Eyesibili KwabaseKhorinte 4:1-18

  • Ukukhanya kwezindaba ezinhle (1-6)

    • Ingqondo zabangakholwayo zivaliwe ukuze zingaboni (4)

  • Igugu ezimbizeni zebumba (7-18)

4  Njengoba silenkonzo le ngenxa yokuthi senzelwa isihawu, asikhalali.  Kodwa sesilahle izinto ezilihlazo ezenziwa ensitha njalo asihambi ngobuqili futhi asilitshili ilizwi likaNkulunkulu.+ Senza iqiniso likhanye, sitshengisa ukuthi esikwenzayo kuqondile phambi kukaNkulunkulu ukuze yonke imizwangedwa yabantu ikunanzelele lokho.+  Nxa izindaba ezinhle esizitshumayelayo zifihliwe,* zifihlelwe labo ababhubhayo,  abantu abangakholwayo labo unkulunkulu womumo lo wezinto*+ asevale ingqondo zabo ukuthi bangaboni,+ ukuze kungakhanyi+ kubo ukukhanya kwezindaba ezinhle ezikhazimulayo ezimayelana loKhristu ongumfanekiso kaNkulunkulu.+  Nxa sitshumayela, asikhulumi okumayelana lathi kodwa sikhuluma ngokuthi uJesu Khristu uyiNkosi langokuthi thina siyizinceku zenu ngenxa kaJesu  ngoba uNkulunkulu nguye owathi: “Ukukhanya akukhanye emnyameni.”+ Kanti njalo usekhanyise inhliziyo zethu+ ngolwazi olukhazimulayo olumayelana laye esebenzisa ubuso bukaKhristu.  Silegugu leli+ embizeni* zebumba+ ukuze amandla amakhulu futhi angajayelekanga avele kuNkulunkulu hatshi kithi.+  Siyacindezelwa ngazo zonke izindlela kodwa asibandezelwanga, siswela lokuthi senzeni kodwa akutsho ukuthi kayikho ngitsho indlela yokuphuma.*+  Siyahlukuluzwa kodwa asilahlwanga,+ siwiselwa phansi kodwa asibhujiswa.+ 10  Siyaqinisela* zikhathi zonke lanxa sisezingozini zokubulawa ezinjengalezo ezehlela uJesu+ ukuze siphile impilo enjengekaJesu.* 11  Thina esiphilayo sihlala sikhangelane lokufa+ ngenxa kaJesu, ukuze siphile impilo enjengekaJesu.* 12  Sihlala sikhangelane lokufa sibili kodwa lokho kwenza lina lithole ukuphila. 13  Kubhaliwe ukuthi: “Ngangilokholo yikho ngakhuluma.”+ Lathi sitshengisa ukuthi silomoya lo wokholo yikho sikhuluma, 14  sisazi ukuthi lowo owavusa uJesu uzasivusa lathi ukuze siyekuba loJesu njalo uzasethula phambi kwakhe silani.+ 15  Izinto zonke lezi zenzelwa lina ukuze umusa omkhulu uqhubeke usanda. Okwenza wande yikuthi abanengi bayambonga uNkulunkulu, abesekhazinyuliswa.+ 16  Yikho-ke asikhalali. Lanxa umuntu esinguye ngaphandle esiba buthakathaka, umuntu esinguye ngaphakathi wenziwa abe mutsha nsuku zonke. 17  Ukuhlupheka* ngokwesikhatshana futhi akutsho lutho kodwa kusenza sithole inkazimulo enkulu okumangalisayo* njalo ehlala kuze kube nini lanini.+ 18  Ngakho amehlo ethu siwathi nhlo ezintweni esingaziboniyo+ hatshi kwesizibonayo ngoba izinto esizibonayo ngezesikhatshana kodwa esingaziboniyo zihlala kuze kube nini lanini.

Amabala angaphansi

Kumbe, “zivalwe ngeveyili.”
Kumbe, “ezitsheni.”
Ezinye inguqulo zithi, “kodwa kasilahli ithemba.”
NgesiGrikhi, “Siyaqinisela emizimbeni yethu.”
NgesiGrikhi, “ukuze impilo kaJesu ibonakaliswe emizimbeni yethu.”
NgesiGrikhi, “impilo kaJesu ibonakaliswe emizimbeni yethu efayo.”
Kumbe, “Ukulingwa.”
NgesiGrikhi, “elesisindo esikhulu.”