Danieli 9:1-27

 • Sala ya kuungama ya Danieli (1-19)

  • Miaka makumi saba ya ukiwa (2)

 • Gabrieli anakuja kwa Danieli (20-23)

 • Majuma makumi saba ya kiunabii yanatabiriwa (24-27)

  • Masiya atatokea kisha majuma makumi sita na kenda (25)

  • Masiya atakatiliwa mbali (26)

  • Muji na mahali patakatifu vitaharibiwa (26)

9  Katika mwaka wa kwanza wa utawala wa Dario+ mwana wa Ahasuero—muzao wa Wamedi mwenye alikuwa amewekwa kuwa mufalme juu ya ufalme wa Wakaldayo+  katika mwaka wa kwanza wa utawala wake, mimi Danieli, nilitambua kupitia vitabu* hesabu ya miaka yenye kuonyeshwa katika neno la Yehova kwa nabii Yeremia ili kutimiza ukiwa wa Yerusalemu,+ ni kusema, miaka makumi saba (70).+  Kwa hiyo, niligeuza uso wangu kumuelekea Yehova Mungu wa kweli, nikamulilia katika sala, pamoja na kufunga,+ na nguo za magunia na majivu.  Nikasali kwa Yehova Mungu wangu na nikaungama na kusema: “Ee Yehova Mungu wa kweli, mukubwa na Mwenye kuogopesha sana, mwenye kushika agano lake na kuonyesha upendo mushikamanifu+ kwa wale wenye wanamupenda na kushika amri zake,+  tumetenda zambi na tumefanya makosa na tumetenda uovu na kuasi;+ na tumeacha amri zako na hukumu zako.  Hatukusikiliza watumishi wako manabii,+ wenye walisema katika jina lako kwa wafalme wetu, wakubwa wetu, mababu zetu, na watu wote wa inchi.  Haki ni yako, Ee Yehova, lakini kwetu sisi kuko haya* kama vile hali iko leo, kwa watu wa Yuda, wakaaji wa Yerusalemu, na Israeli yote, wale wenye kuwa karibu na wenye kuwa mbali, katika inchi zote kwenye uliwatawanya kwa sababu wametenda kwa kukosa uaminifu kukuelekea.+  “Ee Yehova, kwetu sisi kuko haya,* kwa wafalme wetu, wakubwa wetu, na mababu zetu, kwa sababu tumekutendea zambi.  Kwa Yehova Mungu wetu kuko rehema na musamaha,+ kwa maana sisi tumemuasi.+ 10  Hatukutii sauti ya Yehova Mungu wetu kwa kufuata sheria zake zenye aliweka mbele yetu kupitia watumishi wake manabii.+ 11  Israeli yote imevunja Sheria yako na imegeuka kwa kukosa kutii sauti yako, na hivyo umetumwangia laana na kiapo chenye kiliapwa chenye kimeandikwa katika Sheria ya Musa mutumishi wa Mungu wa kweli,+ kwa maana tumemutendea Yeye zambi. 12  Ametimiza maneno yake yenye alisema juu yetu+ na juu ya watawala wetu wenye walitutawala,* kwa kutuletea mateso makubwa; hakuna jambo lenye limekwisha kufanyika chini ya mbingu zote lenye kuwa kama lile lenye lilifanyika katika Yerusalemu.+ 13  Kama vile imeandikwa katika Sheria ya Musa, mateso haya yote yametufikia,+ lakini hatukuomba rehema ya* Yehova Mungu wetu kwa kuacha makosa yetu+ na kwa kuonyesha ufahamu katika kweli yako.* 14  “Basi Yehova aliendelea kuwa macho na alituletea mateso, kwa maana Yehova Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zote zenye amefanya; lakini sisi hatukutii sauti yake.+ 15  “Sasa, Ee Yehova Mungu wetu, Wewe mwenye ulitosha watu wako katika inchi ya Misri kwa mukono wenye nguvu+ na ukajifanyia jina mupaka leo,+ tumetenda zambi na tumetenda kwa uovu. 16  Ee Yehova, kulingana na matendo yako yote ya haki,+ tafazali, hasira yako na kasirani kali vigeuke kutoka juu ya muji wako Yerusalemu, mulima wako mutakatifu; kwa maana, kwa sababu ya zambi zetu na makosa ya mababu zetu, Yerusalemu na watu wako ni kitu cha haya kwa watu wote wenye kutuzunguka.+ 17  Na sasa sikiliza, Ee Mungu wetu, sala ya mutumishi wako na maombi yake, na ufanye uso wako uangaze juu ya patakatifu pako+ penye kuwa ukiwa,+ kwa ajili yako mwenyewe, Ee Yehova. 18  Tega sikio lako, Ee Mungu wangu, na usikie! Fungua macho yako uone hali yetu ya ukiwa na uone muji wenye umeitwa kwa jina lako; kwa maana hatukuombe kwa sababu ya matendo yetu ya haki lakini kwa sababu ya rehema yako kubwa.+ 19  Ee Yehova, usikie. Ee Yehova, usamehe.+ Ee Yehova, ukaze uangalifu na utende! Usikawie, kwa ajili yako mwenyewe, Ee Mungu wangu, kwa maana jina lako mwenyewe limeitwa juu ya muji wako na juu ya watu wako.”+ 20  Wakati nilikuwa ningali ninasema na kusali na kuungama zambi yangu na zambi ya watu wangu Israeli na kutoa ombi langu la kuomba rehema mbele ya Yehova Mungu wangu kwa ajili ya mulima mutakatifu wa Mungu wangu,+ 21  ndiyo, wakati nilikuwa ningali ninasema katika sala, ule mwanaume Gabrieli,+ mwenye niliona pale mwanzo katika maono,+ alikuja kwangu wakati nilikuwa nimechoka sana karibu na wakati wa toleo la zawadi la mangaribi. 22  Na akanipatia uelewaji, kwa kusema: “Ee Danieli, sasa nimekuja kukupatia ufahamu na uelewaji. 23  Wakati ulianza ombi lako, neno lilitolewa, na nimekuja kukuelezea jambo hilo, kwa maana wewe ni mutu mwenye samani sana.*+ Basi fikiria jambo hilo na uelewe maono hayo. 24  “Kuko majuma* makumi saba (70) yenye yameamuliwa juu ya watu wako na muji wako mutakatifu,+ ili kumaliza makosa, kumaliza kabisa zambi,+ kufunika kosa,+ kuleta haki milele,+ kutia muhuri maono na unabii,*+ na kutia mafuta Patakatifu pa Patakatifu.* 25  Ujue na ufahamu kwamba tangu kutolewa kwa lile neno la kurudisha na kujenga upya Yerusalemu+ mupaka Masiya*+ Kiongozi,+ kutakuwa majuma saba (7), na pia majuma makumi sita na mbili (62).+ Yerusalemu itajengwa upya, pamoja na kiwanja chake cha watu wote na mufereji, lakini katika nyakati za taabu. 26  “Na kisha yale majuma makumi sita na mbili (62) Masiya atakatiliwa mbali,*+ bila kuwa na kitu chochote kwa ajili yake.+ “Na watu wa kiongozi mwenye anakuja wataharibu muji na mahali patakatifu.+ Na mwisho wake utakuwa kwa njia ya mafuriko. Na mupaka ule mwisho kutakuwa vita; kile chenye kimeamuliwa ni uharibifu.+ 27  “Na atafanya agano liendelee kufanya kazi kwa ajili ya wengi kwa juma moja; na katika nusu ya juma hilo atamaliza mambo ya zabihu na toleo la zawadi.+ “Na juu ya bawa la machukizo kutakuwa ule mwenye analeta uharibifu;+ na mupaka wakati wa maangamizi, kile chenye kiliamuliwa kitamwangwa pia juu ya ule mwenye ameharibiwa.”

Maelezo ya Chini

Ni kusema, vitabu vitakatifu.
Tnn., “haya ya uso.”
Tnn., “haya ya uso.”
Tnn., “waamuzi wetu wenye walituhukumu.”
Ao “hatukutuliza uso wa.”
Ao “uaminifu wako.”
Ao “mwenye kutamanika sana; mwenye kuheshimika sana.”
Ni kusema, majuma ya miaka.
Tnn., “nabii.”
Ao “Patakatifu Zaidi.”
Ao “Mutiwa-mafuta.”
Ao “atauawa.”