Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

‘Lilani Lalabo Abalilayo’

‘Lilani Lalabo Abalilayo’

“Qinisanani njalo lakhane.”1 THES. 5:11.

IZINGOMA: 53, 28

1, 2. Kungani kumele sixoxe ngendaba yokududuza abafelweyo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UDADEWETHU okuthiwa nguSusi wathi: “Lanxa kwasekudlule umnyaka indodana yethu itshonile, sasilokhu sisebuhlungwini obukhulu.” Omunye umzalwane owafelwa ngumkakhe wathi: “Ngangisizwa ubuhlungu engangingakaze ngibuzwe selokhu ngaba yimi.” Banengi abafowethu labodadewethu lamuhla abasebuhlungwini obunjalo. Okwenza abanye badane kakhulu yikuthi bayabe bengakulindelanga lokhu. Kungenzakala ukuthi lawe sewake wafelwa. Manje ungayithola ngaphi induduzo?

2 Mhlawumbe uyake uzwe abantu besithi ubuhlungu bokufelwa buyaphela bodwa ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa kuliqiniso yini lokhu? Omunye umfelokazi uveza ukuthi ukuhlala nje ulindele ukuthi isikhathi sidlule ngeke kwenze ubuhlungu obuzwayo bube nganeno kodwa kuya ngalokho okwenzayo ngalesosikhathi. Kuyafanana lesilonda, sidinga ukunakekelwa okwesikhathi esithile ukuze siphole. Manje kuyini okunganceda abafelweyo ukuthi bangagajelwa lusizi?

 UJEHOVA ‘NGUNKULUNKULU WENDUDUZO YONKE’

3, 4. Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi uJehova uyabuzwisisa ubuhlungu esibuzwayo nxa sifelwe?

3 UJehova uNkulunkulu nguye kuphela ongasinika induduzo esiyidingayo. (Bala u-2 Khorinte 1:3, 4.) UnguBaba olesihawu esikhulu kakhulu. Watshela abantu bakhe endulo wathi: “Mina uqobo nginguye oliduduzayo.”Isaya. 51:12; Hubo. 119:50, 52, 76.

4 UJehova uyakwazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukufelwa ngoba laye wafelwa ngabangane bakhe. Wafelwa ngu-Abhrahama lo-Isaka loJakhobe loMosi kanye loDavida. (Nani. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; ImiSeb. 13:22) ILizwi lakhe lisitshela ukuthi usilindele ngabomvu isikhathi lapho azabavusa khona abangane bakhe. (Jobe. 14:14, 15) Bazathokoza sibili nxa sebevusiwe futhi bayabe sebeqinile emzimbeni. Khumbula lokuthi uNkulunkulu wabona iNdodana yakhe ayithandayo isifa ngendlela ebuhlungu kakhulu. (Zaga. 8:22, 30) Ngeke sibuchaze ngamazwi ubuhlungu uJehova abuzwayo ngalesosikhathi.Joh. 5:20; 10:17.

5, 6. UJehova usiduduza njani?

5 Asithandabuzi ukuthi uJehova uzimisele ukusincedisa nxa siphakathi kobunzima. Ngakho kufanele sikhuleke kuye simtshele indlela esizizwa ngayo nxa sisebuhlungwini. Okuhle yikuthi uJehova uyabuzwisisa ubuhlungu esiyabe sibuzwa njalo uyasinika induduzo esiyidingayo. Ukwenza njani lokhu?

6 Usinika umoya wakhe ongcwele ukuze asiqinise njalo asiduduze. (ImiSeb. 9:31) UJesu wathi uNkulunkulu uhlala elindele ukubapha ‘umoya ongcwele labo abawucelayo.’ (Luk. 11:13) USusi esike sakhuluma ngaye waphinda wathi: “Izikhathi ezinengi sasithandaza kuJehova simcela ukuthi asiduduze. Lakanye ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kwakuzilinda izinhliziyo lezingqondo zethu.”Bala uFiliphi 4:6, 7.

UJESU NGUMPHRISTI OZWISISAYO

7, 8. Kuyini okwenza singathandabuzi ukuthi uJesu uyenelisa ukusiduduza?

7 Ngesikhathi uJesu esemhlabeni walingisela uYise kulokho ayekukhuluma layekwenza. (Joh. 5:19) IBhayibhili lithi wathunywa ukuthi ‘azoduduza abalilayo’ lokuthi ‘azobopha inhliziyo ezidabukileyo.’ (Isaya. 61:1, 2; Luk. 4:17-21) Lokhu yikho kanye afika wakwenza. Wayebazwela isihawu abantu ababesebunzimeni njalo etshengisa lokuthi uzimisele ukubanceda.Heb. 2:17.

8 UJesu laye wabuzwa ubuhlungu bokufelwa yizihlobo labangane ngesikhathi esakhula. Ngokwesibonelo, kungenzakala ukuthi uJosefa wafa uJesu eseselijaha. * Kumele ukuthi kwamzwisa ubuhlungu ukufelwa nguyise esesemncane lokubona unina labafowabo labodadewabo ayezalwa labo besebuhlungwini.

9. UJesu watshengisa njani ukuthi ulozwelo ngesikhathi efelwe ngumngane wakhe uLazaro?

9 UJesu watshengisa ukuthi wayebazwisisa abantu futhi ebazwela. Ngokwesibonelo wathi efelwe ngumngane wakhe uLazaro  wezwa ubuhlungu obukhulu. Lanxa wayekwazi ukuthi wayezamvusa, kwamzwisa ubuhlungu ukubona uMatha loMariya bephakathi kosizi. IBhayibhili lithi wadabuka kakhulu emoyeni waze wehlisa izinyembezi.Joh. 11:33-36.

10. Kungani singathandabuzi ukuthi uJesu ulokhu ebazwisisa abantu abafelweyo?

10 Indlela uJesu ayeduduza ngayo abanye ingasinceda yini lamuhla? Ye ingasinceda sibili ngoba iBhayibhili lithi: “UJesu Khristu uyafana izolo lalamhla kanye lanininini.” (Heb. 13:8) UJesu ubizwa ngokuthi nguMsunguli Wokuphila ngoba nguye owasivulela ithuba lokuthola ukuphila okuphakade. Uyakwazi ukuthi kunjani ukufelwa futhi “uyanelisa ukubasiza abalingwayo.” (ImiSeb. 3:15; Heb. 2:10, 18) Ngakho-ke lalamuhla ulokhu ebazwisisa abantu abafelweyo njalo uyabanika induduzo abayidingayo.Bala uHebheru 4:15, 16.

IMIBHALO IYASIDUDUZA

11. Yiwaphi amavesi ajayele ukukududuza nxa uwabala?

11 Okwenziwa nguJesu ngesikhathi efelwe ngumngane wakhe uLazaro ngesinye isibonelo esiduduzayo esitholakala eLizwini likaNkulunkulu. IMibhalo iyasiduduza sibili “ngoba konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa, ukuze kuthi ngokubekezela langokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba.” (Rom. 15:4) Ngakho ukubala amavesi alandelayo kungakududuza kakhulu nxa ufelwe:

  • “UJehova useduze labo abalezinhliziyo ezephukileyo asindise labo abadabukileyo emoyeni.”Hubo. 34:18, 19.

  • “Nxa ukunqineka kwase kungikhulela, induduzo yakho [Jehova] yaletha intokozo emphefumulweni wami.”Hubo. 94:19.

  • “Sengathi iNkosi yethu uJesu Khristu uqobo kanye loNkulunkulu uBaba, owasithandayo kwathi ngomusa wakhe wasinika isikhuthazo esingapheliyo lethemba elihle, angalikhuthaza aliqinise.”2 Thes. 2:16, 17. *

UKUDUDUZWA NGABANYE EBANDLENI

12. Singabaduduza njani abafelweyo esilabo ebandleni?

12 Okunye okunganceda abafelweyo yikududuzwa ngabanye ebandleni. (Bala u-1 Thesalonika 5:11.) Singabaduduza njani abephukileyo emoyeni? (Zaga. 17:22) Kufanele sikhumbule ukuthi ‘kulesikhathi sokuthula lesikhathi sokukhuluma.’ (UmTshu. 3:7) Omunye umfelokazi okuthiwa nguDalene uthi: “Abantu abafelweyo bayakuthanda ukuveza imizwa lemicabango yabo. Ngakho into eqakathekileyo ongayenza yikumlalela umuntu ofelweyo aze aqede akutshoyo.” Udade okuthiwa nguJunia olomnewabo owazibulalayo uthi: “Lanxa ungabe ungabuzwisisi ubuhlungu abuzwayo lowomuntu, okuqakathekileyo yikutshengisa ukuthi ulesifiso sokuzwisisa ubuhlungu akubo.”

13. Kuyini okumele sikukhumbule ngabantu abafelweyo?

13 Okunye okumele sikukhumbule ngabantu abafelweyo yikuthi indlela abaveza ngayo ubuhlungu ababuzwayo iyatshiyana. Ngokwesibonelo abanye bayabe bedabukile emoyeni njalo kuba nzima ukuthi baveze okusezinhliziyweni zabo. ILizwi likaNkulunkulu  lithi: “Inhliziyo leyo laleyo iyakwazi ukudabuka kwayo, njalo kakho ongakwazi ukuthokoza kwayo.” (Zaga. 14:10) Lanxa umuntu ofelweyo engazama ukuchaza ukuthi uzwa njani, izikhathi ezinengi kuba nzima kwabanye ukuthi bazwisise ukuthi utshoni.

14. Kuyini esingakwenza ukuze siduduze abafelweyo?

14 Kwesinye isikhathi singaswela ukuthi sithini emuntwini ofelweyo. Lanxa kunjalo iBhayibhili lithi: “Ulimi lohlakaniphileyo luyelapha.” (Zaga. 12:18) Abanengi bajayele ukusebenzisa imicijo eduduzayo etholakala ebhukwini elithi Lapho Ufelwa Othandekayo. * Kodwa izikhathi ezinengi okunceda kakhulu esingakwenza ‘yikulila lalabo abalilayo.’ (Rom. 12:15) Omunye umfelokazi okuthiwa nguGaby ubika ukuthi yena ujayele ukukhala izikhathi ezinengi ukuze aveze ubuhlungu abuzwayo. Ngakho uzwa eduduzeka sibili nxa abanye bangafika bakhale laye futhi usuka abone ukuthi labo bayabuzwa ubuhlungu lobo.

15. Kuyini okungenziwa yilabo abakuthola kunzima ukuyaduduza abafelweyo? (Khangela lebhokisi elithi “ Amazwi Esingaduduza Ngawo Abanye.”)

15 Nxa ukuthola kunzima ukuyakhangelana lomuntu ofelweyo umduduze kungaba ngcono ukuthi umbhalele incwadi, ikhadi kumbe umthumele umlayezo. Ungambhalela levesi engamduduza loba ukhulume okuhle okukhumbulayo okwakusenziwa ngumufi. Udadewethu esike sakhuluma ngaye okuthiwa nguJunia uthi: “Ukwamukela umlayezo oduduzayo kumbe ukunxuswa  ngabanye abazalwane ukuthi sibe ndawonye kuyanginceda kakhulu. Izenzo ezinjalo zingenza ngibone ukuthi bayangithanda lokuthi balendaba lami.”

16. Yiphi enye indlela esingaduduza ngayo abafelweyo?

16 Okunye esingakwenza yikuthandazela abafowethu labodadewethu abafelweyo. Kanti njalo ukuthandaza labo kungabaduduza kakhulu. UDalene esike sakhuluma ngaye uthi: “Ngijayele ukucela odadewethu ukuthi bathandaze lami nxa bengivakatshele. Ekuqaliseni ayabe ephuma nzima amazwi abafuna ukuwatsho kodwa bacina besenelisa ukutsho umthandazo oduduzayo. Okungiqinisa kakhulu yikubona indlela abanginakekela ngayo, ukholo abalalo kanye lothando abangitshengisa lona.”

QHUBEKA UDUDUZA ABANYE

17-19. Kungani kuqakathekile ukuthi siqhubeke siduduza abafelweyo?

17 Kunzima kakhulu ukutsho ukuthi ubuhlungu bomuntu ofelweyo buzaphela nini. Kujayelekile ukuthi nxa umuntu angafelwa izihlobo labangane bakhe bahlale laye insukwana ezithile bemduduza. Kodwa ngemva kwalokho bayabuyela emizini yabo besekusenza ukuthi ofelweyo asale eseyedwa. Ngakho kuqakathekile ukuthi sihlale siseduze ngaso sonke isikhathi. Khumbula ukuthi iBhayibhili lithi: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.” (Zaga. 17:17) Yikho sonke ebandleni singabaduduza abazalwane bethu abafelweyo ukuze benelise ukubekezelela ubuhlungu ababuzwayo.Bala u-1 Thesalonika 3:7.

18 Okunye okungavusela umuntu ofelweyo amanxeba yikubona imifanekiso kamufi, ukufika kwelanga lomtshado, ukuzwa izingoma ayezithanda kumbe okunye nje okuphathelane laye. Ikanti kwesinye isikhathi ubuhlungu lobo bungavuswa yizinto lowomuntu ayezenza lomufi, kungaba yikungena umhlangano loba iSikhumbuzo. Omunye umzalwane owafelwa ngumkakhe uthi: “Ngangicabanga ukuthi ngizalidlula nzima ilanga esatshada ngalo lomkami kodwa abazalwane ebandleni bahlela ukuthi kube lombuthano omncane ukuze batshone lami sizikholisela nje.”

19 Khumbula lokuthi abafelweyo bayakufuna ukukhuthazwa ngazo zonke izikhathi. UJunia uthi: ‘Kuyabanceda sibili abafelweyo ukuthi sihlale siseduze labo. Izikhathi ezinjalo ziyabaduduza kakhulu.’ Kuliqiniso ukuthi kasingeke sibuqede bonke ubuhlungu bokufelwa kodwa singabaduduza abafelweyo njalo sibancedise ngalokho abakudingayo. (1 Joh. 3:18) UGaby uthi: ‘Ngiyababonga kakhulu abadala ngokunginceda ngezikhathi zobunzima. Bangenze ngabona ukuthi uJehova uyangithanda lokuthi ulendaba lami.’

20. Kungani izithembiso zikaJehova ziduduza?

20 Kuyaduduza sibili ukwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu wenduduzo yonke uzabususa ubuhlungu ngesikhathi evusa ‘bonke abasemathuneni.’ (Joh. 5:28, 29) Nanku okunye asitshela khona eLizwini lakhe: “Uzakuginya kokuphela ukufa. UJehova Wobukhosi uzakwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke.” (Isaya. 25:8) Ngalesosikhathi kasisoze ‘silile lalabo abalilayo’ kodwa ‘sizathokoza lalabo abathokozayo.’Rom. 12:15.

^ indima 8 IBhayibhili licina ukukhuluma ngoJosefa ngesikhathi uJesu eleminyaka engu-12. Ngokwesibonelo akukhulunywa ngoJosefa lapho uJesu esenza isimangaliso sokuqala sokuntshintsha amanzi abe liwayini loba ngemva kwalesosehlakalo. Kanti njalo uJesu wathi esezakufa walayela umphostoli uJohane ukuthi agcine unina uMariya. Wayengeke akwenze lokhu aluba uJosefa wayesaphila.Joh. 19:26, 27.

^ indima 11 Amanye amavesi angakududuza yila alandelayo: IHubo 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; u-Isaya 57:15; 66:13; uFiliphi 4:13 lo-1 Phetro 5:7.

^ indima 14 Khangela lesihloko esithi “Duduza Abashonelwe, Njengoba Kwenza UJesu” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-November 1 2010.