Evanjelium Matúša 4:1–25

4  Potom duch priviedol Ježiša do pustatiny a tam ho pokúšal+ Diabol.+  Keď sa postil 40 dní a 40 nocí, vyhladol.  Vtedy k nemu prišiel Pokušiteľ+ a povedal mu: „Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“  Ale Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Jehovových* úst.‘“+  Potom ho Diabol vzal do svätého mesta,+ postavil ho na chrámové cimburie*+  a povedal mu: „Ak si Boží syn, skoč dolu, lebo je napísané: ‚Dá svojim anjelom príkaz‘ a ‚ponesú ťa na rukách, aby si si neudrel nohu o kameň‘.“+  Ježiš mu povedal: „Ale je tiež napísané: ‚Nebudeš skúšať Jehovu,* svojho Boha.‘“+  Potom ho Diabol zobral na veľmi vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu.+  Povedal mu: „Dám ti toto všetko, ak padneš na kolená a budeš ma uctievať.“* 10  Ježiš mu odpovedal: „Odíď, Satan! Lebo je napísané: ‚Jehovu,* svojho Boha, budeš uctievať+ a iba jemu budeš slúžiť.‘“*+ 11  Vtedy od neho Diabol odišiel.+ A prišli anjeli a slúžili mu.+ 12  Keď sa Ježiš dopočul, že Ján bol uväznený,+ odišiel do Galiley.+ 13  Potom opustil Nazaret a usadil sa v Kafarnaume,+ prímorskom meste na území Zebulúna a Naftaliho. 14  Tak sa splnili slová proroka Izaiáša: 15  „Galilea národov, krajina Zebulúna a Naftaliho, ktorá ležíš na ceste k moru, na druhej strane* Jordánu! 16  Ľud, ktorý bol v tme, uvidel veľké svetlo a na tých, ktorí žili v tieni smrti, zažiarilo svetlo.“+ 17  Od toho času začal Ježiš zvestovať a hovoriť: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo.“+ 18  Keď kráčal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, rybárov, ako hádžu do mora sieť. Bol to Šimon, nazývaný Peter,+ a jeho brat Andrej.+ 19  Povedal im: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“+ 20  Oni okamžite nechali svoje siete a nasledovali ho.+ 21  Potom išiel ďalej a videl iných dvoch bratov, Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána.+ Boli v člne a so svojím otcom Zebedejom opravovali siete. Ježiš zavolal aj ich+ 22  a oni hneď opustili čln i svojho otca a nasledovali ho. 23  A Ježiš prechádzal celou Galileou,+ vyučoval v synagógach,+ zvestoval dobrú správu o Kráľovstve a uzdravoval ľudí s najrôznejšími chorobami a ťažkosťami.+ 24  Správy o ňom sa rozšírili po celej Sýrii. Ľudia k nemu privádzali všetkých, ktorí trpeli rôznymi chorobami a bolesťami,+ boli posadnutí démonmi,+ mali epilepsiu+ či boli ochrnutí, a on ich uzdravoval. 25  Preto ho nasledovali veľké zástupy z Galiley, Dekapolisu,* Jeruzalema, Judey a spoza* Jordánu.

Poznámky pod čiarou

Al. „na najvyššie miesto chrámu“.
Z gréckeho slovesa vyplýva, že Diabol žiadal jeden prejav alebo akt uctievania.
Al. „preukazovať svätú službu“.
Čiže na západnej strane.
Al. „Desaťmestia; oblasti desiatich miest“.
Čiže z východnej strany.