Danieli 5:1-31

  • Karamu ya mufalme Belshaza (1-4)

  • Maandishi ya mukono kwenye ukuta (5-12)

  • Danieli anaombwa afasirie maana ya maandishi (13-25)

  • Mafasirio: Kuanguka kwa Babiloni (26-31)

5  Sasa Mufalme Belshaza,+ alifanya karamu kubwa kwa ajili ya watu wake elfu moja (1 000) wenye vyeo, na alikuwa anakunywa divai mbele yao.+  Wakati alikuwa amechochewa na divai, Belshaza akatoa amri kwamba vyombo vya zahabu na feza vyenye Nebukadneza baba yake alichukua katika hekalu la Yerusalemu viletwe ndani,+ ili mufalme na watu wake wenye vyeo, masuria* wake na bibi zake wa cheo cha pili wakunywe navyo divai.  Kisha wakaleta ndani vile vyombo vya zahabu vyenye vilikuwa vimechukuliwa kutoka katika hekalu la Mungu kule Yerusalemu, na mufalme pamoja na watu wake wenye vyeo, masuria* wake na bibi zake wa cheo cha pili wakakunywa navyo divai.  Wakakunywa divai, na wakasifu miungu ya zahabu na feza, ya shaba, chuma, miti, na majiwe.  Wakati uleule, vidole vya mukono wa mwanadamu vikatokea na vikaanza kuandika kwenye lipu* ya ukuta wa nyumba ya kifalme mbele ya kinara cha taa, na mufalme akaona sehemu ya nyuma ya mukono huo ukiandika.  Kisha rangi ya uso wa mufalme ikabadilika* na mawazo yake yakamuogopesha sana,+ na viuno vyake vikaregea na magoti yake yakaanza kugongana.  Mufalme akasema kwa sauti kubwa ili kuita wale wenye kuitia roho wachafu, Wakaldayo,* na watu wenye elimu ya nyota.+ Mufalme akaambia watu wenye hekima wa Babiloni: “Mutu yeyote mwenye atasoma maandishi haya na kuniambia maana yake atavalishwa nguo za rangi ya zambarau, mukufu wa zahabu utawekwa kuzunguka shingo yake,+ na atatawala akiwa wa tatu (3) katika ufalme.”+  Kisha watu wote wenye hekima wa mufalme wakaingia, lakini hawakukuwa na uwezo wa kusoma maandishi hayo wala kumujulisha mufalme maana yake.+  Kwa hiyo Mufalme Belshaza akaogopa sana na rangi ya uso wake ikabadilika; na watu wake wenye vyeo wakavurugika.+ 10  Kwa sababu ya maneno ya mufalme na watu wake wenye vyeo, malkia akaingia katika jumba la karamu. Malkia akasema: “Ee mufalme, uishi milele. Usiache mawazo yako yakuogopeshe sana, na usiache rangi ya uso wako ibadilike. 11  Kuko mutu mumoja* katika ufalme wako mwenye kuwa na roho ya miungu mitakatifu. Katika siku za baba yako, mwangaza na ufahamu na hekima kama vile hekima ya miungu vilipatikana ndani yake.+ Mufalme Nebukadneza baba yako alimuweka kuwa mukubwa wa makuhani wenye kufanya uchawi, watu wenye kuitia roho wachafu, Wakaldayo,* na watu wenye elimu ya nyota;+ baba yako alifanya vile, Ee mufalme. 12  Kwa maana Danieli, mwenye mufalme alipatia jina Belteshaza,+ alikuwa na roho ya pekee na ujuzi na ufahamu ili kufasiri ndoto, kueleza vitendawili, na kutatua matatizo magumu.*+ Sasa Danieli aitwe, na atakufasiria maana yake.” 13  Kwa hiyo Danieli akaletwa mbele ya mufalme. Mufalme akamuuliza Danieli: “Je, wewe ndiye Danieli, mumoja wa watu wenye walihamishwa kutoka Yuda,+ wenye baba yangu mufalme alileta kutoka Yuda?+ 14  Nimesikia juu yako kwamba roho ya miungu iko ndani yako+ na kwamba mwangaza na ufahamu na hekima ya pekee vimepatikana ndani yako.+ 15  Sasa watu wenye hekima na watu wenye kuitia roho wachafu waliletwa ndani mbele yangu ili wasome maandishi haya na wanijulishe maana yake, lakini hawana uwezo wa kufasiria maana ya ujumbe huo.+ 16  Lakini nimesikia kama unaweza kufasiria maana yake+ na kutatua matatizo magumu.* Sasa kama unaweza kusoma maandishi haya na kunijulisha maana yake, utavalishwa nguo za rangi ya zambarau, mukufu wa zahabu utawekwa kuzunguka shingo yako, na utatawala ukiwa wa tatu (3) katika ufalme.”+ 17  Halafu Danieli akamujibu mufalme: “Ubakie na zawadi zako na upatie watu wengine zawadi zako. Hata hivyo, nitamusomea mufalme maandishi haya na kumujulisha maana yake. 18  Sasa wewe, Ee mufalme, Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi alipatia baba yako Nebukadneza ufalme na ukubwa na heshima na mamlaka.+ 19  Kwa sababu ya ukubwa wenye Yeye alimupatia, vikundi vyote vya watu, mataifa, na vikundi vya luga vilitetemeka kwa woga mbele yake.+ Alimuua ao kumuacha muzima mutu yeyote mwenye alitaka, na alimuinua ao kumunyenyekeza mutu yeyote mwenye alitaka.+ 20  Lakini wakati moyo wake ulikuwa na majivuno na roho yake ikakuwa nguvu, hivi kwamba akatenda kwa kimbelembele,+ alishushwa kutoka kwenye kiti cha ufalme wake, na heshima yake ikaondolewa kutoka kwake. 21  Alifukuzwa mbali na wanadamu, na moyo wake ulifanywa kuwa kama moyo wa munyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda wa pori. Alipewa majani akule kama vile ngombe-dume, na mwili wake ulilowanishwa na umande wa mbinguni, mupaka wakati alijua kwamba Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi ni Mutawala katika ufalme wa wanadamu na kwamba anaweka juu yake mutu yeyote mwenye anataka.+ 22  “Lakini wewe Belshaza, mwana wake, haukunyenyekeza moyo wako, hata kama ulijua mambo hayo yote. 23  Tofauti na hilo, ulijiinua juu ya Bwana wa mbinguni,+ na ukatoa amri wakuletee vyombo vya nyumba yake.+ Kisha wewe pamoja na watu wako wenye vyeo, masuria* wako na bibi zako wa cheo cha pili mulikunywa navyo divai na kusifu miungu ya feza na zahabu, ya shaba, chuma, miti, na majiwe, miungu yenye haione kitu na haisikie kitu na haijue kitu.+ Lakini haukumutukuza Mungu mwenye pumuzi yako+ na njia zako zote ziko katika mukono wake. 24  Kwa hiyo mukono ulitumwa kutoka kwake, na maandishi haya yakaandikwa.+ 25  Na haya ndiyo maandishi yenye yaliandikwa: MENE, MENE, TEKELI, na PARSINI. 26  “Hii ndiyo maana ya maneno hayo: MENE, Mungu amehesabia siku za ufalme wako na ameumaliza.+ 27  “TEKELI, umepimwa katika mizani* na ukaonekana kuwa umepungukiwa. 28  “PERESI, ufalme wako umegawanywa na kupewa Wamedi na Waajemi.”+ 29  Kisha Belshaza akatoa amri, na wakamuvalisha Danieli nguo za rangi ya zambarau na kuweka mukufu wa zahabu kuzunguka shingo yake; na wakatangaza kumuhusu kwamba atakuwa mutawala wa tatu (3) katika ufalme.+ 30  Usiku uleule Belshaza mufalme wa Wakaldayo akauawa.+ 31  Na Dario+ Mumedi akapokea ufalme; alikuwa na miaka karibu makumi sita na mbili (62).

Maelezo ya Chini

Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Ao “hali ya mufalme ikabadilika.”
Ni kusema, kikundi cha watu wenye kuwa na ufundi katika uaguzi na elimu ya nyota.
Ao “mutu mumoja mwenye uwezo.”
Ni kusema, kikundi cha watu wenye kuwa na ufundi katika uaguzi na elimu ya nyota.
Tnn., “kufungua mafundo.”
Tnn., “kufungua mafundo.”
Ao “kilo.”