IVangeli Elabhalwa NguMathewu 26:1-75

  • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1-5)

  • UJesu uthelwa amafutha anukelelayo (6-13)

  • IPhasika lokucina lokuthengiswa kukaJesu (14-25)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (26-30)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (31-35)

  • UJesu uyathandaza eGetsemane (36-46)

  • UJesu uyabotshwa (47-56)

  • Uthonisiswa phambi kweSanihedrini (57-68)

  • UPhetro uphika uJesu (69-75)

26  UJesu uthe eseqedile ukukhuluma konke lokhu wathi kubafundi bakhe:  “Liyakwazi ukuthi ngemva kwamalanga amabili kuzakuba liPhasika+ njalo iNdodana yomuntu izanikelwa ibisibulawa ngokubethelwa esigodweni.”+  Ngalesosikhathi abaphristi abakhokhelayo labadala besizwe babuthana egumeni lomphristi omkhulu okwakuthiwa nguKhayifasi,+  babumba icebo+ lokubamba* uJesu ngobuqili ukuze bambulale.  Kodwa babesithi: “Akumelanga sikwenze emkhosini ngoba abantu bangavuka ngolaka kube lokuxokozela.”  UJesu wathi eseBhethani endlini kaSimoni owayeke waba lobulephero,+  walandwa ngowesifazana owayelembodlela ye-alabhasta eyayilamafutha adulayo anukelelayo, waseqalisa ukuwathela ekhanda likaJesu ngesikhathi uJesu esidla.  Abafundi bathe bekubona lokhu bacaphuka bathi: “Kanti amafutha la adlaliselwani?  Phela abengathengiswa ngemali enengi ibisiphiwa abayanga.” 10  UJesu wakwazi ababekhuluma ngakho, wasesithi kubo: “Kanti limhluphelani owesifazana lo? Ungenzele into enhle kakhulu. 11  Abayanga lihlala lilabo+ kodwa mina alisoze lihlale lilami.+ 12  Uthele amafutha la anukelelayo emzimbeni wami elungiselela ukungcwatshwa kwami.+ 13  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngaphi lapho izindaba lezi ezinhle ezizatshunyayelwa khona emhlabeni wonke, kuzakhulunywa ngokwenziwe ngowesifazana lo, ahlale ekhunjulwa ngakho.”+ 14  Kusenjalo omunye wabaliTshumi Lambili okwakuthiwa nguJudasi Iskariyothi,+ waya kubaphristi abakhokhelayo+ 15  wathi kubo: “Lizangiphani ngingamthengisa kini?”+ Basebemthembisa inhlamvu zesiliva ezingu-30.+ 16  Ngakho kusukela lapho wayesehlala edinga ithuba elihle lokumthengisa. 17  Ngelanga lokuqala loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo+ abafundi balanda uJesu bathi: “Yiphi indawo esingayilungisa ukuze udlele khona iPhasika?”+ 18  Wathi kubo: “Ngenani edolobheni liye kusibanibani lithi kuye, ‘UMfundisi uthi: “Isikhathi sami esibekiweyo sesizafika, mina labafundi bami sizalidlela emzini wakho iPhasika.”’” 19  Lakanye abafundi benza konke ababekutshelwe nguJesu, balungiselela iPhasika. 20  Kwathi sekuntambama+ wahlala etafuleni labafundi bakhe abangu-12.+ 21  Bathi besadla wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uzangithengisa.”+ 22  Bonke bakhathazeka kakhulu, ngamunye wabo wathi kuye: “Nkosi, ayisimi angithi?” 23  Waphendula wathi: “Otsheba lami emganwini nguye ozangithengisa.+ 24  INdodana yomuntu izalitshiya* sibili njengoba kubhaliwe ngayo. Kodwa maye+ kulowo ozathengisa iNdodana yomuntu!+ Bekungaba ngcono kuye aluba kazalwanga.”+ 25  UJudasi owayesezamthengisa waphendula wathi: “Kambe yimi Rabi?” UJesu wathi kuye: “Kunjengoba nje usitsho.” 26  Bathi belokhu besidla, uJesu wathatha isinkwa. Ngemva kokuthandaza* wasihlephuna+ wasesinika abafundi bakhe, wathi: “Thathani lidle. Lokhu kumela umzimba wami.”+ 27  Wasethatha inkomitsho wabonga uNkulunkulu, wabapha esithi: “Nathani kuyo lonke+ 28  ngoba lokhu kumela ‘igazi lami+ lesivumelwano’+ elizachithwa ngenxa yabanengi+ ukuze bathethelelwe izono.+ 29  Kodwa ngithi kini: Angisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi, kuze kube lilanga lapho engizanatha lani iwayini elitsha eMbusweni kaBaba.”+ 30  Ekucineni bahlabela izingoma zokudumisa,* basebephuma baya entabeni yama-oliva.+ 31  UJesu wathi kubo: “Lonke lizakhubeka ngenxa yami ngalobubusuku ngoba kubhaliwe ukuthi: ‘Ngizatshaya umelusi izimvu ezisemhlambini zisabalale zigcwale indawo yonke.’+ 32  Kodwa nxa sengivusiwe ngizakuya eGalile, lizangithola khonale.”+ 33  UPhetro wamphendula wathi: “Lanxa bonke abanye bengakhubeka ngenxa yakho, mina angisoze ngafa ngakhubeka!”+ 34  UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobubusuku iqhude lingakakhali, uzabe usungiphike kathathu.”+ 35  UPhetro wathi kuye: “Lanxa sekumele ngife lawe, angisoze ngikuphike loba sekutheni.”+ Labanye bonke abafundi batsho njalo. 36  Ngemva kwalokho uJesu wafika labafundi bakhe endaweni okuthiwa yiGetsemane.+ Sebelapho wathi kubo: “Hlalani lapha ngisake ngiyethandaza laphana.”+ 37  Wathatha uPhetro lamadodana kaZebhedi amabili wahamba labo. Waqalisa ukukhathazeka kakhulu, wadabuka enhliziyweni.+ 38  Wasesithi kubo: “Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kuthi ngife. Salani lapha, lilinde* kanye lami.”+ 39  Wasesiya phambidlana wazilahla phansi wathi mbo ngobuso, wathandaza+ esithi: “Baba, nxa kungenzeka vumela inkomitsho le+ yedlule kimi. Kodwa akwenzakale intando yakho hatshi eyami.”+ 40  Wabuyela kubafundi bakhe wabathola belele, wasesithi kuPhetro: “Kambe uswele amandla okuthi uhlale ulindile* kanye lami okwehora elilodwa nje?+ 41  Hlalani lilindile*+ futhi likhuleka+ ukuze lingangeni ekulingweni.+ Umoya uyafisa* sibili kodwa umzimba ubuthakathaka.”*+ 42  Waphinda wayathandaza okwesibili esithi: “Baba, nxa kungeke kwenzakale ukuthi inkomitsho le yedlule kimi ngingayinathanga, intando yakho kayenziwe.”+ 43  Wathi ephenduka okwesibili wabathola belele ngoba babephethwe yibuthongo. 44  Waphinda wabatshiya wayathandaza okwesithathu, elokhu esitsho into efananayo. 45  Wasephenduka kubafundi bakhe wathi kubo: “Kambe lingalala liphumule ngesikhathi esinje? Ihora lokuthi iNdodana yomuntu inikelwe* ezandleni zezoni seliseduze. 46  Sukumani sihambe. Umthengisi wami usesondele!” 47  Uthe esakhuluma kwafika uJudasi omunye wabaliTshumi Lambili, elabantu abanengi ababethwele izinkemba lezinduku. Babethunywe ngabaphristi abakhokhelayo labadala besizwe.+ 48  Umthengisi wakhe wayebaphe isibonakaliso wathi: “Lowo engizamqabuza nguye, limthathe limbophe.” 49  Ngakho waqonda kuJesu wathi kuye: “Sabona Rabi!” wasemqabuza. 50  Kodwa uJesu wathi kuye: “Ndoda ulandeni lapha?”+ Basebesondela kuJesu bambamba bambopha. 51  Kodwa omunye walabo ababeloJesu wabamba inkemba yakhe wayihwatsha, wagalela inceku yomphristi omkhulu wayijuqula indlebe.+ 52  UJesu wasesithi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo+ ngoba bonke abasebenzisa inkemba bazakufa ngenkemba.+ 53  Kambe ucabanga ukuthi ngingehluleka ukucela kuBaba ukuthi angithumele khathesi izingilosi eziyizinkulungwane?*+ 54  Manje nxa ngingenza njalo, izagcwaliseka njani iMibhalo ethi lokhu kufanele kwenzakale?” 55  UJesu wasesithi ebantwini: “Kambe lilande ukuzongibopha lithwele izinkemba lezinduku angani ngiyisigebenga? Bengijayele ukuhlala ethempelini nsuku zonke ngifundisa+ kodwa alizange lingibophe.+ 56  Lanxa kunjalo, konke lokhu kwenzakele ukuze kugcwaliseke okwabhalwa ngabaphrofethi.”*+ Bonke abafundi bamtshiya babaleka.+ 57  Ababebophe uJesu bamqhuba bamusa kumphristi omkhulu uKhayifasi,+ lapho ababhali labadala ababebuthene khona.+ 58  Kodwa uPhetro wayelokhu emlandela ehambela khatshana, waze wayafika egumeni lomphristi omkhulu. Uthe esengenile, wahlala lezinceku efuna ukubona ukuthi kuzakwenzakalani.+ 59  ISanihedrini yonke kanye labaphristi abakhokhelayo babedinga ubufakazi bamanga ukuze babulale uJesu.+ 60  Kodwa abazange babuthole lanxa kwabuya ofakazi bamanga abanengi.+ Ngemva kwesikhathi kwafika ababili 61  bathi: “Indoda le yathi, ‘Ngiyenelisa ukudiliza ithempeli likaNkulunkulu ngilakhe ngamalanga amathathu.’”+ 62  Umphristi omkhulu wathi ekuzwa lokhu wasukuma wathi kuye: “Kanti awuphenduli? Uthini ngalokho amadoda la akumangalela ngakho?”+ 63  Kodwa uJesu waqhubeka ethule.+ Ngakho umphristi omkhulu wathi kuye: “Ngithi kuwe funga ngoNkulunkulu ophilayo ukuthi uzakhuluma iqiniso, usitshele ukuthi unguye yini uKhristu iNdodana kaNkulunkulu!”+ 64  UJesu wathi kuye: “Kunjengoba nje usitsho. Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntu+ ihlezi esandleni sokudla salowo olamandla*+ njalo isiza iphezu kwamayezi.”+ 65  Umphristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe zangaphandle esithi: “Usethuke uNkulunkulu! Sisabafunelani abanye ofakazi? Liyabona? Lani lizizwele ngezenu ethuka. 66  Manje lithini ngakho?” Baphendula bathi: “Kumele afe.”+ 67  Basebemkhafulela ebusweni,+ bamtshaya ngenqindi.+ Abanye bamtshaya ngamampama+ 68  besithi: “Phrofetha sizwe, wena Khristu. Ngubani okutshayileyo?” 69  UPhetro wayehlezi phandle egumeni, waselandwa ngenye intombazana eyincekukazi yathi: “Lawe ubuloJesu waseGalile!”+ 70  Kodwa yena waphika phambi kwabo bonke wathi: “Angikwazi ukuthi ukhuluma ngani.” 71  Wasuka waya duze kwegedi, enye intombazana yasimnanzelela yathi kulabo ababelapho: “Umuntu lo ubeloJesu umNazaretha.”+ 72  Waphinda waphika efunga, wathi: “Angiyazi indoda le!” 73  Ngemva kwesikhatshana ababemi khonapho bamlanda uPhetro bathi kuye: “Loba sekuthiwani lawe ungomunye wabo. Lolimi lwakho luyakuceba.”* 74  Kodwa waqalekisa njalo wafunga esithi: “Angiyazi indoda le!” Iqhude lahle lakhala. 75  UPhetro wasekhumbula ukuthi uJesu wayethe: “Iqhude lingakakhali, uzabe usungiphike kathathu.”+ Waphuma phandle wakhala kabuhlungu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lokubopha.”
Kumbe, “izakufa.”
NgesiGrikhi, “kokubusisa.”
Kumbe, “amahubo.”
NgesiGrikhi, “lihlale liphapheme.”
NgesiGrikhi, “uphapheme.”
NgesiGrikhi, “liphapheme.”
Kumbe, “uyafuna.”
NgesiGrikhi, “inyama ibuthakathaka.”
Kumbe, “ithengiselwe.”
NgesiGrikhi, “ezedlula amaligiyoni angu-12.”
Kumbe, “imibhalo yabaphrofethi.”
NgesiGrikhi, “sokudla samandla.”
Kumbe, “Lendlela okhuluma ngayo iyakuceba.”