IVangeli Elabhalwa NguLukha 12:1-59

 • Imvubelo yabaFarisi (1-3)

 • Yesabani uNkulunkulu, lingesabi abantu (4-7)

 • Ukuvuma ukuba munye loKhristu (8-12)

 • Umzekeliso wendoda enothileyo eyisithutha (13-21)

 • Yekelani ukukhathazeka (22-34)

  • Umhlambi omncane (32)

 • Hlalani lilindile (35-40)

 • Umphathi othembekileyo longathembekanga (41-48)

 • Ukwehlukana hatshi ukuthula (49-53)

 • Kuqakathekile ukuhlola izikhathi (54-56)

 • Ukulungisa izingxabano (57-59)

12  Ngalesosikhathi kwabuthana izinkulungwane zabantu. Babebanengi kakhulu sebeze benyathelana. UJesu waqalisa ngokukhuluma labafundi bakhe wathi: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi yokuzenzisa.+  Phela akulalutho olufihliweyo olungasoze luvezwe futhi akulalutho oluyimfihlo olungasoze lwaziwe.+  Ngakho loba kuyini elikukhuluma emnyameni kuzazwakala ekukhanyeni, lalokho elikunyenyeza lizivalele ezindlini kuzatshunyayelwa phezu kwezindlu.  Ngithi kini bangane bami,+ lingabesabi abangalibulala kodwa bengenelisi ukwenza okunye ngemva kwalokho.+  Kodwa zwanini ukuthi ngubani okumele limesabe: Yesabani lowo olamandla okuthi nxa engabulala umuntu amphosele eGehena.*+ Ngithi kini, yesabani yena kuphela.+  Intaka ezinhlanu zithengiswa ngenhlamvu ezimbili zemali* ezingatsho lutho. Lanxa kunjalo, ayikho leyodwa uNkulunkulu ayikhohlwayo.*+  Ngitsho lenwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke.+ Lingesabi, lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.+  “Ngithi kini, wonke umuntu ovuma iNdodana yomuntu phambi kwabantu,+ layo izamvuma phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu.+  Kodwa loba ngubani oyiphika phambi kwabantu, laye uzaphikwa phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu.+ 10  Wonke umuntu othuka iNdodana yomuntu uzathethelelwa, kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe.+ 11  Nxa sebelithonisisa ezinkundleni,* laphambi kweziphathamandla zikahulumende kanye lababusi, lingakhathazeki ngokuthi lizakuthini langokuthi lizawabeka njani amazwi enu lizivikela, loba ngokuthi lizakhulumani+ 12  ngoba umoya ongcwele uzalifundisa ngalesosikhathi izinto okufanele lizitsho.”+ 13  Kusenjalo enye indoda eyayiphakathi kwabantu yathi kuye: “Mfundisi, tshela umfowethu ukuthi angabele lami ilifa.” 14  Wathi kuyo: “Ndoda, ngubani ongibeke ukuthi ngibe ngumahluleli loba umlamuli wenu lobabili?” 15  Wasesithi kubo: “Hlalani livule amehlo, liqaphele yonke imihlobo yobuhwaba+ ngoba lanxa umuntu elokunengi, izinto alazo ayisizo ezimnika impilo.”+ 16  Wasebalandisela umzekeliso wathi: “Insimu yenye indoda enothileyo yathela kakhulu. 17  Yikho yathi enhliziyweni yayo, ‘Pho ngizakwenzani njengoba ngingaselandawo yokufaka amabele ami?’ 18  Yasisithi, ‘Nanku engizakwenza:+ Ngizadiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu, ngifake khona wonke amabele ami lezinto zami zonke, 19  besengisithi enhliziyweni yami: “Ulezinto ezinengi ezinhle ozigcinileyo ozazisebenzisa okweminyaka eminengi elandelayo. Khululeka udle, unathe uzikholisele.”’ 20  Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Wena sithuthandini, lamuhla ebusuku uzakufa. Manje ngubani ozathatha izinto ozibutheleleyo?’+ 21  Lokhu yikho okuzakwenzakala emuntwini obuthelela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu.”+ 22  Ngemva kwalokho wathi kubafundi bakhe: “Yikho ngithi kini, yekelani ukukhathazeka ngempilo yenu, ukuthi lizakudlani, kumbe ngemizimba yenu, ukuthi lizagqokani.+ 23  Impilo iqakathekile kulokudla, lomzimba uqakathekile kulezigqoko. 24  Cabangani ngamawabayi: Kawahlanyeli futhi kawavuni njalo awalaziphala loba izindlu zokugcinela ukudla. Kodwa uNkulunkulu uyawanika ukudla.+ Kanti lina aliqakathekanga kakhulu kulenyoni yini?+ 25  Ngubani phakathi kwenu ongangezelela umzuzu owodwa* nje empilweni yakhe ngokukhathazeka? 26  Pho nxa lisehluleka ukwenza into encane kangaka, kungani likhathazeka ngezinye izinto?+ 27  Khumbulani ukuthi amaluba eganga akhula njani: Kawasebenzi njalo kaweluki, kodwa ngilitshela ukuthi ngitsho loSolomoni enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo.+ 28  Manje nxa uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezibakhona lamuhla kusasa ziphoselwe emlilweni, ngeke yini aligqokise ngcono lina elilokholo oluncane? 29  Ngakho yekelani ukukhathazeka ngokuthi lizakudlani langokuthi lizanathani. Yekelani ukukhathazeka kakhulu+ 30  ngoba zonke izinto lezi yizo abantu bomhlaba abazidinga ngamehlo abomvu. UYihlo uyakwazi ukuthi liyaziswela.+ 31  Kodwa qhubekani lifuna uMbuso wakhe, izinto lezi lazo lizaziphiwa.+ 32  “Lingesabi mhlambi omncane+ ngoba uYihlo kuyamthokozisa ukulinika uMbuso.+ 33  Thengisani impahla yenu liphe abayanga izipho.*+ Yenzani izikhwama zemali ezingagugiyo, eziyinotho engapheliyo ezulwini,+ lapho isela elingeke lisondele khona lalapho engeke idliwe khona yizibungu.* 34  Phela lapho okulenotho yenu khona, yikho lapho okuzakuba lezinhliziyo zenu khona. 35  “Gqokani lihlale lizilungiselele,*+ lezibane zenu zihlale zibhebha.+ 36  Kumele libe njengamadoda amelele inkosi yawo esemtshadweni+ ukuthi iphenduke+ ukuze nxa ifika iqoqoda, ahle ayivulele. 37  Ziyathokoza lezozinceku inkosi ezithola zilindile! Ngiqinisile ngithi kini, izagqoka impahla zomsebenzi itshele izinceku ukuthi zihlale etafuleni, ibisisondela iziphe ukudla. 38  Nxa ingafika ngomlindo wesibili* loba owesithathu* izithole zizilungiselele, zizathokoza kakhulu! 39  Kodwa nanku okumele likwazi: Aluba umnikazi wendlu ubekwazi ukuthi isela lizakuza ngaliphi ihora, ubengeke avume ukuthi indlu yakhe igqekezwe.+ 40  Lani hlalani lizilungiselele ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngehora elingalicabangeliyo.”+ 41  UPhetro wasesithi: “Nkosi, umzekeliso lo uwutshela thina kuphela kumbe uwutshela labanye bonke?” 42  INkosi yathi: “Ngubani sibili umphathi* othembekileyo lohlakaniphileyo, lowo inkosi yakhe ezambeka ukuthi akhangele izisebenzi zayo* ukuze aqhubeke ezinika ukudla okwaneleyo ngesikhathi esifaneleyo?+ 43  Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi ifika iyithole isenza njalo! 44  Ngiqinisile ngithi kini, inkosi izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo. 45  Kodwa nxa inceku leyo ingathi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami isiphuzile ukubuya,’ ibisiqalisa ukutshaya izinceku lezincekukazi esebenza lazo, idle futhi inathe idakwe,+ 46  inkosi yayo izabuya ngelanga inceku leyo engalikhangelelanga langehora engalaziyo njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyihambisa endaweni elabantu abangathembekanga. 47  Inceku ezwisise okufunwa yinkosi yayo kodwa yekela ukuzilungiselela lokwenza ekutshelwe yinkosi* izatshaywa kakhulu.+ 48  Kodwa leyo engazange izwisise yasisenza izinto ezenza ifanele ukutshaywa, izatshaywa kancane. Wonke umuntu ophiwe okunengi kuzafuneka okunengi kuye, lalowo obekwe ukuthi akhangele izinto ezinengi kuzafuneka okunengi kakhulu kuye.+ 49  “Ngalanda ukuzolumathisa umlilo emhlabeni. Pho kuyini okunye engingakufuna nxa usulumathile? 50  Kulobhabhathizo okumele ngibhabhathizwe ngalo njalo ngizahlala ngikhathazeke kakhulu luze lwenzakale!+ 51  Kanti libona angani ngalanda ukuzoletha ukuthula emhlabeni? Angilandanga lokho kodwa ngalanda ukuzoletha ukwehlukana.+ 52  Kusukela khathesi kuzakuthi kulabahlanu emulini behlukane, abathathu bexabana lababili, lababili bexabana labathathu. 53  Kuzakuba lokwehlukana phakathi kukababa lendodana, laphakathi kwendodana loyise, phakathi kukamama lendodakazi, laphakathi kwendodakazi lonina, phakathi kukamamazala lomalukazana, laphakathi kukamalukazana loninazala.”+ 54  Wasesithi ebantwini: “Nxa libona iyezi liqubuka entshonalanga lihle lithi, ‘Kuza izulu elikhulu,’ lakanye kwenzakale. 55  Nxa lingabona kuvunguza umoya ovela eningizimu lithi, ‘Lizatshisa bhe,’ lakanye kube njalo. 56  Bazenzisi, liyakwazi ukuhlola umumo womkhathi. Manje kungani lingenelisi ukuhlola okwenzakala khathesi?+ 57  Kungani lingahluleli lina ukuthi kuyini okulungileyo? 58  Ngokwesibonelo, nxa usiya kumbusi lalowo okumangalela emthethweni, zama ukulungisa ingxabano yenu lisesendleleni ukuze angakuhambisi kumahluleli, umahluleli abesekudlulisela epholiseni lomthethwandaba, lona beselikufaka ejele.+ 59  Ngikutshela ukuthi awusoze uphume lapho uze ubhadale uhlamvu lokucina lwemali* olayo.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngama-asariyoni amabili.” Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “angelandaba layo.”
Ezinye inguqulo zithi, “emasinagogeni.”
NgesiGrikhi, “ingalo eyodwa.” Khangela iSengezo ku-B14.
NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
NgesiGrikhi, “Izinkalo zenu kazibotshwe.”
Lesi yisikhathi esisukela kubo-9 ebusuku kusiya phakathi kwamabili.
Lesi yisikhathi esisukela phakathi kwamabili kusiya ekuseni ngabo-3.
Kumbe, “umphathi wendlu.”
Kumbe, “izisebenzi zendlini.”
Kumbe, “intando yenkosi yayo.”
NgesiGrikhi, “ilephuthoni yokucina.” Khangela iSengezo ku-B14.