Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuqondile yini ukuthi umKhristu agcine umbhobho ukuze azivikele?

UmKhristu ngamunye ukhululekile ukukhetha indlela afuna ukuzivikela ngayo kodwa kuqakathekile ukuthi silandele izimiso eziseBhayibhilini endabeni le. Izimiso lezi zitshengisa ukuthi akuqondanga ukuthi sigcine izikhali eziyingozi ikakhulu imibhobho emincane loba emikhulu ukuze sizivikele. Ake sixoxe ngezinye izimiso ezingasinceda endabeni le:

UJehova uyakuqakathekisa ukuphila komuntu. UDavida wabhala wathi uJehova ‘ungumthombo wokuphila.’ (Hubo. 36:9) Ngakho kuqakathekile ukuthi umKhristu ofuna ukuzivikela ananzelele ukuthi indlela afuna ukuzivikela ngayo kayisoze ibangele ukuthi acine eselecala lokuchitha igazi.Dute. 22:8; Hubo. 51:14.

Zinengi sibili izinto ezingabangela ukuthi sicine sichithe igazi kodwa nxa usebenzisa umbhobho kuba lula ukuthi ubulale umuntu. * Kanti njalo nxa ohlaselayo ekubona uthwele umbhobho laye angacina esezama ukuzivikela besekubangela ukuthi omunye phakathi kwenu abulawe.

Ngosuku uJesu abulawa ngalo watshela abafundi bakhe ukuthi bathwale inkemba. Zazingezani inkemba lezo? (Luk. 22:36, 38) UJesu wabatshela ukuthi babuye lenkemba ukuze abafundise isimiso okumele basisebenzise nxa behlaselwa ngabantu. (Luke 22:52) UPhetro wakhokha inkemba yakhe wagalela inceku yomphristi wayikhupha indlebe.  UJesu wasesithi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo.” Ngemva kwalokho wamtshela amazwi asebenza lakithi lamuhla athi: “Bonke abakhokha inkemba bazakufa ngenkemba.”Mat. 26:51, 52.

UMikha 4:3 uthi abantu bakaNkulunkulu “bazakhanda izinkemba zabo zibe yimilomo yamakhuba lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla.” Amazwi la atshengisa ukuthi amaKhristu eqiniso kumele abe lokuthula futhi alandele iseluleko sikaPhawuli esithi: “Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi. . . . Uma kusenzakala, kusiya mayelana lokubona kwenu, hlalani ngokuthula labantu bonke.” (Rom. 12:17, 18) UPhawuli wawalandela sibili amazwi la. Lanxa wehlelwa yibunzima obutshiyeneyo obugoqela lezingozi zokuhlaselwa ‘yizigebenga’ kazange akhethe ukuzivikela ngendlela engavunyelwa yiMibhalo. (2 Khor. 11:26) Wathembela kuNkulunkulu futhi walandela lokho okutshiwo liLizwi lakhe elimumethe inhlakanipho ‘engcono kulezikhali zempi.’UmTshu. 9:18.

Ukuphila kuqakatheke ukwedlula impahla esilayo. “Isiqokoqela sempilo yomuntu kasikho ebunengini benotho yakhe.” (Luk. 12:15) Ngakho nxa kwehlule ukukhulumisana lomuntu okuhlaselayo, kufanele ulandele amazwi kaJesu athi: “Lingamelani lomuntu omubi.” Kwesinye isikhathi kungadingakala ukuthi unike lowomuntu loba yini ayifunayo. (Mat. 5:39, 40; Luk. 6:29) * Kuqakathekile ukuthi umuntu angazifaki engozini ngabomo. Ngakho ukubalekela umkhuba ‘wokuzigqaja ngempahla’ esilazo kungasinceda ukuthi singazibizeli amasela loba izigebenga. Okunye okungasinceda yikwaziwa emphakathini njengabantu abalokuthula.1 Joh. 2:16; Zaga. 18:10.

Kumele sihloniphe umzwangedwa wabanye. (Rom. 14:21) Abanye ebandleni bangakhubeka loba basale bethithibele nxa bangezwa ukuthi kulomzalwane ogcine umbhobho ukuze azivikele. Ngakho nxa sibathanda abanye kasisoze senze loba yini engabakhuba lanxa silelungelo lokuyenza.1 Khor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kumele sibe yizibonelo ezinhle. (2 Khor. 4:2; 1 Phet. 5:2, 3) Nxa umKhristu othile ebandleni egcina umbhobho ukuze azivikele, abadala kufanele bamnike iseluleko esivela eBhayibhilini. Kodwa nxa angakhetha ukuwugcina lanxa esephiwe iseluleko kasoze afanele ukuphiwa imisebenzi ebandleni futhi ngeke abe yisibonelo esihle kwabanye. Kumele kube njalo langomKhristu othwala umbhobho emsebenzini wakhe. Kungabangcono ukuthi umKhristu onjalo adinge omunye umsebenzi. *

Kuliqiniso sibili ukuthi umuntu ngamunye uyazikhethela ukuthi ufuna ukuzivikela njani yena lemuli yakhe kanye lokuthi ufuna ukwenza msebenzi bani. Kodwa kufanele sikhumbule izimiso eziseBhayibhilini nxa sisenza izinqumo ezinjalo. UBaba wethu osezulwini wasinika izimiso lezi ngoba uyasithanda. Ngakho umKhristu omthanda ngenhliziyo yonke uJehova akumelanga agcine umbhobho ukuze azivikele. Uyakwazi lokuthi nxa emthemba ngenhliziyo yonke uJehova futhi ehlonipha izimiso zakhe uzahlala evikelekile kuze kube nini lanini.Hubo. 97:10; Zaga. 1:33; 2:6, 7.

Ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu amaKhristu kuzamele athembele kuJehova hatshi ukuthi azame ukuzivikela

^ indima 3 Amanye amaKhristu angathenga umbhobho ukuze azingele ngawo inyamazana ukuze athole inyama loba ukuze azivikele ezinyamazaneni zeganga eziyingozi. Kuqakathekile ukuthi umbhobho onjalo uhlale ukhutshwe inhlamvu futhi ugcinwe endaweni evikelekileyo. Kodwa nxa ukuba lombhobho kungavunyelwa lapho ohlala khona kumbe nxa kulemithetho ethile mayelana lawo kufanele amaKhristu ahloniphe umthetho kahulumende.Rom. 13:1.

^ indima 2 Ukuze uthole okunengi ngendaba yokuzivikela nxa ubanjwa iganyavu khangela isihloko esithi “Indlela Yokuvimbela Ukudlwengulwa” esiku-Phaphama! yesiZulu ka-March 8 1993.

^ indima 4 Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi kuqondile yini ukwamukela umsebenzi odinga ukuthi uthwale umbhobho, khangela iNqabayokulinda yesiZulu ka-November 1 2005 ikhasi 31 leka-July 15 1983 amakhasi 25-26.