Eyesibili KwabaseKhorinte 11:1-33

  • UPhawuli labaphostoli abazenza abalunge kakhulu (1-15)

  • Ubunzima obehlela uPhawuli esengumphostoli (16-33)

11  Ngifisa ukuthi lingibekezelele lanxa ngikhanya ngingumuntu ongelangqondo kancane. Kodwa livele liyangibekezelela!  Ngilobukhwele ngani, ubukhwele obunjengobukaNkulunkulu ngoba yimi engathembisa ukulendisela endodeni eyodwa. Ngifuna ukulethula kuKhristu liyintombi egcweleyo futhi emsulwa.*+  Kodwa ngiyesaba ukuthi kungenzeka ingqondo zenu ziphanjulwe njengo-Eva owahugwa yinyoka ngobuqili bayo,+ licine lisehluleka ukuba qotho kuKhristu lokuba msulwa kuye.+  Liyambekezelela umuntu ofika etshumayela ngoJesu ongayisuye lowo esalitshumayeza ngaye njalo liyawamukela umoya otshiyene lalowo elawamukelayo. Lamukela lezindaba ezinhle ezitshiyene lalezo elazamukelayo.+  Ngicabanga ukuthi kayikho lento eyodwa etshengisa ukuthi bangcono kulami abaphostoli benu laba abazenza abalunge kakhulu.+  Ngingabe ngingayisilogabazi ekukhulumeni+ kodwa ulwazi ngilalo sibili. Lokhu sesikwenze kwacaca kini ngezindlela zonke.  Kanti ngenza isono yini ngokuzithoba ukuze lina liphakanyiswe? Phela ngatshumayela kini izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ngithokoza futhi ngingalibhadalisi.+  Kwakungathi ngiqila amanye amabandla ngokwamukela kuwo izinto engangiziswela ukuze ngisebenzele lina.+  Loba kunjalo ngathi sengiswela ngesikhathi ngikini, kakho loyedwa engamthwalisa nzima ngoba abafowethu ababevela eMakhedoniya bangipha konke engangikuswela.+ Ngaba leqiniso lokuthi angilithwalisi nzima ngaloba yini futhi ngizaqhubeka ngisenza njalo.+ 10  Angisoze ngiyekele ukuzigqaja ngalokhu+ ezindaweni ezise-Akhaya nxa nje iqiniso likaKhristu lisesekimi. 11  Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi angilithandi yini? UNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngiyalithanda. 12  Kodwa engikwenzayo ngizaqhubeka ngikwenza+ ukuze abafuna ukukhanya belingana lathi ezintweni* abazigqaja ngazo baswele abangazigqaja ngakho 13  ngoba amadoda anjalo angabaphostoli bamanga njalo ayizisebenzi ezingamaqili ezizenza abaphostoli bakaKhristu.+ 14  Lokho akumangalisi ngoba loSathane ngokwakhe uqhubeka ezenza ingilosi yokukhanya.+ 15  Ngakho akusimangalisi ukuthi lezinceku zakhe ziqhubeka zizenza izinceku zokulunga. Loba kunjalo, isiphetho sazo sizakuba ngesifanele lokho ezikwenzayo.+ 16  Ngiyaphinda futhi ngithi akungabi lomuntu ocabanga ukuthi kangilangqondo. Kodwa nxa kuyikho elikucabangayo, ngamukelani ngingumuntu ongelangqondo ukuze lami ngizigqaje kancane. 17  Engikutshoyo khathesi ngikukhuluma ngingalingiseli iNkosi kodwa ngikutsho njengomuntu ongelangqondo, ngizigqaja okomuntu ozithembayo. 18  Abanengi bazigqaja ngezinto zomhlaba, yikho lami ngizazigqaja. 19  Lina lizitshela ukuthi lilengqondo, manje kungani libekezelela abantu abangelangqondo? 20  Phela libekezelela loba ngubani olenza izigqili, lalowo olithathela izinto zenu, lolihluthunela elilakho, lozenza ongcono kulani kanye lalowo olitshaya ebusweni. 21  Engikutshoyo kuyangisa thina njengoba kungakhanya angathi senze njengabantu ababuthakathaka. Kodwa nxa abanye belesibindi, lami ngilaso isibindi lanxa ngikhuluma njengomuntu ongelangqondo. 22  BangamaHebheru yini? Lami nginguye.+ Bangama-Israyeli yini? Lami nginguye. Bayizizukulwane zika-Abrahama yini? Lami ngiyiso.+ 23  Bayizikhonzi zikaKhristu yini? Ngiphendula njengohlanya, mina ngiyisikhonzi esingcono kakhulu kulabo: Ngenze umsebenzi omkhulu kulowabo,+ ngabotshwa kanengi kulabo,+ ngatshaywa kanengi kakhulu futhi ngaphosa ngafa izikhathi ezinengi.+ 24  Kahlanu ngatshaywa ngamaJuda inswazi ezingu-39,+ 25  ngatshaywa kathathu ngemiqwayi,+ ngakhandwa ngamatshe kanye,+ ngabhidlikelwa ngumkhumbi kathathu,+ ngaba phakathi kolwandle ubusuku bonke lelanga lonke, 26  bengisemangweni kanengi, lasezingozini emifuleni, lasezingozini zokuhlaselwa yizigebenga, lasezingozini ebantwini bakithi,+ lasezingozini kwabezizweni,+ lasezingozini edolobheni,+ lasezingozini enkangala, lasezingozini elwandle, lasezingozini kubazalwane bamanga 27  njalo bengisebenza gadalala ngingaphumuli, izikhathi ezinengi ngingalali ebusuku,+ ngilambile futhi ngomile,+ izikhathi ezinengi ngingelakudla,+ ngigodola njalo ngingela zigqoko. 28  Singasabali izinto lezi ezenzakala ngaphandle, nanku engikuzwa ngaphakathi kwami* nsuku zonke: Ngikhathazekile ngawo wonke amabandla.+ 29  Kambe ngubani ongaphela amandla lami ngingapheli amandla? Ngubani ongakhubeka mina ngingazondi? 30  Nxa kumele ngizigqaje, ngizazigqaja ngezinto ezitshengisa ukuthi ngibuthakathaka. 31  UNkulunkulu onguYise weNkosi uJesu, yena okufanele adunyiswe kuze kube nini lanini uyakwazi ukuthi kangiqambi manga. 32  EDamaseko umbusi* ongaphansi kweNkosi u-Arethasi wayelinde idolobho leDamaseko ukuze angibambe, 33  kodwa ngehliswa ngewindi elisemdulini wedolobho ngiphakathi kwebhasikiti enkulu,+ ngaphunyuka esandleni sakhe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “engelasici.”
Kumbe, “ezikhundleni.”
Kumbe, “nanku okungicindezelayo.”
Kumbe, “ugavena.”