Skutky apoštolov 19:1–41

19  Kým bol Apollo+ v Korinte, Pavol prešiel vnútrozemím a prišiel do Efezu.+ Tam našiel niekoľkých učeníkov.  Spýtal sa ich: „Dostali ste svätého ducha, keď ste uverili?“+ Oni mu odpovedali: „Ani sme nepočuli, že existuje nejaký svätý duch.“  „Teda akým krstom ste boli pokrstení?“ opýtal sa. „Jánovým,“ odpovedali.+  Pavol im povedal: „Ján krstil na znak pokánia+ a hovoril ľuďom, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom,+ v Ježiša.“  Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša.  A keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich svätý duch+ a oni začali hovoriť cudzími jazykmi a prorokovať.+  Tých mužov bolo 12.  Pavol vošiel do synagógy+ a tri mesiace smelo hovoril, prednášal a presviedčal prítomných o Božom Kráľovstve.+  Ale keď niektorí tvrdohlavo odmietali uveriť* a pred všetkými sa hanlivo vyjadrovali o tej Ceste,+ odišiel od nich+ a vzal so sebou aj učeníkov. Potom každý deň prednášal v posluchárni Tyranovej školy. 10  Vyučoval tam dva roky, a tak všetci, čo žili v provincii Ázia, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. 11  Boh robil prostredníctvom Pavla mimoriadne zázraky.*+ 12  Stačilo, že chorým priniesli šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela,+ a oni boli uzdravovaní z chorôb a vychádzali z nich zlí duchovia.+ 13  Aj niektorí Židia, ktorí cestovali z miesta na miesto a vyháňali démonov, sa pokúšali vyslovovať meno Pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi. Hovorili: „V mene Ježiša, ktorého zvestuje Pavol, vám prikazujem, aby ste vyšli!“+ 14  Robili to siedmi synovia istého Skevu, židovského hlavného kňaza. 15  Raz sa stalo, že zlý duch im odpovedal: „Ježiša poznám,+ aj o Pavlovi viem,+ ale kto ste vy?“ 16  Vtom sa človek, v ktorom bol zlý duch, na nich vrhol, jedného za druhým premohol a oni z toho domu utiekli nahí a doráňaní. 17  O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a ľudia chválili meno Pána Ježiša. 18  Mnohí z tých, čo uverili, prichádzali, priznávali sa k svojim hriechom a otvorene o nich hovorili. 19  A mnohí, ktorí sa zaoberali mágiou, podonášali svoje knihy a pred všetkými ich spálili.+ Keď spočítali ich cenu, zistili, že mali hodnotu 50 000 strieborných. 20  Tak sa Jehovovo* slovo šírilo a získavalo na sile.+ 21  Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol, že prejde Macedóniou+ a Achájou a pôjde do Jeruzalema.+ Povedal si: „Keď sa tam dostanem, musím sa pozrieť aj do Ríma.“+ 22  Do Macedónie poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja+ a Erasta,+ ale on ešte istý čas zostal v provincii Ázia. 23  V tom čase nastal pre tú Cestu+ veľký rozruch.+ 24  Vyvolal ho istý zlatník menom Demetrios, ktorý vyrábal strieborné napodobeniny Artemidinho chrámu, čo remeselníkom prinášalo veľký zárobok.+ 25  Zhromaždil ich a tiež ostatných, ktorí sa zaoberali podobnou prácou, a povedal: „Viete, že za svoj blahobyt vďačíme tomuto remeslu. 26  Ale teraz, ako vidíte a počujete, tento Pavol presvedčil a zviedol veľmi veľa ľudí nielen v Efeze,+ ale takmer v celej provincii Ázia, lebo hovorí, že bohovia vyrobení rukami nie sú bohmi.+ 27  Takto je ohrozená povesť nášho remesla! A nielen to. Hrozí, že ľudia si prestanú vážiť chrám veľkej bohyne Artemidy a tá, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet, bude olúpená o svoju slávu.“ 28  Keď to počuli, rozzúrili sa a kričali: „Veľká je efezská Artemis!“ 29  V celom meste zavládol zmätok. Všetci sa nahrnuli do divadla a vliekli so sebou Macedóncov Gája a Aristarcha,+ Pavlových spoločníkov na cestách. 30  Aj Pavol chcel vojsť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. 31  Medzitým mu aj niektorí predstavení slávností a hier, ktorí boli jeho priateľmi, poslali odkaz s naliehavou prosbou, aby sa nevystavoval nebezpečenstvu a nešiel do divadla. 32  Každý v dave vykrikoval niečo iné, lebo tam bol zmätok a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. 33  Vyviedli zo zástupu Alexandra, ktorého Židia postrčili dopredu. Alexander dal znamenie rukou, aby utíšil ľudí, a chcel povedať niečo na obhajobu. 34  Ale keď zistili, že je Žid, všetci začali jednohlasne kričať: „Veľká je efezská Artemis!“ Trvalo to asi dve hodiny. 35  Keď mestský tajomník* upokojil zástup, povedal: „Efezania, kto by nevedel, že Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej sochy, ktorá spadla z neba? 36  To predsa nemôže nikto poprieť. Preto sa upokojte a nerobte nič unáhlene. 37  Priviedli ste sem týchto mužov, hoci nevykrádajú chrámy ani sa nerúhajú našej bohyni. 38  Ak sa Demetrios+ a remeselníci, ktorí sú s ním, chcú na niekoho sťažovať, na to sú verejné súdy a prokonzuli.* Nech podajú žalobu tam. 39  Ale ak vám ide o niečo iné, musí sa o tom rozhodnúť na zákonnom zhromaždení. 40  Lebo nám hrozí, že pre dnešné udalosti nás obvinia zo vzbury. A nemáme nič, čím by sme mohli vysvetliť tieto nepokoje.“ 41  Po týchto slovách rozpustil zhromaždenie.

Poznámky pod čiarou

Al. „sa zatvrdzovali a neverili“.
Al. „mocné skutky“.
Po grécky grammateus. Hlavný predstaviteľ samosprávy v slobodných mestách Malej Ázie v období Rímskej ríše.
Prokonzul bol miestodržiteľ rímskej provincie. Pozri Slovník pojmov.