Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMyanmar

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMyanmar

“ISIVUNO sinengi, kodwa abasebenzi balutshwana. Ngakho celani iNkosi yesivuno ukuthi ithumele abasebenzi ensimini yayo yesivuno.” (Luk. 10:2) Amazwi la akhulunywa nguJesu eminyakeni engaba ngu-2 000 eyadlulayo, asichaza kuhle isimo esiseMyanmar. Elizweni leli kulabamemezeli abangaba ngu-4 200 kuphela abatshumayela izindaba ezinhle ebantwini abangu-55 miliyoni.

Lanxa kunjalo “iNkosi yesivuno” uJehova ifuqe abafowethu labodadewethu abanengi abavela ezindaweni ezitshiyeneyo ukuthi bazoncedisa emsebenzini wokutshumayela owenziwa elizweni leMyanmar. Kuyini okubenze basuka emazweni abo? Kuyini okwenze baba lesifiso sokuyasiza endaweni le? Yiziphi izibusiso abazitholileyo?

“BUYANI, SIDINGA AMAPHAYONA AMANENGI!”

Eminyakeni eyadlulayo umfowethu okuthiwa nguKazuhiro odabuka eJapan wahlaselwa ngumkhuhlane wokuwa, waqaleka futhi wathwalelwa esibhedlela. Udokotela wamtshela ukuthi angatshayeli imota okweminyaka emibili. Lokho kwamdanisa uKazuhiro. Wazibuza ukuthi, ‘Pho sengizawenza njani umsebenzi wokuphayona engiwuthanda kangaka?’ Wathandaza kuJehova emncenga ukuthi athole indlela eyayingenza ukuthi aqhubeke eliphayona.

UKazuhiro loMari

UKazuhiro uthi: “Ngemva kwenyanga umngane wami owayeseMyanmar wezwa ngohlupho engasengilalo. Wangifonela wathi: ‘EMyanmar abantu abanengi bahamba ngamabhasi. Ungabuya ngapha kuzakuba lula ukuthi uqhubeke ngenkonzo yakho lanxa ungelamota.’ Yikho ngabuza udokotela ukuthi ngomkhuhlane engilawo kungavuma yini ukuthi ngiye eMyanmar. Impendulo yakhe yangimangalisa kakhulu, wathi: ‘Kulodokotela obuyileyo ovela eMyanmar njalo ubona ngomkhuhlane olawo. Ngizakutshengisa yena libonane ukwenzela ukuthi nxa umkhuhlane lo ungakuhlasela ukhonale uyembona.’ Impendulo kadokotela lo kwakungani ivela kuJehova.”

Ngemva kwalokho uKazuhiro wathumela umlayezo egatsheni leMyanmar ebatshela ngokuthi yena lomkakhe balesifiso sokuphayona kulelolizwe. Sekudlule insuku ezinhlanu igatsha laphendula lathi, “Buyani, sidinga amaphayona amanengi.” UKazuhiro lomkakhe uMari bathengisa izimota zabo, balungisa amaviza njalo bathenga amatikiti endizamtshina. Khathesi bakhonza leqembu lolimi lwezandla eliseMandalay. Indlela izinto ezenzakala ngayo yenza uKazuhiro lomkakhe bazibonela ngawabo ukuba liqiniso kwesithembiso esikuHubo 37:5 esithi: “Nikela  impilo yakho eNkosini, uyithembe, yona izakukusiza.” (The Holy Bible in Ndebele)

UJEHOVA UVULA INDLELA

Ngomnyaka ka-2014 oFakazi bakaJehova eMyanmar bathola isibusiso sokuthi kwenzelwe umhlangano oqakathekileyo elizweni labo. Emhlanganweni lo kwakulezethekeli ezivela kwamanye amazwe. Omunye wabo ngudadewethu uMonique oleminyaka engu-34 odabuka e-United States. Udade lo uthi: “Ngathi ngivela emhlanganweni lo ngathandaza kuJehova ukuthi angisize kulokho engasengihlela ukukwenza ekukhonzeni. Kanti njalo ngakhuluma labazali bami ngodaba lolo. Abazali bami labo bakubona kulicebo elihle ukuthi ngiyesiza eMyanmar kodwa kwangithatha isikhathi ukuthi ngisenze isinqumo lesi njalo ngangithandaza kanengi.” UMonique uyasilandisela ukuthi kungani kwaba njalo.

UMonique loLi

“UJesu wakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi baqale ‘babalise indleko.’ Ngakho ngazibuza ukuthi: ‘Imali engilayo iyenela yini ukuthi ngithuthele endaweni le? Ngizenelisa yini ukuthola umsebenzi wokuziphilisa ongasoze ungiqedele isikhathi sami?’” Udade lo uqhubeka esithi: “Ngananzelela ukuthi imali yami yayingeneli ukuthi ngithuthele kwelinye ilizwe.” Pho wayithatha ngaphi imali eyayisenela ukuthi athuthele elizweni leMyanmar?—Luk. 14:28.

UMonique uthi: “Ngelinye ilanga umqhatshi wami wacela ukungibona. Ngatshaywa luvalo ngoba ngangicabanga ukuthi uzangixotsha umsebenzi. Kodwa wayefuna ukungibonga ngokuthi ngisebenza kuhle. Ngemva kwalokho wangitshela ukuthi ufuna ukunginika ibhonasi. Imali le yayisenela ukuthi ngibhadale zonke izikwelede engangilazo.”

UMonique ubelokhu eseMyanmar kusukela ngoDecember 2014. Uzwa njani ngokukhonza endaweni elabamemezeli abalutshwana? Uthi: “Ngiyakukholisa kakhulu ukuba lapha. Ngifunda iBhayibhili labantu abathathu njalo omunye wabo uleminyaka engu-67. Ujayele ukubobotheka nxa engibingelela futhi angigone. Wathi esizwa ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova zehla izinyembezi. Wathi: ‘Ngiyaqalisa empilweni yami ukuzwa ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova. Ngimdala khatshana kulawe kodwa ungifundise into eqakatheke kakhulu ebengingayazi.’ Lami ngehlisa izinyembezi. Izinto ezinjengalezi zenza ngisuthiseke empilweni yami.” UMonique usanda kungena iSikolo Sabavangeli BoMbuso.

Okunye okwafuqa abanengi ukuthi bayesiza eMyanmar liBhuku Lomnyaka LaboFakazi BakaJehova lika-2013 elalikhuluma ngelizwe leli. Omunye udadewethu wase-Asia okuthiwa nguLi laye iBhuku Lomnyaka lamnceda ukuthi acabange ngokuyakhonza eMyanmar. Uthi: “Ngo-2014 ngangena umhlangano oqakathekileyo owenzelwa eYangon, eMynmar. Ngahlangana lomunye udadewethu lomkakhe ababesiza ensimini yabantu abakhuluma isiTshayina. Njengoba ngangisazi isiTshayina ngakhetha ukuthi ngithuthele eMyanmar ukuze ngiyesekela iqembu leli. Yikho ngahamba loMonique eMandalay. UJehova wasisekela sibili ngoba sathola umsebenzi wokufundisa esikolo esifananayo futhi sathola lendawo yokuhlala eseduzane. Lanxa kutshisa njalo kulezinye izinto engingazijayelanga ngiyakukholisa ukuba lapha. Abantu beMyanmar abadingi izinto ezinengi empilweni, balenhlonipho njalo bayazinika isikhathi sokulalela izindaba ezinhle. Kuyathokozisa kakhulu ukubona indlela uJehova aphangisisa ngayo umsebenzi wakhe. Ngiyakholwa ukuthi kuyintando kaJehova ukuthi ngibe lapha eMandalay.”

UJEHOVA UYAYIZWA IMITHANDAZO

Abafowethu labodadewethu abasiza kwezinye izindawo sebakubona ukuthi ukuthandaza kuyanceda. Ngokwesibonelo umfowethu uJumpei oleminyaka engu-37 lomkakhe uNao oleminyaka engu-35 babesebandleni  lolimi lwezandla eJapan. Kuyini okwenza bathuthela eMyanmar? UJumpei uthi: “Mina lomkami sasivele sifisa ukuyakhonza elizweni elilabamemezeli abalutshwana. Omunye umzalwane esasingena laye eJapan wathuthela eMyanmar. Lathi sathuthela khonale ngoMay 2010 lanxa sasilemali encane. Abafowethu labodadewethu beMyanmar basamukela kuhle kakhulu.” Umfowethu lo uzwa njani ngokuba sensimini yolimi lwezandla eMyanmar? Uthi: “Abantu bangapha bayakuthanda ukufunda sibili. Abangezwayo endlebeni bayamangala kakhulu nxa sibatshengisa amavidiyo olimi lwezandla. Siyathokoza ngesinqumo esasenzayo sokuzokhonza uJehova silapha.”

UNao loJumpei

Bayithola njani imali yokuziphilisa? UJumpei uthi: “Ngemva kweminyaka emithathu sasesisebenzise phose yonke imali esasilayo futhi esasisele layo yayingaseneli ukubhadala irenti ngomnyaka olandelayo. Mina lomkami sathandaza kanengi ngendaba le. Sathi silibele semukela incwadi eyayivela egatsheni isicela ukuthi sibe ngamaphayona aqakathekileyo okwesikhatshana. Sakubona ukuthi ukuthembela kuJehova kuyasiza ngoba kazange asitshiye futhi ubelokhu esinakekela ngazo zonke izindlela.” UJumpei loNao basanda kungena iSikolo Sabavangeli BoMbuso.

UJEHOVA UFUQA ABANTU ABANENGI

Kuyini okwenza umzalwane okuthiwa nguSimone oleminyaka engu-43 odabuka e-Italy lomkakhe u-Anna oleminyaka engu-37 odabuka eNew Zealand bathuthela eMyanmar? U-Anna ubika ukuthi bancedwa liBhuku Lomnyaka lika-2013. USimone uthi: “Kuyisibusiso esikhulu ukuba lapha eMyanmar. Akudingi izinto ezinengi ukuthi umuntu aphile njalo kulula ukuthi ngisebenzise isikhathi sami esinengi ekukhonzeni uJehova. Kuyathokozisa kakhulu ukubona indlela uJehova asinakekela ngayo nxa sisiza ezindaweni ezilabamemezeli abalutshwana.” (Hubo. 121:5) U-Anna uthi: “Angikaze ngikholise ngalindlela. Asilazinto ezinengi, ngizitshonela enkonzweni lomkami futhi lokhu kusenza sithandane kakhulu. Kanti njalo ukuba sendaweni le kusenze sathola abangane abatsha. Abantu balapha bayabahlonipha oFakazi njalo indlela abalalela ngayo iyamangalisa.” Kungani u-Anna esitsho njalo?

USimone lo-Anna

U-Anna uthi: “Ngelinye ilanga ngathi ngisemakethe ngatshumayeza enye intombazana eyayifunda eyunivesithi futhi sahlela ukuthi siphinde sibonane. Ngathi ngisiyambona ngamthola elomngane wakhe. Ngesikhathi esilandelayo ngamfica ebize abanye abangane bakhe. Ngokuhamba kwesikhathi wabiza abanye futhi, njalo khathesi sengifunda labahlanu.” USimone uthi: “Abantu esihlangana labo ekutshumayeleni balomusa futhi balesifiso sokufunda. Isikhathi sicina singasasivumeli ukuthi sifunde labantu bonke esibatholayo.”

USachio loMizuho

Kuyini okwenziwe ngabanye ukuze benelise ukuyasiza eMyanmar? Udadewethu okuthiwa nguMizuho odabuka eJapan uthi: “Mina lomkami uSachio sasifisa ukuyancedisa elizweni elilabamemezeli  abalutshwana. Kodwa sasizibuza ukuthi sizakuya ngaphi? Izibonelo ezinhle esazibala ebhukwini lomnyaka lika-2013 elalikhuluma ngelizwe leMyanmar zasikhuthaza kakhulu futhi sabona kungcono ukuthi siyencedisa kulelolizwe.” USachio uthi: “Sahlela ukuthi siye eYangon esigodlweni seMyanmar ukuze siyehlola ukuthi indawo leyo injani. Esakubona ngesikhathi sivakatshele indawo le kwasifuqa ukuthi sithuthe siyehlala khona.”

UNGAHLELA YINI UKUYAKHONA LAWE?

UJane, uDanica, uRodney loJordan

Umfowethu okuthiwa nguRodney lomkakhe uJane labantwababo ababili uJordan loDanica abadabuka e-Australia sebeleminyaka ephose ibe ngu-7 bencedisa eMyanmar. URodney uthi: “Kwasithinta inhliziyo ukubona abantu abalesifiso esikhulu sokufunda ngoNkulunkulu. Ngiyazikhuthaza ezinye izimuli ukuthi zizame ukuyasiza ezindaweni ezifana leMyanmar. Thina kusincede kakhulu emulini yethu futhi kuqinise ubuhlobo bethu loJehova. Abasakhulayo abanengi bagijimisa amafoni, izimota, imisebenzi lokunye okunengi. Kodwa abantwabethu bazinikele ekufundeni ulimi lwalapha esikhona ukuze basize abantu enkonzweni. Bazama ukufunda izindlela abangatshumayeza ngazo abantu abangalijayelanga iBhayibhili lokuthi bangaphendula njani nxa besemihlanganweni yebandla njalo bakukhuthalele ukwenza eminye imisebenzi ephathelane lokukhonza.”

U-Oliver lo-Anna

Omunye umzalwane okuthiwa ngu-Oliver oleminyaka engu-37 odabuka e-United States, laye uyasichazela ukuthi kungani ekhuthaza abanye ukuthi bangene enkonzweni le. Uthi: “Ukusuka endaweni oyijayeleyo uyekhonza kwenye indawo kulezibusiso ezinengi kakhulu. Kwanginceda ukuthi ngithembele kuJehova ngazo zonke izikhathi kungelani lokuthi ngihlangana lani empilweni. Ukusebenza labantu engingabaziyo kungincede kakhulu. Kungenze ngabona ukuthi akulalutho oluqakatheke ukwedlula uMbuso kaNkulunkulu emhlabeni lo.” Khathesi u-Oliver lomkakhe u-Anna balokhu bencedisa ensimini yabantu abakhuluma isiTshayina.

UTrazel

Omunye udadewethu okuthiwa nguTrazel odabuka e-Australia owaqalisa ukusiza eMyanmar ngo-2004 uthi: “Nxa izimo zakho zikuvumela, ngiyakukhuthaza ukuthi uyekhonza lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. Senginanzelele ukuthi nxa ulesifiso sokwenza okunengi uJehova uyayibusisa imizamo yakho. Lami ngangingacabangeli ukuthi ngingancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. Ngingatsho ngiphinde ukuthi umsebenzi lo wenza ngithokoze njalo ngisuthiseke.”

Sengathi amazwi abafowethu labodadewethu laba abancedisa eMyanmar angakukhuthaza lawe ukuthi uyesiza abantu abalesifiso sokufunda iqiniso ezindaweni ezingelaboFakazi. Abafowethu labodadewethu abasiza elizweni leli bayancenga bathi: “Wozani eMyanmar lizosisiza.”