IVangeli Elabhalwa NguMathewu 24:1-51

 • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KUKAKHRISTU (1-51)

  • Izimpi, ukuswelakala kokudla, ukuzamazama komhlaba (7)

  • Izindaba ezinhle zizatshunyayelwa (14)

  • Ukuhlupheka okukhulu (21, 22)

  • Isibonakaliso seNdodana yomuntu (30)

  • Isihlahla somkhiwa (32-34)

  • Njengasensukwini zikaNowa (37-39)

  • Hlalani lilindile (42-44)

  • Inceku ethembekileyo lenceku embi (45-51)

24  UJesu wathi esesuka ethempelini abafundi bakhe baya kuye bamtshengisa izakhiwo zethempeli.  Yena wasesithi kubo: “Liyazibona yini izinto zonke lezi? Ngiqinisile ngithi kini, lapha akusoze kusale ilitshe phezu kwelinye, wonke azadilizelwa phansi.”+  Wathi esehlezi entabeni yama-oliva abafundi bamlanda bebodwa bathi kuye: “Sitshele, izinto lezi zizakwenzakala nini njalo sizakuba yini isibonakaliso sokuba khona* kwakho+ lesesiphetho somumo lo wezinto?”*+  UJesu wabaphendula wathi: “Nanzelelani kungabi lomuntu olidukisayo+  ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami besithi bangoKhristu, badukise abanengi.+  Lizakuzwa izimpi lemibiko yezimpi. Lingethuki ngoba izinto lezi kumele zenzakale kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki.+  “Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso.+ Kuzakuba lokuswelakala kokudla+ lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo.+  Zonke izinto lezi ziyikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha.  “Abantu bazalinikela ukuze lihlukuluzwe+ njalo bazalibulala.+ Lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami.+ 10  Kanti njalo abanengi bazakhubeka, bathengisane futhi bazondane. 11  Kuzakuba labaphrofethi bamanga abanengi abazadukisa abanengi.+ 12  Lothando lwabanengi luzaphola ngenxa yokwanda kobubi.* 13  Kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni nguye ozasindiswa.+ 14  Lezizindaba ezinhle zoMbuso zizatshunyayelwa emhlabeni wonke ukuze kube lobufakazi ezizweni zonke,+ besekufika ukuphela. 15  “Ngakho nxa libona amanyala abangela umonakalo emi endaweni engcwele,+ njengoba nje umphrofethi uDanyeli watsho (obalayo kasebenzise ukuqedisisa), 16  akuthi abaseJudiya baqalise ukubalekela ezintabeni.+ 17  Umuntu osephahleni lwendlu kangehli ayethatha impahla esendlini yakhe, 18  lomuntu osemasimini kangabuyeli esiyathatha isembatho sakhe sangaphandle. 19  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe bemunyisa ngalezonsuku! 20  Qhubekani lithandazela ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngesikhathi somqando kumbe ngelanga leSabatha, 21  ngoba ngalesosikhathi kuzakuba lokuhlupheka okukhulu+ okungakaze kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo okungasoze kuphinde kube khona.+ 22  Ngabe amalanga lawo kawaphungulwanga akulamuntu obezasinda, kodwa azaphungulwa ngenxa yabakhethiweyo.+ 23  “Nxa lingezwa loba ngubani esithi kini, ‘Khangelani! Nangu uKhristu,’+ kumbe esithi, ‘Nanguyana!’ lingakukholwa lokho+ 24  ngoba kuzakuba laboKhristu bamanga labaphrofethi bamanga+ futhi bazakwenza izimanga lezibonakaliso ezinkulu ukuze bayenge+ ngitsho labakhethiweyo nxa kungenzeka. 25  Sengihle ngalixwayisa izinto lezi zingakenzakali. 26  Yikho nxa abantu bangathi kini, ‘Usenkangala!’ lingayi. Bangathi, ‘Usezindlini ezingaphakathi!’ lingakholwa+ 27  ngoba ukuba khona* kweNdodana yomuntu kuzakuba njengombane obaneka empumalanga ukhanye kuze kuyefika entshonalanga.+ 28  Loba ngaphi okulesidumbu khona, yikho lapho ingqungqulu ezizabuthana khona.+ 29  “Masinyane nje ngemva kokuhlupheka kwalezonsuku, ilanga lizakuba mnyama+ lenyanga kayisoze ikhanye, izinkanyezi zizakuwa zivela ezulwini njalo amandla amazulu azanyikinywa.+ 30  Ngemva kwalokho isibonakaliso seNdodana yomuntu sizabonakala ezulwini njalo zonke izizwe* zomhlaba zizatshaya izifuba zazo zilila,+ futhi zizabona iNdodana yomuntu+ isiza ngamayezi ezulu ilamandla lenkazimulo enkulu.+ 31  Kuzatshaywa icilongo kuzwakale umsindo omkhulu njalo izathuma izingilosi zayo ukuthi ziqoqe abakhethiweyo bayo emagumbini womane omhlaba,* kusukela komunye umkhawulo wamazulu kusiya komunye umkhawulo.+ 32  “Khathesi fundani emzekelisweni wesihlahla somkhiwa: Nxa ugatsha lwaso oluncane seluqalisa nje ukuba buthakathaka lamahlamvu aso esehluma, lihle likwazi ukuthi ihlobo seliseduze.+ 33  Lani nxa selibona izinto zonke lezi, yazini ukuthi iNdodana yomuntu iseduze, isisemnyango.+ 34  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi asisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi. 35  Izulu lomhlaba kuzadlula kodwa amazwi ami awasoze adlule loba sekutheni.+ 36  “Kakho olaziyo lelolanga lalelohora,+ kwala zona izingilosi zasezulwini ngitsho leNdodana, kodwa nguBaba kuphela olaziyo.+ 37  Njengoba nje zazinjalo insuku zikaNowa,+ kuzakuba njalo ukuba khona* kweNdodana yomuntu.+ 38  Ngalezonsuku uZamcolo engakafiki kwakudliwa, kunathwa, amadoda ethatha labesifazana besendiswa, kwaze kwafika ilanga uNowa angena ngalo emkhunjini,+ 39  futhi kabazange babe lendaba kwaze kwafika uZamcolo wabakhukhula bonke.+ Kuzakuba njalo ukuba khona kweNdodana yomuntu. 40  Ngalesosikhathi kuzabe kulamadoda amabili ensimini, enye izathathwa, enye itshiywe. 41  Abesifazana ababili bazabe bechola elitsheni, omunye uzathathwa, omunye atshiywe.+ 42  Ngakho hlalani lilindile ngoba alikwazi ukuthi iNkosi yenu izakuza ngaliphi ilanga.+ 43  “Kodwa nanku okumele likwazi: Aluba umnikazi wendlu ubekwazi ukuthi isela lizafika ngasiphi isikhathi ebusuku*+ ubezahlala ephapheme futhi ubengasoze avume ukuthi indlu yakhe igqekezwe.+ 44  Ngakho lani hlalani lizilungiselele+ ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngehora elingalicabangeliyo. 45  “Ngubani sibili inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo, ebekwe yinkosi yayo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya ukuze izinike ukudla kwazo ngesikhathi esifaneleyo?+ 46  Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi ifika iyithole isenza njalo!+ 47  Ngiqinisile ngithi kini, inkosi izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo. 48  “Kodwa nxa inceku leyo imbi futhi isithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami iyaphuza,’+ 49  ibisiqalisa ukutshaya izinceku esebenza lazo, idle futhi inathe lezidakwa ezaziwayo, 50  inkosi yayo izabuya ngelanga leyonceku engalikhangelelanga langehora engalaziyo+ 51  njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyihambisa lapho okulabazenzisi khona. Yikho lapho ezakhalela khona itshayanise amazinyo.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “kokungabi lamthetho,” okutsho ukungabi lendaba lemithetho kaNkulunkulu.
Kumbe, “ome waqina kwaze kwaba.”
NgesiGrikhi, “izizwana.”
NgesiGrikhi, “emimoyeni yomine yomhlaba.”
Kumbe, “ngawuphi umlindo wobusuku.”