Eyokuqala KwabaseKhorinte 13:1-13

  • Uthando—indlela engcono kulazo zonke (1-13)

13  Nxa ngikhuluma ngezindimi zabantu lezezingilosi kodwa ngingelathando, ngiyinsimbi elomsindo loba ekhencezayo.  Nxa ngilesipho sokuphrofetha futhi ngizwisisa zonke imfihlo ezingcwele lalo lonke ulwazi+ njalo ngilalo lonke ukholo olungasusa izintaba kodwa ngingelathando, angisilutho.*+  Nxa nginganikela ngempahla yami ukuze ngisuthise abanye,+ nginikele langomzimba wami ukuze ngizigqaje kodwa ngingelathando,+ akungincedi ngalutho ngitsho.  Uthando+ luyabekezela+ njalo lulomusa.+ Uthando alulamhawu.+ Aluzitshayi isifuba, aluzikhukhumezi,+  aluziphathi ngendlela engafanelanga,*+ aluzifuneli okwalo,+ alucaphuki.+ Alugcini izikhwili.+  Aluthokoziswa ngokungalunganga+ kodwa luthokoziswa liqiniso.  Lubekezelela zonke izinto,+ lukholwa zonke izinto,+ luthemba zonke izinto,+ luqinisela ezintweni zonke.+  Uthando alupheli.* Kodwa nxa kulezipho zokuphrofetha zizaqedwa, nxa kulezindimi* zizaphela, nxa kulolwazi luzaqedwa  ngoba ulwazi esilalo aluphelelanga,+ lesikuphrofethayo akuphelelanga. 10  Kodwa nxa okupheleleyo kungafika, okungaphelelanga kuzaqedwa. 11  Ngisesengumntwana ngangikhuluma njengomntwana, ngicabanga njengomntwana, nginakana njengomntwana. Kodwa khathesi njengoba sengingumuntu omdala sengiyitshiyile imikhuba yobuntwana. 12  Khathesi kasiboni kuhle* ngesibuko sensimbi kodwa esikhathini esizayo sizabona kuhle njengabantu ababonana ubuso ngobuso. Khathesi ulwazi engilalo kalwenelanga kodwa ngizakuba lolwazi oluqondileyo,* njengoba nje ngisaziwa kuhle. 13  Loba kunjalo kuzasala izinto lezi ezintathu: ukholo lethemba lothando. Kodwa okukhulu kulakho konke luthando.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kangilancedo.”
Kumbe, “kalusisosiqholo.”
Kumbe, “alwehluleki.”
Lapha kutshiwo ukukhuluma ezinye izindimi ngendlela eyisimangaliso.
Kumbe, “sibona buvilibana.”
Kumbe, “olugcweleyo.”