Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMadagascar

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMadagascar

Omunye udadewethu oliphayona okuthiwa nguSylviana uthi: “Ngathi ngisizwa abangane bami bengixoxela okuhle abahlangana lakho nxa bekwamanye amazwe ngaba lesifiso esikhulu sokunambitha intokozo ababelayo.” Kodwa uSylviana wayecabanga ukuthi ngeke enelise ukuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona.

Mhlawumbe lawe uyafisa ukuyakhonza lapho okufuneka khona izisebenzi ezinengi kodwa uyazibuza ukuthi uzaphumelela yini. Abafowethu labodadewethu abanengi benelisile ukukwenza lokhu njalo uJehova ubasizile ukuthi banqobe loba yini ababeyibona ingumqanso. Ngakho lawe ungakhalali, uJehova uzakusiza. Ukuze ukuzwisise lokhu sizaxoxa ngalokho okwenziwe ngabanye abancedisa elizweni leMadagascar.

Eminyakeni engu-10 edlulileyo kube lamaphayona labamemezeli abakhutheleyo abedlula 70 abasuka emazweni angu-11 * bayancedisa eMadagascar. Abantu abanengi elizweni leli bayakuthanda ukuxoxa ngeBhayibhili. Labanye abamemezeli abadabuka eMadagascar bayasuka besiyatshumayela izindaba ezinhle kwezinye izindawo eziselizweni leli. Ake sizwe abanye belandisa abahlangane lakho.

UKUNQOBA UKWESABA LOKUTHANDABUZA

UPerrine loLouis

ULouis lomkakhe uPerrine basuka eFrance baya eMadagascar. Kwasekuleminyaka becabanga ukuyancedisa kwelinye ilizwe kodwa uPerrine wayethandabuza. Uthi: “Ngangisesaba ukuya endaweni engingayaziyo. Ngangikhathazwa yikutshiya imuli yangakithi, ibandla esasikulo, umuzi wethu, indawo esiyaziyo kanye lezinto esasizijayele. Ukukhathazeka ngezinto lezi kwakungenza ngesabe ukuhamba.” Ngo-2012 uPerrine wasiqunga isibindi futhi yena lomkakhe uLouis balubhekisa eMadagascar. UPerrine uyazisola yini ngesinqumo abasenzayo? Uthi: “Ukubona indlela uJehova asisize ngayo kwenze ukholo lwethu lwaqina.” ULouis laye uthi: “Okwasithokozisa kakhulu yikuthi siqala nje ukungena iSikhumbuzo eMadagascar kwabuya abantu abangu-10 esasifunda labo iBhayibhili!”

Kuyini okwanceda uLouis loPerrine ukuthi baqhubekele phambili ngenkonzo yabo lanxa babehlangana lobunzima? Yikuthandaza kuJehova becela amandla okuthi benelise ukubekezela. (Flp. 4:13) ULouis uthi: “Sakubona ukuthi uJehova uyayiphendula imithandazo yethu futhi wasinika ukuthula okuvela kuye. Lokhu kwasinceda ukuthi siqhubeke sicabanga ngezibusiso esasizithola emsebenzini wokutshumayela. Abangane bethu abaseFrance labo babehlala besibhalela besikhuthaza ukuthi siqhubekele phambili.”​—Flp. 4:6, 7; 2 Khor. 4:7.

UJehova wababusisa uLouis lomkakhe uPerrine ngokubekezela kwabo. ULouis uthi: “Ngo-October 2014 sangena iSikolo SeBhayibhili SamaKhristu Atshadileyo * eFrance. Ukubizwa esikolo lesi yisipho esivela kuJehova esingasoze safa sasikhohlwa.” Sebeqedile isikolo uLouis lomkakhe bacelwa ukuthi babuyele eMadagascar.

“SIZAZIGQAJA NGANI!”

UNadine loDidier

Umfowethu uDidier lomkakhe uNadine bathuthela eMadagascar bevela eFrance ngo-2010. UDidier uthi: “Saqalisa ukuphayona sisesebatsha njalo saba labantwana abathathu. Bathi sebekhulile saqalisa ukucabanga ngokuyancedisa kwelinye ilizwe.” UNadine uthi: “Ukucabanga ukuthi ngizahamba ngitshiye abantwabami kwakungenza ngithandabuze kodwa bona basitshela bathi, ‘Nxa lingahamba liyekhonza kwelinye ilizwe sizazigqaja ngani!’ Amazwi abo asifuqa ukuthi sihambe. Lanxa sihlala khatshana labo okusithokozisayo yikuthi siyenelisa ukuhlala sikhuluma labo.”

UDidier loNadine kwabathwalisa nzima ukufunda ulimi lwesiMalagasy. UNadine wakhuluma ebobotheka wathi: “Phela thina sesikhulile.” Manje kuyini okwabanceda ukuthi bafunde ulimi lolu? Bathi befika elizweni leli bangena lebandla lesiFrench. Kodwa ngokuya kwesikhathi bathuthela ebandleni elisebenzisa isiMalagasy ukuze baqalise ukufunda ulimi lolu. UNadine uthi: “Abantu abanengi esihlangana labo ekutshumayeleni bayakuthanda ukufunda iBhayibhili. Bahlala besibonga nxa sibavakatshela. Ekuqaliseni kwakungimangalisa ukubona abantu besamukela kuhle kangaka. Ngiyakukholisa kakhulu ukuphayona endaweni le. Nxa ngivuka ekuseni ngiyabe ngithokoza, ngikhumbula ukuthi sengizakuya ekutshumayeleni!”

UDidier kakukhohlwa okwenzakala ngesikhathi eqalisa ukufunda ulimi lwesiMalagasy. Uthi: “Ngokwesibonelo ngangiqhuba imihlangano yebandla kodwa ngingezwa nxa abafowethu labodadewethu bephendula. Okwami kwakuyikuthi, ‘Siyabonga.’ Ngelinye ilanga ngabonga omunye udade ngempendulo yakhe kodwa abanye ababehlalele emuva baqalisa ukunikina amakhanda betshengisa ukuthi uphendule okungayisikho. Ngemva kwalokho ngaqamba omunye umzalwane futhi ngithemba ukuthi wakhuluma impendulo eyiyo.”

WASUKUMELA PHEZULU

Emhlanganweni wesabelo ka-2005 kwabukelwa umdlalo owawukhuluma ngoThimothi othi “Phishekela Imigomo Edumisa UNkulunkulu.” UThierry lomkakhe uNadia bawukholisa kakhulu umdlalo lo njalo wabenza baba lesifiso sokuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. UThierry uthi: “Umdlalo lo wathi uphela nganyenyezela umkami ngathi, ‘Sizakuya ngaphi?’ Umkami wangitshela ukuthi yikho laye ayekucabanga.” Kusukela ngaleso sikhathi baqalisa ukwenza amalungiselelo. UNadia uthi: “Saqalisa ukunciphisa izinto esasilazo saze sasala silezinto ezigcwala izikhwama ezine kuphela.”

Kwesenxele: UNadia loMarie-Madeleine. Kwesokudla: UThierry

UThierry lomkakhe bafika eMadagascar ngo-2006 futhi bahle bafikela phezu kwayo inkonzo. UNadia uthi: “Siyakukholisa kakhulu ukutshumayela endaweni le.”

Sekwedlule iminyaka eyisithupha uThierry lomkakhe bahlangana lobunye ubunzima. Umama kaNadia okuthiwa nguMarie-Madeleine owayeseFrance wawa wephuka ingalo walimala lekhanda. Ngakho umfowethu lo lomkakhe baxoxa lonina bemtshela ukuthi kungaba njani azohlala labo eMadagascar njalo bakhuluma lodokotela wakhe ngendaba le. Lanxa unina wayeleminyaka engu-80 ngalesosikhathi wavuma ukuyakhona futhi kuyamthokozisa ukuba seduze labantwabakhe. Uthi: “Lanxa kunzima ukujayela futhi ngingasenelisi ukwenza okunengi, kuyangithokozisa ukusebenza ndawonye labazalwane ebandleni. Okunye okungenza ngithokoze yikuthi ukuba lapha kwenza abantwabami benelise ukuqhubeka ngenkonzo yabo.”

“NGASIBONA ISANDLA SIKAJEHOVA”

URiana esenza inkulumo ngesiTandroy

Umfowethu okuthiwa nguRiana uleminyaka edlula 20 futhi wakhulela esabelweni se-Alaotra Mangoro empumalanga yeMadagascar. URiana wayephumelela ezifundweni zakhe esikolo njalo wayefisa ukuqhubekela phambili ngemfundo. Kodwa ukufunda iBhayibhili kwamenza wantshintsha ingqondo. Wazimisela ukungaqhubekeli phambili ngemfundo njalo wathembisa uNkulunkulu ukuthi nxa angaqeda imfundo yakhe yesekhondari uzaqalisa ukuphayona. Ngemva kokuba esepasile uRiana wasigcwalisa isithembiso sakhe. Wahamba wayahlala lomunye umzalwane owayeliphayona njalo wathola umsebenzi owawumvumela ukuthi asebenze amalanga athile. Lokhu kwamnceda ukuthi agcwalise isifiso sakhe sokuphayona. Kazisoli lakancane ngesinqumo asenzayo.

Kodwa izihlobo zakhe kazizange zivumelane lesinqumo lesi. Uthi: “Ubaba lobaba omncane logogo omncane bangikhuthaza ukuthi ngiqhubeke ngemfundo. Mina ngangingafuni ukutshiya ukuphayona.” Kungakayi ngaphi uRiana waba lesifiso sokuncedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. Kuyini okwamenza waba lesifiso lesi? Uthi: “Amasela agqekeza lapho esasihlala khona antshontsha impahla zami ezinengi. Lokhu kwangenza ngacabangisisa ngamazwi kaJesu athi sibuthelele ‘inotho ezulwini.’ Ngakho ngazimisela ukusebenza nzima ukuze ngibuthelele inotho kuNkulunkulu.” (Mat. 6:19, 20) URiana wathuthela endaweni eseningizimu yeMadacascar ehlala abantu abathiwa ngama-Antandroy. Indawo le ingamakhilomitha angu-1 300 ukusuka lapho ayehlala khona. Kodwa kuyini okwamenza waya endaweni le?

URiana ubika ukuthi bengakagqekezelwa wayesefunda iBhayibhili lamadoda amabili angama-Antandroy. Waqalisa ukufunda ulimi lwabantu laba njalo wabona kungcono ukuthi ayetshumayeza abantu abanengi bomhlobo lo abangakaze bezwe izindaba ezinhle. Uthi: “Ngathandaza kuJehova ngicela ukuthi angisize ngenelise ukuthuthela esabelweni sabantu abakhuluma isiTandroy.”

Lakanye uRiana waya kuleyondawo kodwa wafika wahlangana lobunzima bokuswela umsebenzi. Enye indoda yambuza yathi: “Ulandeni lapha? Phela abantu bayasuka lapha besiyadinga imisebenzi emhlubulweni wakini le!” Ngemva kwamaviki amabili uRiana waya emhlanganweni futhi wayengakwazi lokuthi abambe ngaphi ngoba wayengelamali. Ngelanga lokucina lomhlangano omunye umzalwane wafika wafaka into ethile esikhwameni sejazi likaRiana. Wathi evula wathola kuyimali, enye yakhona wagada ngayo futhi enye wafika waqalisa ngayo ibhizimusi yokuthengisa amayogathi. URiana uthi: “Ngasibona sibili isandla sikaJehova. Ngasengilethuba lokuncedisa abantu abangamaziyo uJehova.” Umsebenzi wawumnengi kakhulu ebandleni leli. Ngokwesibonelo uRiana wayesiba lenkulumo kazulu maviki wonke. Uthi: “UJehova wayengiqeqetsha esebenzisa inhlanganiso yakhe.” URiana ulokhu etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini abakhuluma isiTandroy abafuna ukufunda ngoJehova.

UNKULUNKULU UZAKUBUSISA

IBhayibhili lithi: “Lowo okhulekela isibusiso elizweni uzakwenza lokhu ngoNkulunkulu weqiniso.” (Isaya. 65:16) UJehova uzasibusisa nxa singazimisela ukunqoba loba yibuphi ubunzima ukuze senze okunengi enkonzweni. Ngokwesibonelo udadewethu uSylviana esike sakhuluma ngaye ekuqaliseni wayesesaba ukuyancedisa lapho okulesidingo khona. Kuyini okwakumenza esabe? Uthi: “Unyawo lwami lwenxele lufitshane kulolunye. Yikho ngiyaqhula nxa ngihamba njalo lokhu kwenza ngidinwe masinyane.”

USylviana (kwesenxele) loSylvie Ann (kwesokudla) kanye loDoratine ngelanga abhabhathizwa ngalo

Ngo-2014 uSylviana lomunye udade oliphayona okuthiwa nguSylvie Ann basuka ebandleni ababekulo bayancedisa emaphandleni. Indawo leyo ingamakhilomitha angu-85 nxa usuka ngakibo. Kungelani lobunzima alabo uSylviana ukwenzile lokho ayekufisa njalo zinengi izibusiso azitholileyo. Uthi: “Ngemva komnyaka ngilapha omunye untombazane okuthiwa nguDoratine engangifunda laye iBhayibhili wabhabhathizwa emhlanganweni wesiqinti.”

“NGIZAKUSIZA”

Okwenzakala kubafowethu labodadewethu esixoxe ngabo kutshengisa ukuthi uJehova uzasibusisa nxa singazimisela ukunqoba loba yibuphi ubunzima ukuze senze okunengi enkonzweni. Nanku asithembisa khona: “Ngizakuqinisa, ngikusize.” (Isaya. 41:10) Lokhu kwenza ubuhlobo bethu loJehova buqine. Ukuzinikela ukuze sincedise lapho okulesidingo khona kwenza sikulungele ukwenza imisebenzi etshiyeneyo ezabe isenziwa emhlabeni omutsha esiwulindeleyo. UDidier esike sakhuluma ngaye uthi: “Ukuyancedisa lapho okudingakala khona abamemezeli kwenza sifunde izinto ezitshiyeneyo ezizasinceda ngesikhathi esizayo.” Sengathi kungaba labanye abanengi abazimisela ukuqeqetshwa ngalindlela.

^ indima 4 Abafowethu labodadewethu laba bavela eCanada, eCzech Republic, eFrance, eGermany, eGuadeloupe, eLuxembourg, eNew Caledonia, eSweden, eSwitzerland, e-United Kingdom lase-United States.

^ indima 8 Khathesi isikolo lesi sesibizwa ngokuthi yiSikolo Sabavangeli BoMbuso. Amaphayona esikhathi sonke ancedisa kwamanye amazwe angabhalisa ukungena isikolo lesi emazweni adabuka kuwo loba kwelinye ilizwe lapho esenziwa khona ngezindimi zawo.