IVangeli Elabhalwa NguLukha 22:1-71

 • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1-6)

 • Amalungiselelo ePhasika lokucina (7-13)

 • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (14-20)

 • ‘Ozangithengisa uhlezi lami etafuleni’ (21-23)

 • Baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (24-27)

 • UJesu wenza isivumelwano sokuthi babuse embusweni (28-30)

 • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (31-34)

 • Kuqakathekile ukuzilungiselela; inkemba ezimbili (35-38)

 • UJesu uyathandaza entabeni yama-oliva (39-46)

 • UJesu uyabotshwa (47-53)

 • UPhetro uphika uJesu (54-62)

 • UJesu wenziwa inhlekisa (63-65)

 • Uthonisiswa yiSanihedrini (66-71)

22  UMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo wawususeduze,+ lowo obizwa ngokuthi liPhasika.+  Abaphristi abakhokhelayo lababhali babedinga ukuthi bangambulala njani+ ngoba babesesaba ukuthi abantu bazathini.+  USathane wasengena kuJudasi owayebizwa ngokuthi ngu-Iskariyothi, owayengomunye wabaliTshumi Lambili.+  UJudasi waya kubaphristi abakhokhelayo labaphathi bethempeli, wakhuluma labo ngokuthi wayengamthengisa njani kubo.+  Bathaba besizwa lokho, basebesithi bazamnika imali yesiliva.+  Yikho wavumelana labo waseqalisa ukudinga ithuba elihle lokumthengisa kubo kungelabantu abanengi.  Lafika-ke ilanga loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo, ilanga lokunikela umhlatshelo wePhasika.+  Ngakho uJesu wathuma uPhetro loJohane wathi: “Hambani liyesilungisela iPhasika sidle.”+  Bathi kuye: “Ufuna sililungiselele ngaphi iPhasika?” 10  Yena wathi: “Lizakuthi lingena edolobheni lihlangane lendoda ethwele imbiza yamanzi. Liyilandele liyengena endlini ezangena kuyo,+ 11  beselisithi kumnikazi wendlu, ‘UMfundisi uthi: “Ingaphi indlu yezethekeli lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami?”’ 12  Uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu, elezinto esifuna ukuzisebenzisa. Lililungiselele khonapho iPhasika.” 13  Abafundi bahamba bathola kunjengoba nje wayebatshelile, basebelungiselela iPhasika. 14  Isikhathi sathi sesifikile, wahlala etafuleni labaphostoli bakhe+ 15  wasesithi kubo: “Bengifisa kakhulu ukulidla lani iPhasika leli ngingakahlupheki, 16  ngoba ngilitshela ukuthi angisoze ngiphinde ngilidle kuze kugcwaliseke konke okuphathelane lalo eMbusweni kaNkulunkulu.” 17  Wamukela inkomitsho wabonga uNkulunkulu, wasesithi: “Thathani inkomitsho le liyiqhubelane, 18  ngoba ngilitshela ukuthi kusukela khathesi angisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi uMbuso kaNkulunkulu uze ufike.” 19  Wathatha lesinkwa+ wabonga uNkulunkulu, wasihlephuna wasebanika wathi: “Lokhu kumela umzimba wami+ ozanikelwa ngenxa yenu.+ Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.”+ 20  Bathe sebeqedile ukudla, wenza njalo langenkomitsho, wathi: “Inkomitsho le imela isivumelwano esitsha+ esizakwenziwa ngegazi lami+ elizachithwa ngenxa yenu.+ 21  “Kodwa umuntu ozangithengisa uhlezi lami khonapha etafuleni!+ 22  INdodana yomuntu izalitshiya njengoba nje kwavele kwatshiwo.+ Lanxa kunjalo, maye kulowo muntu ozayithengisa!”+ 23  Ngakho baqalisa ukubuzana ukuthi ngubani phakathi kwabo owayesezamthengisa.+ 24  Kusenjalo baphikisana kwaba nzima, bebanga ukuthi ngubani owayemkhulu kulabo bonke phakathi kwabo.+ 25  Yikho wathi kubo: “Amakhosi ezizwe azenzela umathanda phezu kwezizwe lezo, leziphathamandla zazo zibizwa ngokuthi ngabantu abanceda umphakathi.+ 26  Kodwa lina akumelanga libe njalo.+ Omkhulu kulani lonke kumele abe njengomncane kulani lonke,+ lalowo okhokhelayo abe njengesisebenzi senu. 27  Kanti omkhulu ngohlezi etafuleni* kumbe ngosebenzayo? Ngulowo ohlezi etafuleni* angithi? Kodwa phakathi kwenu mina ngiyisisebenzi.+ 28  “Lanxa kunjalo lina alizange lingilahle+ ebunzimeni bami.+ 29  Yikho ngenza lani isivumelwano sokuthi libuse embusweni, njengoba loBaba enze isivumelwano lami,+ 30  ukuze lidle njalo linathe etafuleni yami eMbusweni wami,+ lihlale ezihlalweni zobukhosi+ lahlulele izizwana zako-Israyeli ezilitshumi lambili.+ 31  “Simoni, Simoni! USathane uthi uyalifuna lonke ukuze alehlukanise* njengomuntu owehlukanisa ingqoloyi lamakhoba.+ 32  Kodwa sengikuthandazele ngikuncengela ukuthi ukholo lwakho lungapheli+ njalo nxa usuphendukile uqinise abafowenu.”+ 33  UPhetro wathi kuye: “Nkosi, ngizimisele ukuhamba lawe ejele lokufa lawe.”+ 34  Kodwa uJesu wathi: “Phetro, ngikutshela ukuthi lamuhla iqhude lingakakhali, uzabe usuphike kathathu ukuthi uyangazi.”+ 35  Waphinda wathi kubo: “Ngize ngilithume lingelasikhwama semali lesokudla kanye lamanyathela,+ kulolutho elake laluswela yini?” Bathi: “Hatshi!” 36  Wasesithi: “Kodwa khathesi olesikhwama semali kasithathe, lalowo olesokudla kenze njalo. Ongelankemba kathengise isembatho sakhe sangaphandle ayithenge 37  ngoba ngilitshela ukuthi kufanele kugcwaliseke okwabhalwa mayelana lami ukuthi, ‘Laye kwathiwa ngomunye wezephulamthetho.’+ Amazwi la ayagcwaliseka kimi.”+ 38  Basebesithi: “Nkosi, khangela! Nanzi inkemba ezimbili.” Wathi kubo: “Zanele.” 39  Wasuka waya entabeni yama-oliva njengenjayelo, abafundi bakhe bamlandela.+ 40  Bathi befika lapho wathi kubo: “Hlalani lithandaza ukuze lingangeni ekulingweni.”+ 41  Wasesuka kubo waya phambidlana wafika waguqa waqalisa ukuthandaza 42  esithi: “Baba, nxa ufuna susa inkomitsho le kimi. Kodwa akungenzakali intando yami, akwenzakale eyakho.”+ 43  Ingilosi yasibonakala kuye ivela ezulwini yamqinisa.+ 44  Loba kunjalo waqhubeka ekhuleka ngenhliziyo yonke+ ngoba wayesizwa ubuhlungu obukhulu njalo amaginqo akhe aba njengamathonsi egazi ethontela phansi. 45  Wathi eseqedile ukuthandaza wasukuma waya kubafundi bakhe wabathola belele, bengelamandla ngenxa yosizi ababekulo.+ 46  Wasesithi kubo: “Kanti lilaleleni? Vukani liqhubeke lithandaza ukuze lingangeni ekulingweni.”+ 47  Uthe esakhuluma kwathutsha uJudasi omunye wabaliTshumi Lambili, ehamba labantu abanengi. Waqonda kuJesu wafika wamqabuza.+ 48  Kodwa uJesu wathi kuye: “Judasi, kambe uthengisa iNdodana yomuntu ngokuyiqabuza?” 49  AbabeloJesu bathe bebona okwasekuzakwenzakala bathi: “Nkosi sigadle ngenkemba yini?” 50  Omunye wabo wahle wagalela inceku yomphristi ngenkemba, wayijuqula indlebe yesokudla.+ 51  Kodwa uJesu wathi: “Kwanele.” Wasethinta indlebe yenceku leyo wayelapha. 52  Ngemva kwalokho wathi kubaphristi abakhokhelayo labaphathi bethempeli kanye labadala ababezombopha: “Kambe lingangilanda lithwele izinkemba lezinduku angani ngiyisigebenga?+ 53  Bengilani ethempelini nsuku zonke+ kodwa alizange lingibambe.+ Lanxa kunjalo, lesi yisikhathi senu lesikhathi sokubusa kobumnyama.”+ 54  Basebembopha bahamba laye,+ bafika bamngenisa emzini womphristi omkhulu. Kodwa uPhetro wayelandela ehambela khatshana.+ 55  Babasa umlilo phakathi laphakathi kweguma, bathi gwaqa ndawonye. UPhetro laye wayehlezi labo.+ 56  Enye intombazana eyincekukazi yathi imbona ehlezi emlilweni yamkhangelisisa yathi: “Indoda le layo ibihamba laye.” 57  Kodwa yena waphika wathi: “Angimazi mina.” 58  Ngemva kwesikhatshana waphinda wabonwa ngomunye wathi kuye: “Lawe ungomunye wabo.” Kodwa uPhetro wathi: “Ndoda, angisuye.”+ 59  Kwadlula isikhathi esingaba lihora elilodwa, enye indoda yaqalisa ukugcizelela isithi: “Loba sekuthiwani indoda le ingomunye wabo. Phela ingumGalile!” 60  Kodwa uPhetro wathi: “Ndoda, angikwazi ukuthi ukhuluma ngani.” Engakaqedi lokukhuluma, iqhude lahle lakhala. 61  INkosi yasitshibilika yamkhangela yamuthi nhlo, wasekhumbula ukuthi ibithe kuye: “Lamuhla iqhude lingakakhali, uzabe usungiphike kathathu.”+ 62  Waphuma phandle wakhala kabuhlungu. 63  Amadoda ayelinde uJesu aqalisa ukumchothoza+ lokumtshaya,+ 64  asemvala ubuso athi: “Phrofetha phela! Ngubani okutshayileyo?” 65  Amthethisa ekhuluma izinto ezinengi ezimbi ngaye. 66  Kwathi sekusekuseni, iqembu labadala besizwe elalibunjwa ngabaphristi abakhokhelayo lababhali lahlangana,+ laselimqhuba limusa ewolu yeSanihedrini. UJesu wathi esemiswe phambi kwabo bathi: 67  “Nxa unguKhristu sitshele.”+ Kodwa wathi kubo: “Ngingaze ngilitshele alisoze lakholwa loba sekutheni, 68  lanxa ngingalibuza ngeke liphendule. 69  Kodwa kusukela khathesi iNdodana yomuntu+ izahlala esandleni sikaNkulunkulu sokudla esilamandla.”+ 70  Besizwa lokho bonke bathi kuye: “Manje uyiNdodana kaNkulunkulu yini?” Yena wathi: “Lina ngokwenu lithi ngiyiyo.” 71  Basebesithi: “Sisabufunelani obunye ubufakazi? Sesizizwele ekutsho ngowakhe umlomo.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngodlayo.”
Kumbe, “odlayo.”
Kumbe, “alihlungule.”