Piata Mojžišova 31:1–30

  • Mojžiš zakrátko zomrie (1 – 8)

  • Verejné čítanie Zákona (9 – 13)

  • Ustanovenie Jozuu za vodcu (14, 15)

  • Predpoveď, že Izrael sa bude búriť (16 – 30)

    • Pieseň, ktorú sa Izraeliti mali naučiť (19, 22, 30)

31  Potom sa Mojžiš postavil pred celý Izrael a povedal:  „Dnes mám 120 rokov.+ Už vás nemôžem viesť,* lebo Jehova mi povedal: ‚Neprekročíš Jordán.‘+  Jehova, váš Boh, pôjde pred vami. Vyhubí pred vami tieto národy a vy obsadíte ich krajinu.+ Cez Jordán vás prevedie Jozua,+ ako povedal Jehova.  Jehova zničí tieto národy, tak ako zničil amorejských kráľov Sichona+ a Óga+ a ich krajinu.+  Jehova vám ich vydá do rúk a urobíte im presne to, čo som vám prikázal.+  Buďte odvážni a silní.+ Nebojte sa ani sa pred nimi netraste,+ lebo s vami ide Jehova, váš Boh. Nenechá vás bez pomoci ani vás neopustí.“+  Mojžiš zavolal Jozuu a pred očami celého Izraela mu povedal: „Buď odvážny a silný,+ pretože ty dovedieš tento ľud do krajiny, o ktorej Jehova prisahal ich predkom, že im ju dá. Ty im ju odovzdáš ako dedičstvo.+  Pred tebou ide Jehova, on bude s tebou.+ Nenechá ťa bez pomoci ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa nedes.“+  Potom Mojžiš napísal tento Zákon+ a dal ho lévitským kňazom, ktorí nosia truhlu Jehovovej zmluvy, a všetkým izraelským starším. 10  Mojžiš im prikázal: „Každý siedmy rok, v roku určenom na odpustenie dlhov,*+ na Sviatok stánkov,*+ 11  keď celý Izrael predstúpi pred Jehovu,+ vášho Boha, na mieste, ktoré si vyberie, prečítate tento Zákon pred všetkými Izraelitmi a oni budú počúvať.+ 12  Zhromaždite ľud+ – mužov, ženy, deti* a cudzincov, ktorí žijú vo vašich mestách* –, aby počúvali, učili sa o Jehovovi, vašom Bohu, báli sa ho a svedomito zachovávali všetky slová tohto Zákona. 13  Aj ich synovia, ktorí nepoznajú tento Zákon,+ budú počúvať a učiť sa báť Jehovu, vášho Boha, po celý čas, čo budete žiť v krajine za Jordánom, ktorú sa chystáte obsadiť.“+ 14  Potom Jehova povedal Mojžišovi: „Blíži sa deň tvojej smrti.+ Zavolaj Jozuu a choďte k stanu stretávania, aby som ho ustanovil za vodcu.“+ Mojžiš a Jozua teda šli k stanu stretávania. 15  A Jehova sa zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Stĺp zastal pri vchode do stanu.+ 16  Jehova povedal Mojžišovi: „Onedlho zomrieš* a tento ľud začne v krajine, do ktorej ide, uctievať cudzích bohov,* ktorí ich budú obklopovať.+ Opustia ma+ a porušia zmluvu, ktorú som s nimi uzavrel.+ 17  Potom proti nim vzplanie môj hnev,+ opustím ich+ a skryjem pred nimi svoju tvár+ a nakoniec budú pohltení. Keď ich postihnú mnohé pohromy a tieseň,+ povedia: ‚Či nás nepostihli tieto pohromy preto, že náš Boh nie je s nami?‘+ 18  Ale ja budem v tom čase skrývať pred nimi svoju tvár pre všetko zlo, ktorého sa dopustili, keď sa obrátili k iným bohom.+ 19  Teraz si zapíšte túto pieseň+ a naučte ju Izraelitov.+ Nech sa ju naučia,* aby slúžila ako môj svedok proti nim.+ 20  Privediem ich do krajiny oplývajúcej mliekom a medom,+ do krajiny, o ktorej som prisahal ich predkom, že im ju dám.+ Keď sa dosýta najedia a bude sa im dobre dariť,*+ obrátia sa k iným bohom, budú im slúžiť a znevažovať ma a porušia moju zmluvu.+ 21  Keď ich postihnú mnohé pohromy a tieseň,+ táto pieseň bude slúžiť ako svedok proti nim (preto nech ju ich potomkovia nezabudnú), lebo viem, k čomu majú sklon,+ hoci som ich ešte ani nepriviedol do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil.“ 22  V ten deň Mojžiš napísal túto pieseň a naučil ju Izraelitov. 23  Potom Boh ustanovil za vodcu Jozuu,+ Nunovho syna, a povedal mu: „Buď odvážny a silný,+ lebo ty dovedieš Izraelitov do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil,+ a ja budem s tebou.“ 24  Keď Mojžiš dopísal do knihy všetky slová tohto Zákona,+ 25  prikázal Lévitom, ktorí nosia truhlu Jehovovej zmluvy: 26  „Vezmite túto knihu Zákona+ a uložte ju vedľa truhly+ zmluvy Jehovu, svojho Boha. Bude svedkom proti tebe. 27  Lebo ja dobre poznám vašu spurnosť+ a tvrdohlavosť.*+ Keď sa búrite proti Jehovovi, kým ešte žijem a som s vami, o čo viac sa budete búriť po mojej smrti! 28  Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov a všetkých vodcov. Chcem im oznámiť tieto slová a vezmem si nebo a zem za svedkov proti nim.+ 29  Viem, že po mojej smrti budete konať skazene+ a odbočíte z cesty, ktorou som vám prikázal ísť. Budete robiť to, čo je zlé v Jehovových očiach, a budete ho urážať svojimi skutkami, a preto vás nakoniec postihne nešťastie.“+ 30  A Mojžiš predniesol celému izraelskému zboru slová tejto piesne od začiatku do konca:+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Už nebudem môcť vychádzať a vchádzať“.
Pozri pozn. k 5Mo 15:1.
Al. „dočasných prístreškov“.
Dosl. „bránach“.
Dosl. „maličkých“.
Al. „sa začne... dopúšťať duchovnej prostitúcie s cudzími bohmi“.
Dosl. „si ľahneš k svojim otcom“.
Dosl. „Vlož im ju do úst“.
Dosl. „stučnejú“.
Dosl. „tvrdú šiju“.