Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vzoprime sa Satanovi, a on utečie!

Vzoprime sa Satanovi, a on utečie!

 Vzoprime sa Satanovi, a on utečie!

„Podriaďte sa... Bohu; ale vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás.“ — JAKUB 4:7.

1, 2. a) Aká Diablova vlastnosť je zjavná z vyhlásenia, ktoré zaznamenal Izaiáš v 14. kapitole? b) Aké otázky budeme rozoberať?

DIABOL je zosobnením pýchy a arogancie. Jeho pýcha je zjavná zo slov, ktoré zaznamenal Boží prorok Izaiáš. Vyše sto rokov predtým ako sa Babylonia stala hlavnou svetovou mocnosťou, bol Jehovov ľud opísaný, ako vyhlasuje proti „babylonskému kráľovi“ tieto slová: „Ty si si povedal v srdci: ‚Vystúpim do nebies. Svoj trón zodvihnem nad Božie hviezdy [kráľov z Dávidovej rodovej línie]... Pripodobním sa Najvyššiemu.‘“ ​(Izaiáš 14:3, 4, 12–15; 4. Mojžišova 24:17) Pýcha ‚babylonského kráľa‘ pripomína ducha Satana, ‚boha tohto systému vecí‘. (2. Korinťanom 4:4) Ale Satanova pýcha a arogancia povedie k pohrome, rovnako ako prišla k potupnému koncu babylonská dynastia.

No kým Diabol existuje, môžu nás znepokojovať také otázky ako: Mali by sme sa Satana báť? Prečo podnecuje ľudí k tomu, aby prenasledovali kresťanov? Čo môžeme robiť, aby nás Diabol neoklamal?

Mali by sme sa Diabla báť?

3, 4. Prečo sa pomazaní kresťania a ich spoločníci neboja Diabla?

Pre pomazaných kresťanov sú veľmi posilňujúce tieto Ježišove slová: „Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, Diabol uvrhne niektorých z vás do väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní a aby ste mali súženie desať dní. Dokáž, že si verný až do smrti, a ja ti dám korunu života.“ ​(Zjavenie 2:10) Pomazaní kresťania a ich spoločníci s pozemskou nádejou sa neboja Diabla. To nie je výsledok vrodenej odvahy. Je to preto, že majú úctivú bázeň pred Bohom a ‚utiekajú sa do tieňa jeho krídel‘. — Žalm 34:9; 36:7.

Raní nebojácni učeníci Ježiša Krista zostali verní až do smrti napriek všetkému, čo si vytrpeli. Nepoddali sa strachu z toho, čo by im Satan Diabol mohol urobiť, lebo vedeli, že Jehova nikdy neopustí tých, ktorí sa mu dokážu verní. Podobne aj dnes sú pomazaní kresťania a ich verní spoločníci rozhodnutí nevzdať sa svojej rýdzosti a zostať verní Bohu aj napriek krutému prenasledovaniu. No apoštol Pavol naznačil, že Diabol môže  spôsobiť smrť. Nemalo by to v nás vyvolávať strach?

5. Čo sa učíme z Hebrejom 2:14, 15?

Pavol povedal, že Ježiš mal ‚účasť na krvi a tele‘, aby „svojou smrťou zničil toho, ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti, totiž Diabla, a aby vyslobodil všetkých, ktorí boli zo strachu pred smrťou po celý život podrobení otroctvu“. (Hebrejom 2:14, 15) Satan ako ten, „ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti“, ovládol Judáša Iškariotského a potom použil židovských vodcov a Rimanov, aby popravili Ježiša. (Lukáš 22:3; Ján 13:26, 27) No Ježiš svojou obetnou smrťou vyslobodzuje hriešne ľudstvo zo Satanovho područia a umožňuje nám získať večný život. — Ján 3:16.

6, 7. V akej miere môže Satan používať prostriedky na spôsobenie smrti?

V akej miere môže Diabol používať prostriedky na spôsobenie smrti? Už na samom začiatku jeho skazonosného konania sa jeho lži a jeho manipulácia stali príčinou smrti ľudí. Je to tak preto, že Adam zhrešil, a keď zhrešil on, preniesol hriech a smrť na celú ľudskú rodinu. (Rimanom 5:12) Okrem toho Satanovi pozemskí služobníci až dodnes prenasledujú ctiteľov Jehovu a niektorých aj usmrtia, práve tak ako to bolo v prípade Ježiša Krista.

Napriek tomu by sme si nemali myslieť, že Diabol môže spôsobiť smrť každému, komu chce. Boh chráni tých, ktorí mu patria, a nikdy Satanovi nedovolí, aby zo zeme vyhladil všetkých pravých ctiteľov. (Rimanom 14:8) Je pravda, že Jehova dovoľuje, aby bol jeho ľud prenasledovaný, a pripúšťa, aby niektorí z nás pri Diablových útokoch prišli o život. Ale pre tých, ktorí sú v Božej ‚pamätnej knihe‘, je v Biblii úžasná nádej na vzkriesenie — a Diabol nemôže nijakým spôsobom zabrániť tomu, aby opäť ožili! — Malachiáš 3:16; Ján 5:28, 29; Skutky 24:15.

Prečo nás Satan prenasleduje?

8. Prečo Diabol podnecuje k prenasledovaniu Božích služobníkov?

Ak sme vernými služobníkmi Boha, potom je tu jedna základná príčina, prečo nás Diabol prenasleduje. Jeho cieľom je, aby sme sa dopustili kompromisu vo svojej viere. Máme drahocenný vzťah s naším nebeským Otcom a Satan chce tento vzťah zničiť. To by nás nemalo prekvapovať. V Edene Jehova predpovedal, že medzi jeho symbolickou ‚ženou‘ a ‚hadom‘ a medzi ich ‚semenami‘ bude existovať nepriateľstvo. (1. Mojžišova 3:14, 15) Písma označujú Diabla za ‚prahada‘ a odhaľujú, že teraz  mu zostáva už len krátky čas a že má veľký hnev. (Zjavenie 12:9, 12) Nepriateľstvo medzi týmito dvoma ‚semenami‘ pokračuje, a tak tí, ktorí verne slúžia Jehovovi, môžu očakávať, že budú prenasledovaní. (2. Timotejovi 3:12) Uvedomuješ si tieto skryté príčiny tohto satanského prenasledovania?

9, 10. Akú spornú otázku vzniesol Diabol a ako táto otázka súvisí so správaním ľudí?

Diabol vzniesol spornú otázku zvrchovanosti. S tým súvisí aj ďalšia otázka, ktorú vzniesol, keď spochybnil rýdzosť ľudí a ich vernosť Stvoriteľovi. Satan spôsobil prenasledovanie priameho muža Jóba. Prečo? Aby zlomil Jóbovu rýdzosť, teda aby Jób konal neverne voči Jehovovi. Diabol v tom čase použil Jóbovu manželku i troch ‚bolestných tešiteľov‘ na dosiahnutie svojho zámeru. Ako je to ukázané v knihe Jób, Diabol vyzývavo tvrdil Bohu, že mu nikto z ľudí nezostane verný, ak jemu, Satanovi, dovolí, aby ich vyskúšal. Ale Jób sa pevne držal svojej rýdzosti, a tak dokázal, že Satan je luhár. (Jób 1:8–2:9; 16:2; 27:5; 31:6) Diabol prenasleduje Jehovových svedkov aj dnes v úsilí zlomiť ich rýdzosť a dokázať, že mal pravdu.

10 Keď vieme, že Diabol nás prenasleduje preto, že sa zúfalo snaží zničiť našu rýdzosť, môže nám to pomôcť, aby sme boli odvážni a silní. (5. Mojžišova 31:6) Náš Boh je Zvrchovaný Pán celého vesmíru a on nám pomôže zostať rýdzimi. Preto sa vždy usilujme rozradostňovať Jehovovo srdce tak, že budeme ľuďmi, ktorí si zachovávajú rýdzosť, čím Jehovovi dávajú podklad na odpoveď veľkému posmievačovi, Satanovi Diablovi. — Príslovia 27:11.

„Osloboď nás od toho zlého“

11. Čo sa myslí prosbou „nepriveď nás do pokušenia“?

11 Byť človekom, ktorý si zachováva rýdzosť, nie je ľahké; vyžaduje si to úpenlivé modlitby. Zvlášť užitočné sú v tomto ohľade slová vzorovej modlitby. V tejto modlitbe Ježiš okrem iného povedal: „Nepriveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od toho zlého.“ ​(Matúš 6:13) Jehova nás nepokúša, nenavádza na hriech. (Jakub 1:13) Ale v Písmach sa o ňom niekedy hovorí, že spôsobuje alebo robí určité veci, aj keď ich iba pripúšťa. (Rút 1:20, 21) Teda keď sa modlíme v súlade s Ježišovými slovami, v skutočnosti prosíme Jehovu, aby nás neopustil, keď sme v pokušení. A on nás naozaj neopustí, lebo v Biblii máme toto uistenie: „Boh je verný a nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť, ale spolu s pokušením zaobstará aj východisko, aby ste to mohli vydržať.“ — 1. Korinťanom 10:13.

12. Prečo sa modlíme „osloboď nás od toho zlého“?

12 Po tom, čo sa Ježiš vo vzorovej modlitbe zmienil o pokušení, vhodne povedal: „Osloboď nás od toho zlého.“ V niektorých biblických prekladoch táto časť znie: „Zbav nás zlého.“ ​(Evanjelický preklad; Nový Zákon v modernom jazyku) Ale v Písmach sa výraz „oslobodiť od“ používa hlavne v súvislosti s ľuďmi a Matúšovo evanjelium hovorí o Diablovi ako o ‚Pokušiteľovi‘, teda ako o osobe. (Matúš 4:3, 11) Preto je dôležité modliť sa o oslobodenie od „toho zlého“, čiže od Satana Diabla. Satan sa snaží zmanipulovať  nás tak, aby sme zhrešili proti Bohu. (1. Tesaloničanom 3:5) Keď prosíme: „Osloboď nás od toho zlého“, prosíme nášho nebeského Otca o vedenie a pomoc, aby nás Diabol neoklamal.

Nedajme sa oklamať Diablovi

13, 14. Prečo bolo potrebné, aby Korinťania zmenili správanie k mužovi vo svojom zbore, ktorý predtým konal nemravne?

13 Keď Pavol nabádal kresťanov v Korinte, aby ochotne odpúšťali, napísal: „Keď niekomu niečo láskavo odpustíte, urobím tak aj ja. Veď čokoľvek som láskavo odpustil, ak som láskavo niečo odpustil, bolo to kvôli vám pred Kristom, aby sme neboli oklamaní Satanom, lebo nie sme v nevedomosti o jeho zámeroch.“ ​(2. Korinťanom 2:10, 11) Diabol nás môže klamať rôznymi spôsobmi. Ale prečo Pavol vyslovil tieto slová?

14 Apoštol Pavol predtým karhal Korinťanov, pretože dovolili, aby v zbore zostal istý nemravný človek. To muselo Satana veľmi tešiť, lebo na zbor padla pohana pre tolerovanie ‚takého smilstva, aké nebolo ani medzi národmi‘. Nakoniec bol previnilec vylúčený. (1. Korinťanom 5:1–5, 11–13) Neskôr tento muž prejavil pokánie. Ak by mu Korinťania odmietli odpustiť a neprijali by ho späť, Diabol by ich mohol oklamať iným spôsobom. Ako? Mohli by sa stať drsnými a nemilosrdnými, teda takými, aký je sám Satan. Ak by bol kajúcny muž „pohltený svojím prílišným smútkom“ a celkom by sa vzdal, najmä starší by za to niesli určitú zodpovednosť pred naším milosrdným Bohom, Jehovom. (2. Korinťanom 2:7; Jakub 2:13; 3:1) Žiaden pravý kresťan by iste nechcel napodobňovať Satana a byť krutý, drsný a nemilosrdný.

Chránení výzbrojou od Boha

15. Aký boj vedieme a od čoho závisí naše víťazstvo?

15 Ak máme byť oslobodení od Diabla, musíme viesť duchovný boj so zlými duchovnými silami. Naše víťazstvo v boji proti takým nepriateľom závisí od toho, či nosíme „úplnú výzbroj od Boha“. (Efezanom 6:11–18) K tejto výzbroji patrí „pancier spravodlivosti“. (Efezanom 6:14) Saul, kráľ starovekého Izraela, neposlúchol Boha, a preto prišiel o svätého ducha. (1. Samuelova 15:22, 23) Ale ak konáme spravodlivo a máme na sebe celú duchovnú výzbroj, budeme mať Božieho svätého ducha i potrebnú ochranu pred Satanom a jeho zlými anjelmi, čiže démonmi. — Príslovia 18:10.

16. Ako môžeme mať stále ochranu pred zlými duchovnými silami?

16 Na to, aby sme stále mali ochranu pred zlými duchovnými silami, je okrem iných vecí potrebné pravidelne čítať a študovať Božie Slovo a dobre využívať publikácie, ktoré nám poskytuje „verný správca“. (Lukáš 12:42) Tak si budeme napĺňať myseľ zdravými duchovnými myšlienkami v súlade s Pavlovou radou: „Bratia, všetko, čo je pravé, čo si zasluhuje vážny záujem, čo je spravodlivé, čo je cudné, čo je hodné lásky, o čom sa dobre hovorí, každá cnosť a každá vec hodná chvály, o tom ďalej uvažujte.“ — Filipanom 4:8.

17. Čo nám pomôže byť účinnými hlásateľmi dobrého posolstva?

 17 Jehova nám umožňuje, aby sme si na ‚nohy obuli výstroj dobrého posolstva pokoja‘. (Efezanom 6:15) Pravidelná účasť na kresťanských zhromaždeniach nás vyzbrojuje hlásať dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. A aká radosť pramení z toho, keď pomáhame ďalším spoznať Božiu pravdu a zažiť duchovné oslobodenie! (Ján 8:32) „Meč ducha čiže Božie slovo“ je nevyhnutný na to, aby sme mohli oddeliť falošné náuky od pravých, a „na borenie silných opevnení“. (Efezanom 6:17; 2. Korinťanom 10:4, 5) Obratné používanie Božieho písaného Slova, Biblie, nám pomáha učiť pravdu druhých a chráni nás, aby sme nepadli za obeť Diablovým ľstiam.

18. Ako môžeme „pevne stáť proti Diablovým úkladom“?

18 Pavol začína úvahu o našej duchovnej výzbroji slovami: „Získavajte moc v Pánovi a v jeho mohutnej sile. Oblečte si úplnú výzbroj od Boha, aby ste boli schopní pevne stáť proti Diablovým úkladom.“ ​(Efezanom 6:10, 11) Grécke slovo preložené ako „pevne stáť“ sa vzťahuje na to, že vojak si drží svoju pozíciu. Aj my zostávame pevní v duchovnom boji, hoci Satan používa rôzne úskoky v úsilí rozbiť našu jednotu, znečistiť naše učenie či zlomiť našu rýdzosť a priviesť nás k nevernému konaniu voči Bohu. Ale tieto Diablove útoky doteraz neboli úspešné — a ani nikdy nebudú! *

Vzoprime sa Diablovi, a on utečie

19. Napríklad akým spôsobom sa môžeme vzoprieť Diablovi?

19 V našom duchovnom boji proti Diablovi a zlým duchovným silám, ktoré sú pod jeho vedením, môžeme zvíťaziť. Niet dôvodu chvieť sa pred Satanom od strachu, lebo učeník Jakub napísal: „Podriaďte sa... Bohu; ale vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás.“ ​(Jakub 4:7) Jeden spôsob, ako prejsť do ofenzívy proti Satanovi a zlým duchovným tvorom, ktorí sú jeho spojencami, je nemať nič spoločné s okultizmom ani s mágiou, ani s tými, ktorí sa tým zaoberajú. Biblia jasne ukazuje, že služobníci Jehovu nesmú hľadať znamenia ani zaoberať sa astrológiou, veštením či špiritizmom. Ak sme zamestnaní duchovnými činnosťami a sme duchovne silní, nemusíme sa báť, že nám niekto počaruje alebo nás prekľaje. — 4. Mojžišova 23:23; 5. Mojžišova 18:10–12; Izaiáš 47:12–15; Skutky 19:18–20.

20. Ako sa môžeme vzoprieť Diablovi?

20 ‚Diablovi sa vzpierame‘ tým, že sa držíme biblických noriem a právd a pevne proti nemu stojíme. Svet koná ako Satan, pretože on je jeho bohom. (2. Korinťanom 4:4) Preto odmietame svetské črty, ako je pýcha, sebectvo, nemravnosť, násilie či hmotárstvo. Vieme, že keď bol Ježiš pokúšaný na pustatine a odrážal Diablove útoky tým, že používal Písma, Diabol odišiel. (Matúš 4:4, 7, 10, 11) Podobne Satan ‚utečie od nás‘ ako porazený, ak sa budeme plne podriaďovať Jehovovi a spoliehať sa naňho v modlitbách. (Efezanom 6:18) Keď nás bude podporovať Jehova Boh a jeho milovaný Syn, nikto nám nemôže spôsobiť trvalú škodu — veru nikto, dokonca ani Diabol! — Žalm 91:9–11.

[Poznámka pod čiarou]

^ 18. ods. Ďalšie informácie o duchovnej výzbroji od Boha pozri v Strážnej veži z 15. mája 1992, strany 21 – 23.

Ako odpovieš?

• Mali by sme sa báť Satana Diabla?

• Prečo Satan vyvoláva prenasledovanie kresťanov?

• Prečo sa modlíme, aby sme boli oslobodení od „toho zlého“?

• Ako môžeme zvíťaziť v našom duchovnom boji?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 26]

Raní nebojácni nasledovníci Krista zostali verní až do smrti

[Obrázok na strane 27]

Diabol nemôže zabrániť vzkrieseniu tých, ktorí sú v Jehovovej pamäti

[Obrázok na strane 28]

Modlíš sa o oslobodenie od „toho zlého“?

[Obrázok na strane 29]

Nosíš „úplnú výzbroj od Boha“?