UDutheronomi 22:1-30

  • Ukuphatha kuhle isifuyo sikamakhelwane (1-4)

  • Ukugqoka isigqoko sowesilisa kumbe esowesifazana (5)

  • Ukuphatha kuhle izinyamazana (6, 7)

  • Ukwakha umduli ogombolozele uphahla (8)

  • Izinto okungamelanga zihlanganiswe (9-11)

  • Intshaka ezigqokweni (12)

  • Imithetho ephathelane lobuntombi, lobufebe leganyavu (13-30)

22  “Nxa ungabona inkunzi yomfowenu loba imvu yakhe ihlanhlatha ungayiyekeli ngabomo.+ Kumele ube leqiniso lokuthi uyayiqhuba uyibuyisele kumfowenu.  Kodwa nxa umfowenu ehlala khatshana lawe kumbe nxa ungamazi kumele uthathe isifuyo leso uhambe laso emzini wakho futhi sizaqhubeka silawe umfowenu aze abuye esidinga. Lapho-ke kumele usibuyisele kuye.+  Lokhu yikho okumele ukwenze ngobabhemi wakhe lesigqoko sakhe kanye lokunye nje okomfowenu okulahlekileyo wasukuthola. Akumelanga ukutshiye.  “Nxa ungabona ubabhemi womfowenu kumbe inkunzi yakhe iwile emgwaqweni, akumelanga uyitshiye ngabomo. Kumele ube leqiniso lokuthi uyamncedisa avuse isifuyo sakhe.+  “Owesifazana akumelanga agqoke izigqoko zomuntu oyindoda, lomuntu oyindoda akumelanga agqoke izigqoko zomuntu wesifazana. Ngoba loba ngubani owenza lokhu uyenyanyeka kuJehova uNkulunkulu wakho.  “Nxa ungabona isidleke senyoni endleleni silamaphuphu kumbe amaqanda, kungelani lokuthi sisesihlahleni kumbe siphansi emhlabathini futhi unina ephezu kwamaphuphu kumbe amaqanda lawo, ungathathi inyoni leyo ndawonye lamaphuphu ayo.+  Kumele ube leqiniso lokuthi uyayekela unina aphaphe ahambe kodwa amaphuphu ungazithathela wona. Kwenze lokhu ukuze kukuhambele kuhle njalo uphile isikhathi eside.  “Nxa usakha indlu entsha kumele wakhe umduli omfitshane ogombolozele uphahla+ ukuze kungabi lomuntu owayo kuyo ubusuletha icala legazi endlini yakho.  “Akumelanga uhlanyele imihlobo emibili yenhlanyelo+ ensimini yakho yamagilebisi. Phela nxa ungenza njalo sonke isivuno senhlanyelo oyihlanyelileyo lalokho okuzaphuma ensimini yakho yamagilebisi uzakuthathelwa kuhanjiswe endaweni engcwele. 10  “Ungabophi inkunzi ndawonye lobabhemi nxa ulima.+ 11  “Ungagqoki isigqoko esithungwe ngewulu lelineni kwahlanganiswa ndawonye.+ 12  “Kumele ufake intshaka emaceleni amane esigqoko sakho osigqokayo.+ 13  “Nxa indoda ingathatha umfazi ilale laye kodwa ngemva kwalokho ibisimzonda,* 14  imgcone isithi kaziphathanga futhi ingcolise ibizo lakhe isithi: ‘Ngithethe owesifazana lo kodwa ngithe ngisiya laye emacansini angibutholanga ubufakazi bokuthi uyintombi egcweleyo,’ 15  abazali bentombi leyo kumele baye ebadaleni egedini ledolobho bayebatshengisa ubufakazi bokuthi ubeyintombi egcweleyo. 16  Uyise wentombi kumele akhulume labadala athi, ‘Indoda le ngayendisela indodakazi yami kodwa iyayizonda 17  njalo iyayigcona isithi kayiziphathanga, ithi: “Angibutholanga ubufakazi bokuthi indodakazi yakho iyintombi egcweleyo.” Kodwa nampu ubufakazi bokuthi indodakazi yami ibiyintombi egcweleyo.’ Ngemva kwalokho bazakwendlala ilembu lobufakazi phambi kwabadala bedolobho. 18  Abadala bedolobho+ bazathatha indoda leyo bayijezise.+ 19  Bazayihlawulisa amashekheli* esiliva angu-100, bawanike uyise wentombi ngoba indoda leyo yehlise intombi egcweleyo yako-Israyeli isithunzi+ futhi izaqhubeka ingumkayo. Okwempilo yayo yonke ayisoze ivunyelwe ukuyidivosa intombi leyo. 20  “Kodwa nxa icala eletheswayo liliqiniso njalo kungelabufakazi bokuthi ibiyintombi egcweleyo, 21  kumele bahambe layo emnyango wendlu kayise futhi amadoda edolobho lakibo kumele ayitshaye ngamatshe ize ife ngoba yenze into elihlazo+ ko-Israyeli ngokwenza ubufebe* endlini kayise.+ Ngakho kumele lisuse okubi phakathi kwenu.+ 22  “Nxa indoda ingatholakala ilele lomfazi womuntu, bobabili kumele babulawe, indoda leyo kanye lowesifazana wakhona.+ Ngakho kumele lisuse okubi ko-Israyeli. 23  “Nxa intombi egcweleyo ithembisane lejaha besekusenzakala ukuthi enye indoda ihlangane layo edolobheni njalo ibisisiyalala layo, 24  bobabili kumele bahanjiswe egedini ledolobho lelo, bakhandwe ngamatshe baze bafe. Intombi leyo izafela ukuthi ayizange ihlabe umkhosi edolobheni futhi indoda leyo izafela ukuthi yenze into elihlazo emfazini kamakhelwane wayo.*+ Ngakho kumele lisuse okubi phakathi kwenu. 25  “Kodwa nxa indoda ingahlangana lentombi egangeni, ethembisane lenye indoda njalo ibisiyibamba ngenkani ilale layo, indoda leyo elele layo kumele ibulawe, 26  kodwa intombi leyo lingenzi lutho kuyo ngoba akulasono esenzileyo esifanela ukuthi ibulawe. Icala leli liyafanana lelomuntu ohlasela umfowabo ambulale.+ 27  Phela indoda leyo ihlangane layo egangeni futhi intombi leyo ihlabe umkhosi kodwa bekungelamuntu ongayilamulela. 28  “Nxa indoda ingahlangana lentombi egcweleyo engathembisananga lomuntu ibisiyithatha ilale layo njalo besebebanjwa,+ 29  indoda leyo elele layo kumele inike uyise wentombi amashekheli esiliva angu-50 futhi intombi leyo izakuba ngumkayo.+ Okwempilo yayo yonke ayisoze ivunyelwe ukudivosa intombi leyo ngoba ekwenze kuyo kulihlazo. 30  “Akulamuntu okumele athathe umfazi kayise ukuze angatheleli uyise ihlazo.*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ibisimala.”
Ishekheli yayilingana lamagremu angu-11,4. Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “ubuwule.”
Kumbe, “womunye wayo.”
NgesiHebheru, “angembuli isidwaba sikayise.”