanya uzao wake kuwa mwingi.*+ Nikamupatia Isaka;+  halafu Isaka nikamupatia Yakobo na Esau.+ Kisha wakati fulani nikamupatia Esau Mulima Seiri kuwa uriti wake;+ na Yakobo na wana wake wakashuka kuenda Misri.+  Kisha wakati fulani nilituma Musa na Haruni,+ na nilipiga Misri kupitia mambo yenye nilifanya kati yao,+ na kisha nikawatosha kule.  Wakati nilikuwa ninatosha baba zenu Misri+ na mukafika kwenye bahari, Wamisri walifuatilia baba zenu wakiwa na magari ya vita na wapanda-farasi mupaka kwenye Bahari Nyekundu.+  Walianza kumulilia Yehova,+ basi aliweka giza kati yenu na Wamisri na alileta bahari juu yao na kuwafunika,+ na macho yenu wenyewe yaliona mambo yenye nilifanya kule Misri.+ Kisha muliishi miaka mingi* katika jangwa.+  “‘Na niliwaleta katika inchi ya Waamori wenye walikuwa wanaishi ngambo ingine ya* Yordani, na walipigana na ninyi.+ Lakini niliwatia katika mukono wenu ili mukamate inchi yao, na niliwaharibu wasikuwe tena mbele yenu.+  Kisha Balaki mwana wa Sipori, mufalme wa Moabu, akakuja kupigana na Israeli. Basi akaita Balaamu mwana wa Beori ili awalaani ninyi.+ 10  Lakini sikumusikiliza Balaamu.+ Basi aliwabariki ninyi tena na tena,+ na niliwaokoa katika mukono wake.+ 11  “‘Kisha mulivuka Yordani+ na kufika Yeriko.+ Na viongozi* wa Yeriko, Waamori, Waperizi, Wakanaani, Wahiti, Wagirgashi, Wahivi, na Wayebusi walipigana na ninyi, lakini niliwatia katika mikono yenu.+ 12  Basi nilituma hisia ya kuvunjika moyo mbele yenu,* na ikawafukuza mbele yenu+—wafalme wawili wa Waamori. Haikukuwa kwa sababu ya upanga wenu wala upinde wenu.+ 13  Kwa hiyo, niliwapatia inchi yenye hamukufanyia kazi ya jasho na miji yenye hamukujenga,+ na mulianza kuishi ndani. Munakula matunda ya mizabibu na ya mizeituni yenye hamukupanda.’+ 14  “Kwa hiyo, mumuogope Yehova na kumutumikia kwa uaminifu-mushikamanifu* na uaminifu,*+ mutoshe miungu yenye mababu zenu walitumikia ngambo ingine ya ule Muto* na katika Misri,+ na mumutumikie Yehova. 15  Sasa kama munaona ni mubaya kumutumikia Yehova, muchague leo ni nani mutatumikia,+ kama ni miungu yenye mababu zenu walitumikia ngambo ingine ya ule Muto*+ ao miungu ya Waamori wenye munaishi katika inchi yao.+ Lakini mimi na nyumba yangu, tutamutumikia Yehova.” 16  Basi watu wakajibu: “Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa kwamba sisi tumuache Yehova na kutumikia miungu mingine. 17  Ni Yehova Mungu wetu ndiye alitutosha sisi na baba zetu katika inchi ya Misri,+ katika nyumba ya utumwa,+ na kufanya alama hizi kubwa mbele ya macho yetu,+ na aliendelea kutulinda katika njia yote yenye tulitembea ndani na kati ya vikundi vyote vya watu vyenye tulipita katikati yake.+ 18  Yehova alifukuza vikundi vyote vya watu, pia Waamori, wenye waliishi mbele yetu katika inchi hii. Kwa hiyo, sisi pia tutamutumikia Yehova, kwa sababu ni Mungu wetu.” 19  Kisha Yoshua akaambia watu: “Hamuwezi kumutumikia Yehova, kwa maana yeye ni Mungu mutakatifu;+ yeye ni Mungu mwenye anataka watu washikamane na yeye tu.+ Hatasamehe makosa yenu* na zambi zenu.+ 20  Kama munamuacha Yehova na kutumikia miungu ya kigeni, yeye pia atawaacha na kuwaharibu kisha kuwatendea mema.”+ 21  Lakini watu wakamuambia Yoshua: “Hapana, lakini tutamutumikia Yehova!”+ 22  Basi Yoshua akawaambia: “Muko mashahidi juu yenu wenyewe kwamba mumejichagulia ninyi wenyewe kumutumikia Yehova.”+ Basi wakamuambia: “Tuko mashahidi.” 23  “Kwa hiyo, muondoe miungu ya kigeni yenye kuwa kati yenu, na muelekeze mioyo yenu kwa Yehova Mungu wa Israeli.” 24  Watu wakamuambia Yoshua: “Tutamutumikia Yehova Mungu wetu, na tutatii sauti yake!” 25  Kwa hiyo Yoshua akafanya agano pamoja na Waisraeli siku hiyo na akawawekea sharti na uamuzi wa hukumu kule Shekemu. 26  Kisha Yoshua akaandika maneno hayo katika kitabu cha Sheria ya Mungu+ na akakamata jiwe kubwa+ na kulisimamisha chini ya muti mukubwa karibu na patakatifu pa Yehova. 27  Yoshua akaambia tena watu wote: “Muangalie! Jiwe hili litakuwa ushahidi juu yetu,+ kwa sababu limesikia maneno yote yenye Yehova ametuambia, na litakuwa ushahidi juu yenu, ili musimukane Mungu wenu.” 28  Basi Yoshua akaacha watu waende, kila mumoja kwenye uriti wake.+ 29  Kisha mambo hayo, Yoshua mwana wa Nuni, mutumishi wa Yehova, akakufa na miaka mia moja na kumi (110).+ 30  Basi wakamuzika katika eneo la uriti wake kule Timnat-sera,+ lenye kuwa katika eneo lenye milima la Efraimu, upande wa kaskazini wa Mulima Gaashi. 31  Israeli wakaendelea kumutumikia Yehova siku zote za Yoshua na siku zote za wazee wenye waliendelea kuishi kisha Yoshua kufa na wenye walikuwa wamejua mambo yote yenye Yehova alitendea Israeli.+ 32  Mifupa ya Yosefu,+ yenye Waisraeli walikuwa wameleta kutoka Misri, ilizikwa Shekemu katika sehemu ya shamba lenye Yakobo alikuwa amenunua kwa wana wa Hamori,+ baba ya Shekemu, kwa vipande mia moja (100) vya feza;+ na likakuwa uriti wa wana wa Yosefu.+ 33  Eleazari mwana wa Haruni akakufa pia.+ Wakamuzika katika Kilima cha Finehasi mwana wake,+ chenye alikuwa amepewa katika eneo lenye milima la Efraimu.

Maelezo ya Chini

Ni kusema, Efrati.
NI kusema, Efrati.
Tnn., “mbegu yake kuwa nyingi.”
Tnn., “siku nyingi.”
Ni kusema, upande wa mashariki wa.
Ao pengine, “wenye mashamba.”
Ao pengine, “wasiwasi; woga mukubwa.”
Ao “bila kuwa na lawama.”
Ao “katika kweli.”
Ni kusema, Efrati.
Ni kusema, Efrati.
Ao “uasi wenu.”