IVangeli Elabhalwa NguLukha 6:1-49

  • UJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’ (1-5)

  • Usilisa indoda elesandla esitshwabheneyo (6-11)

  • Abaphostoli abangu-12 (12-16)

  • UJesu uyafundisa, asilise (17-19)

  • Okwenza abantu bathokoze; izixwayiso (20-26)

  • Ukuthanda izitha (27-36)

  • Yekelani ukwahlulela (37-42)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (43-45)

  • Indlu eyakhiwe kuhle lendlu elesisekelo esingaqinanga (46-49)

6  Ngelinye ilanga kungeSabatha wadlula phakathi kwamasimu engqoloyi. Abafundi bakhe babehamba besikha izikhwebu zengqoloyi,+ bazihlikihle ngezandla bazidle.+  Abanye abaFarisi bathi bekubona lokho bathi: “Lenzelani into engekho emthethweni ngeSabatha?”+  UJesu wabaphendula wathi: “Kanti alikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani yena lamadoda ayelawo sebelambile?+  Angithi wangena endlini kaNkulunkulu waphiwa izinkwa zokubukiswa wadla, ezinye wazinika amadoda ayelaye? Phela kwakungekho emthethweni ukuthi zidliwe yiloba ngubani ngaphandle kwabaphristi kuphela.”+  Wasesithi kubo: “INdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.”+  Ngelinye futhi iSabatha+ wangena esinagogeni waqalisa ukufundisa. Khonapho kwakulendoda eyayilesandla sokudla esitshwabheneyo.+  Ababhali labaFarisi basebemkhangele ngelihlo lokhozi uJesu, befuna ukubona ukuthi uzakwelapha yini ngeSabatha besebemethesa icala.  Kodwa yena wayesazi ukuthi babecabangani,+ yikho wathi endodeni elesandla esitshwabheneyo: “Sukuma uzokuma lapha phakathi.” Yasisukuma yayakuma lapho ayesitsho khona.  UJesu wathi kubo: “Kengibuze madoda, kusemthethweni yini ukwenza okuhle loba okubi ngeSabatha? Kusemthethweni yini ukusindisa impilo loba ukubulala ngeSabatha?”+ 10  Ngemva kokubakhangela bonke wathi endodeni leyo: “Yelula isandla sakho.” Lakanye yaselula satshwaphuluka. 11  Kodwa bona bazonda kakhulu, basebecebisana ngokuthi bangamenzani uJesu. 12  Ngelinye ilanga wakhwela entabeni esiyathandaza+ kuNkulunkulu, wathandaza ubusuku bonke.+ 13  Kusisa wabiza abafundi bakhe wasekhetha kubo abangu-12, wababiza ngokuthi ngabaphostoli.+ 14  KwakunguSimoni lowo amnika ibizo elithi Phetro, lomfowabo u-Andreya, loJakhobe, loJohane, loFiliphu,+ loBhatholomewu, 15  loMathewu, loTomasi,+ loJakhobe indodana ka-Alifewu, loSimoni obizwa ngokuthi “ngotshisekayo,” 16  loJudasi indodana kaJakhobe kanye loJudasi Iskariyothi owacina esiba ngumthengisi. 17  Wehla labo bafika bama endaweni echayileyo. Kwakulabafundi bakhe abanengi kanye labantu abanengi kakhulu ababevela kulo lonke elaseJudiya, laseJerusalema kanye lasemangweni weThire leSidoni oseduze kolwandle. Babelande ukuzomlalela lokuzokwelatshwa imikhuhlane yabo. 18  Lalabo ababehlutshwa ngamadimoni belatshwa. 19  Bonke ngobunengi babo babefuna ukumthinta ngoba kwakuphuma amandla kuye,+ abasilise bonke. 20  Wakhangela abafundi bakhe wathi: “Liyathokoza lina elingabayanga ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowenu.+ 21  “Liyathokoza lina elilambayo khathesi ngoba lizasuthiswa.+ “Liyathokoza lina elikhalayo khathesi ngoba lizahleka.+ 22  “Liyathokoza nxa abantu belizonda,+ belininela khatshana,+ belithethisa futhi bengcolisa ibizo lenu besithi lingabantu ababi* ngenxa yeNdodana yomuntu. 23  Ngalolosuku lithabe lijabule lize leqe ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Labokhokho babo babebenza njalo abaphrofethi.+ 24  “Kodwa maye kini lina elinothileyo+ ngoba alisayikuphiwa lutho phezu kwalokho eselikutholile.+ 25  “Maye kini lina elisuthayo khathesi ngoba lizabulawa yindlala. “Maye kini lina elihlekayo khathesi ngoba lizalila njalo likhale.+ 26  “Maye kini nxa bonke abantu belibuka+ ngoba yikho okhokho babo ababekwenza kubaphrofethi bamanga. 27  “Kodwa ngithi kini lina elilaleleyo: Qhubekani lithanda izitha zenu, libenzela okuhle abalizondayo,+ 28  libusisa abaliqalekisayo futhi lithandazela abalihlukuluzayo.+ 29  Lowo okutshaya ngempama mnike esinye isihlathi, okuthathela isembatho sangaphandle mnike lesaphakathi.+ 30  Loba ngubani ocelayo mnike,+ lalowo okuthathela izinto zakho ungamceli ukuthi aziphendukise. 31  “Lokho elifuna abantu bakwenze kini, lani kwenzeni kubo.+ 32  “Nxa lithanda abalithandayo kuphela, liyabe lenzeni okubukekayo? Phela lezoni yikho ezikwenzayo.+ 33  Nxa lisenza okuhle kulabo abalenzela okuhle, liyabe lenzeni okubukekayo? Lezoni lazo zenza njalo. 34  Kanti njalo nxa liboleka* labo elikhangelele ukuthi bazalibhadala, liyabe lenzeni okubukekayo?+ Lezoni lazo ziyaziboleka ezinye izoni zikhangelele ukuthi zizabuyiselwa konke. 35  Kodwa lina qhubekani lithanda izitha zenu, lisenza okuhle njalo liboleka abanye lingakhangelelanga ukuthola lutho.+ Lingenza njalo umvuzo wenu uzakuba mkhulu futhi lizakuba ngamadodana oPhezukonke ngoba yena ulomusa kwabangabongiyo kanye lababi.+ 36  Qhubekani lilesihawu njengoba nje loYihlo elesihawu.+ 37  “Phezu kwalokho yekelani ukwahlulela ukuze lani lingahlulelwa loba sekutheni,+ liyekele lokusola abanye ukuze lani lingasolwa. Qhubekani lithethelela abanye, lani lizathethelelwa.+ 38  Hlalani lisipha abanye, labo bazalipha.+ Bazathela ezikhwameni zenu okunengi, bagqibe baze banyikinye, kugcwale kuze kuchitheke ngoba isikali elikala ngaso yiso abazalikalela ngaso.” 39  Wasebatshela umzekeliso wathi: “Kambe isiphofu singakhokhela esinye isiphofu? Angithi zombili zizawela egodini?+ 40  Umfundi kangcono kulalowo omfundisayo, kodwa loba ngubani ofundiswe kuhle uzakuba njengalowo omfundisileyo. 41  Pho kungani ukhangela ucezwana oluselihlweni lomfowenu kodwa ungananzeleli ugodo* oluselihlweni lakho?+ 42  Ungatsho njani kumfowenu ukuthi, ‘Mfowethu wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho,’ wena ungaluboni ugodo* olukwelakho ilihlo? Mzenzisi! Qala ukhiphe ugodo* oluselihlweni lakho. Ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. 43  “Akulasihlahla esihle esithela izithelo ezibolileyo futhi akulasihlahla esibi esithela izithelo ezinhle+ 44  ngoba isihlahla ngasinye saziwa ngezithelo zaso.+ Ngokwesibonelo amakhiwane awakhiwa emeveni, lamagilebisi awakhiwa esihlahleni sameva. 45  Umuntu omuhle ukhipha okuhle emagugwini amahle asenhliziyweni yakhe, kodwa omubi ukhipha okubi ezintweni ezimbi azigcinileyo ngoba umlomo ukhuluma okuphuphuma enhliziyweni.+ 46  “Pho lingibizelani lisithi, ‘Nkosi! Nkosi!’ lina lingenzi izinto engilitshela zona?+ 47  Loba ngubani oza kimi azwe amazwi ami abesewenza, zwanini ukuthi unjengani:+ 48  Unjengendoda eyathi isakha indlu yayo yagebha yatshona yayafika edwaleni, yasisakhela isisekelo sayo phezu kwalo. Kuthe kufika isikhukhula, amanzi omfula ayitshaya indlu kodwa ayizange inyikinyeke ngoba yayakhiwe kuhle.+ 49  Kodwa loba ngubani ozwayo angenzi lutho+ unjengendoda eyakhetha ukwakha indlu yayo emhlabathini ingelasisekelo. Amanzi omfula ayitshaya leyondlu yahle yathi wohlo phansi yabhidlika.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “besithi ibizo lenu libi.”
Lapha kutshiwo ukuboleka imali engazaliyo.
Kumbe, “uthungo.”
Kumbe, “uthungo.”
Kumbe, “uthungo.”