Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

U-Alisa

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—ETurkey

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—ETurkey

NGESIKHATHI sabaphostoli abazalwane basebenza nzima ukuze bafikise izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini abanengi. (Mat. 24:14) Abanye babo baya lakwamanye amazwe. Ngokwesibonelo umphostoli uPhawuli wahamba waze wayafika endaweni okutholakala khona ilizwe leTurkey lamuhla njalo watshumayeza abantu abanengi kakhulu kuleyondawo. * Ngo-2014 kuphinde kwenziwa umkhankaso omkhulu wokutshumayela elizweni leli. Kungani kwahlelwa umkhankaso lo njalo ngobani abaphatheka kuwo?

“KUHAMBA NJANI?”

Ilizwe leTurkey lilabantu abangu-79 miliyoni kodwa lilabamemezeli abedlula 2 800 kuphela. Lokhu kutsho ukuthi ummemezeli oyedwa kumele atshumayeze abantu abangu-28 000. Nxa sikhangela inani leli kusegcekeni ukuthi banengi kakhulu abantu okumele batshunyayezwe. Ngesikhathi kuhlelwa umkhankaso lo abazalwane babelesifiso sokuthi kutshunyayezwe abantu abanengi ngesikhathi esincane. Abafowethu labodadewethu abangaba yi-550 abavela kwamanye amazwe abakhuluma ulimi lwesiTurkish bazinikela ukuyatshumayela labazalwane bakulelolizwe ngesikhathi somkhankaso lo. Kwaba lempumela bani?

Kwatshunyayezwa abantu abanengi. Abafowethu labodadewethu bebandla elisedolobheni le-Istanbul bathi: “Abantu ababesibona babesibuza besithi, ‘Kulomhlangano oqakathekileyo yini? Sibona oFakazi bakaJehova begcwele yonke indawo!’” Abazalwane belinye ibandla elisedolobheni le-Izmir bathi: “Enye indoda esebenza lapho okugadelwa khona ama-taxi yalanda umdala webandla othile yathi: ‘Kuhamba njani kanti? Likhanya ligcwele yonke indawo?’” Kuyakhanya sibili ukuthi abantu babona ukuthi kulomkhankaso owenziwayo.

USteffen

Abazalwane ababevela kwamanye amazwe bakholisa kakhulu. Umfowethu okuthiwa nguSteffen owayevela eDenmark wathi: “Nsuku zonke ekutshumayeleni ngangihlangana labantu abangakaze bezwe ngoJehova. Ngakubona ukuthi ngangisenza ibizo likaJehova laziwe.” Omunye umfowethu okuthiwa nguJean-David owayevela eFrance wabhala wathi: “Sasiqeda amahola amanengi silokhu sitshumayela elayinini eyodwa. Kwakumnandi sibili! Abantu abanengi babengabazi oFakazi bakaJehova. Phose zonke izindlu esasingena kuzo sasifika sixoxa lothile, simtshengise ividiyo loba simtshiyele ibhuku.”

UJean-David (ophakathi)

Abafowethu labodadewethu ababevela kwamanye amazwe bahambisa amabhuku atshiyeneyo angaba ngu-60 000 ngamaviki amabili nje kuphela! Umkhankaso lo waba lempumela emihle ngoba kwatshunyayezwa abantu abanengi.

Basuka sebelesifiso sokwenza okunengi. Umkhankaso lo wabakhuthaza kakhulu abafowethu labodadewethu beTurkey. Abanengi baqalisa ukucabanga ngokuba ngamaphayona. Ngemva komnyaka inani lamaphayona esikhathi sonke laqansa elizweni leli.

UŞirin

Ababevela kwamanye amazwe babika ukuthi umkhankaso lo wabakhuthaza kakhulu ukuthi benze okunengi enkonzweni. Lakanye bafika basebenza gadalala sebebuyele kibo. Udade okuthiwa nguŞirin owayevela eGermany wathi: “Abazalwane beTurkey basebenzisa wonke amathuba abawatholayo ukuze batshumayeze abantu. Mina ngangikuthola kunzima ukwenza lokhu ngenxa yenhloni. Kodwa ukubona abanye bekwenza ngesikhathi somkhankaso lo kanye lokuthandaza kungincedile ukuthi ngenelise ukwenza into engangiyibona inzima kakhulu.” UŞirin ubika ukuthi usesenelisa ukutshumayela lokuhambisa amaphetshana ezindaweni eziphithizelayo ngoba kaselanhloni njengakuqala.

UJohannes

Umfowethu okuthiwa nguJohannes owayesuka eGermany uthi: “Ngafunda okunengi ngesikhathi somkhankaso owawuseTurkey. Abafowethu labodadewethu beTurkey bazimisele ukufikisa izindaba ezinhle ebantwini abanengi. Basebenzisa loba yiliphi ithuba abalitholayo ukuze batshumayeze abantu. Ngakho ngathi sengibuyele eGermany ngazama ukulingisela isibonelo sabo. Khathesi sengisenelisa ukutshumayeza abantu abanengi.”

UZeynep

Udade okuthiwa nguZeynep owayevela eFrance wathi: “Umkhankaso lo wanginceda ukuthi ngithuthukise indlela engitshumayela ngayo. Wangenza ngaba lesibindi njalo ngafunda lokuthembela kuJehova ngaso sonke isikhathi.”

Umkhankaso lo watshengisa ukuthi simanyene. Abafowethu labodadewethu ngeke bakukhohlwe okwenzakala ngesikhathi somkhankaso owawuselizweni leTurkey. Umzalwane okuthiwa nguJean-David esike sakhuluma ngaye uthi: “Sakholisa ukuba lobudlelwano obuhle labazalwane. Basiphatha njengabangane lanjengamalunga ezimuli zabo njalo basinika lezindawo zokuhlala emizini yabo. Ngangikwazi ukuthi siyinhlanganiso elabantu abamanyeneyo emhlabeni wonke ngoba ngangihlala ngikubala emabhukwini ethu. Kodwa lapha ngazibonela ngawami ukuthi kunjalo sibili. Ngiyaziqhenya ngokuba nguFakazi njalo ngiyambonga uJehova ngesibusiso lesi angiphe sona.”

UClaire (ophakathi)

Omunye udadewethu okuthiwa nguClaire owayesuka eFrance wathi: “Kungelani lokuthi abanye bavela eDenmark, eFrance, eGermany loba eTurkey sonke siyimuli. Kwakungani uJehova ususe yonke imingcele eyehlukanisa amazwe la.”

UStéphanie (ophakathi)

Udadewethu okuthiwa nguStéphanie owayevela eFrance wathi: “Umkhankaso lo wasifundisa ukuthi okwenza simanyane yikuthanda uJehova hatshi amasiko loba ulimi esilukhulumayo.”

KUSINCEDE KAKHULU

Abanengi ababuye emkhankasweni lo bevela kwamanye amazwe baqalisa ukucabanga ngokuthuthela eTurkey ukuze bayencedisa emsebenzini omkhulu wokutshumayela. Abalutshwane bakhona sebethuthele khona. Siyababonga kakhulu ngalokho abakwenzileyo.

Ngokwesibonelo kwenye indawo kwakuleqembu labamemezeli abangu-25. Kwasekuleminyaka eminengi kulomdala oyedwa. Abafowethu labodadewethu bathokoza kakhulu ngo-2015 ngesikhathi kufika abanye abangu-6 ababevela eGermany laseNetherlands.

KUSENZA SITHOKOZE OKWAMAGAMA

Sike saxoxa labazalwane abancedisa eTurkey ukuze sizwe ukuthi bathini ngalokho abahlangana lakho kulelolizwe. Kuliqiniso sibili ukuthi bukhona ubunzima abahlangana labo kodwa bayathokoza kakhulu. Nanku abakutshoyo:

UFederico

Omunye umfowethu otshadileyo okuthiwa nguFederico osuka eSpain uthi: “Ukungabi lezinto ezinengi empilweni kungenza ngikhululeke njalo kuyanginceda ukuthi ngenelise ukwenza okunengi emsebenzini lo oqakathekileyo.” Waphinda wakhuthaza labanye ukuthi benze inkonzo le, wathi: “Nxa ungaya kwelinye ilizwe ukuze uyenceda abantu ukuthi bamazi uJehova uyabe utshengisa ukuthi uyamthemba ukuthi uzakunakekela ngakho konke okudingayo.”

URudy

Umzalwane otshadileyo okuthiwa nguRudy odabuka eNetherlands wathi: “Ukuncedisa endaweni le kungenza ngisuthiseke futhi kunginika ithuba lokuxoxa labantu abanengi abangakaze bazwe ngoJehova. Okunye okungithokozisa kakhulu yikubona abantu belamukela iqiniso.”

USascha

Omunye umfowethu okuthiwa nguSascha owayevela eGermany wathi: “Izikhathi ezinengi nxa ngisekutshumayeleni ngihlangana labantu abayabe beqalisa ukuzwa ngoJehova. Ukuxoxa labantu abanjalo kungenza ngithokoze kakhulu.”

U-Atsuko

Udadewethu otshadileyo okuthiwa ngu-Atsuko osuka eJapan uthi: “Kudala ngangifisa ukuthi ngabe i-Amagedoni iyafika masinyane. Kodwa ngemva kokuthuthela eTurkey ngabona ukuthi kungani uJehova elokhu ebekezela. Nxa ngibona indlela uJehova enza ngayo izinto ngiba lesifiso esikhulu sokusondela kuye.”

Omunye udadewethu okuthiwa ngu-Alisa owayevela eRussia uthi: “Ukukhonza lapho okulabamemezeli abalutshwana kungenze ngabona ukuthi uJehova muhle.” (Hubo. 34:8) Uphinda athi: “Khathesi uJehova usengumngane wami omkhulu engiqhubeka ngisiba mazi nsuku zonke. Zinengi izibusiso engizitholayo njalo ngiyayikholisa impilo engiyiphilayo futhi kunengi okuhle esengihlangane lakho.”

‘KHANGELANI AMASIMU’

Umkhankaso wokutshumayela owenziwa eTurkey wanceda ukuthi izindaba ezinhle zifike ebantwini abanengi. Loba kunjalo zinengi izindawo ezingakatshunyayelwa elizweni leli. Nsuku zonke abafowethu labodadewethu abancedisa eTurkey bahlangana labantu abangakaze bazwe ngoJehova. Wena uyafisa yini ukuyakhonza endaweni enjalo? Nxa kunjalo sikukhuthaza ukuthi ukhumbule amazwi kaJesu athi: “Vulani amehlo enu likhangele amasimu! Amabele aselungele ukuvunwa.” (Joh. 4:35) Ungenelisa yini ukuyancedisa lapho okulamasimu “aselungele ukuvunwa”? Nxa kunjalo qalisa khathesi ukulungiselela. Iqiniso elikhona yikuthi uzathola izibusiso ezinengi nxa ungazimisela ukwenza okunengi emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle ‘lasemikhawulweni yomhlaba’.—ImiSeb. 1:8.

^ indima 2 Khangela ibhukwana lesiZulu elithi, “Bona Izwe Elihle” amakhasi 32-33.