Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo

BANENGI oFakazi abancedisa ezindaweni ezilesidingo futhi phakathi kwabo kulabodadewethu abanengi abangatshadanga. Abanye odadewethu laba sebeleminyaka eminengi bekhonza kwamanye amazwe. Kuyini okwabanceda ukuthi bazimisele ukuyancedisa kulezozindawo? Kubasizile yini ukuyancedisa kwamanye amazwe? Injani impilo yabo khathesi? Sike saxoxa labalutshwana bakhona asebelesikhathi eside bekwenza lokhu. Isibonelo sabo singakunceda kakhulu nxa ungudade ongatshadanga njalo ofisa ukuyancedisa kwezinye izindawo. Kanti njalo ukucabangisisa ngesibonelo sabo kungasisiza sonke.

UKULWISANA LOKUTHANDABUZA

U-Anita

Kungenzakala ukuthi uyake uzibuze ukuthi ungenelisa yini ukuyakhonza kwelinye ilizwe? U-Anita oseleminyaka engu-75 waqala ethandabuza ukuthi uzafa wenelisa yini ukuyancedisa kwelinye ilizwe. Wakhulela eNgilandi njalo waqalisa ukuphayona eleminyaka engu-18. Uthi: “Ngangikuthanda ukufundisa abantu ngoJehova kodwa ngangingakaze ngizicabange ngikhonza kwelinye ilizwe. Ngakhula ngikhuluma isingisi kuphela futhi ngangingakholwa ukuthi ngizafa ngafunda olunye ulimi. Ngathi ngisamukela incwadi yokuthi ngizongena iSikolo seGiliyadi ngaswela lokuthi ngibambe ngaphi. Ngazibuza ukuthi umuntu onjengami angabizwa esikolo seGiliyadi. Kodwa ngaphinda ngacabanga ukuthi nxa uJehova ebona ngifanele kungcono ngihambe. Lokhu kwenzakala eminyakeni edlula 50 eyadlulayo. Kusukela ngalesosikhathi bengilokhu ngingumnali eJapan.” U-Anita uthi wayekhuthaza odade abasakhulayo ukuthi benze njengaye futhi okuhle yikuthi abanengi bakwenza lokhu!

UKUQUNGA ISIBINDI

Odadewethu abanengi abancedisa kwamanye amazwe baqala bethandabuza ukuthi bahambe yini. Manje kuyini okwabanceda ukuthi baqunge isibindi bacine behambile kulawomazwe?

UMaureen

UMaureen oseleminyaka engu-64 uthi esakhula wayelesifiso esikhulu sokunceda abanye. Yikho wathi eseleminyaka engu-20 wathuthela edolobheni leQuebec eCanada lapho okwakudingakala khona amaphayona angancedisa ekutshumayeleni. Uthi: “Ngokuya kwesikhathi ngabizwa esikolo seGiliyadi kodwa ngangisesaba ukuthi ngizahanjiswa endaweni engingayaziyo ngitshiye abangane bami. Okunye okwakungihlupha yikuthi umama wayesezancediswa ngubani ukugcina ubaba. Ngangithandaza ngize ngikhale izinyembezi ngicela ukuthi uJehova  angincedise. Ngathi sengixoxa labazali bami ngendaba le bangikhuthaza ukuthi ngihambe esikolo. Okunye okwangithokozisa kakhulu yindlela abazalwane ababesekela ngayo abazali bami. Lokhu kwangenza ngabona ukuthi lami uJehova uzangisekela. Ngakho ngazimisela ukuhamba.” UMaureen waba ngumnali entshonalanga ye-Africa okweminyaka engu-30. Lanxa sewaphenduka eCanada ukuze anakekele unina, ulokhu eliphayona eliqakathekileyo. UMaureen uthi lapho ese-Africa uJehova wamsekela ngakho konke ayekudinga ngesikhathi ayekudinga ngaso.

UWendy

UWendy oseleminyaka engu-65 waqalisa ukuphayona eleminyaka engu-14. Uthi: “Ngangilenhloni futhi kwakungithwalisa nzima ukuxoxa labantu engingabaziyo. Kodwa ukuphayona kwanginceda ukuthi ngenelise ukuxoxa labantu. Ngokuhamba kwesikhathi inhloni zaphela. Ukuphayona kwangifundisa ukuthemba uJehova njalo kwangenza ngaba lesibindi sokuyancedisa kwamanye amazwe. Omunye udade owayeseleminyaka edlula 30 engumnali eJapan wangicela ukuthi ngimvakatshele okwezinyanga ezintathu sizotshumayela. Ukusebenza lodadewethu lo kwangenza ngaba lesifiso esikhulu sokuyancedisa kwezinye izindawo.” Ngo-1986 uWendy wahamba kwesinye isihlenge okuthiwa yiVanuatu esisempumalanga ye-Australia. Ukusuka e-Australia usiya kulesosihlenge ngumango ongamakhilomitha angaba ngu-1 770.

UWendy ulokhu eseVanuatu futhi usesebenza ewofisini yokuhumutsha. Uthi uyathokoza kakhulu nxa ebona kubunjwa amaqembu lamabandla ezindaweni ezithile kuleyondawo. Kanti njalo ukubona kuyisibusiso angeke asichaze ngamazwi ukuba lokuncane akwenzayo emsebenzini kaJehova owenziwa ezihlengeni lezi.

UKumiko (ophakathi)

Udadewethu okuthiwa nguKumiko oseleminyaka engu-65 wayeliphayona eJapan ngesikhathi umngane wakhe emtshela ukuthi kungaba njani bayencedisa eNepal. UKumiko uthi: “Umngane wami wayengicela kanenginengi ukuthi sihambe kodwa mina ngangisala. Ngangizibuza ukuthi ngizakwenelisa yini ukufunda ulimi olutsha lokuhlala endaweni engingayijayelanga. Okunye okwakunzima yikuthola imali yokuya kulelolizwe. Ngathi ngisakhathazekile ngezinto lezi ngaphinda ngalimala engozini yomdududu okwabangela ukuthi ngiyelaliswa esibhedlela. Ngasengizibuza ukuthi ngizasila yini kumbe ngizahle ngibe yisigoga ngicine ngisehluleka ukuyaphayona eNepal. Ngaphinda ngacabanga ukuthi kungaba njani ngingayancedisa kulelolizwe okomnyaka owodwa? Ngathandaza kuJehova ngimcela ukuthi angisize.” UKumiko wathi esephumile esibhedlela wavakatshela eNepal futhi ngokuya kwesikhathi yena lomngane wakhe bacina bethuthela kulelolizwe.

 UKumiko useleminyaka engaba ngu-10 ephayona eNepal. Uchaza ukuthi izinhlupho ayekhathazeke ngazo kabonanga lokuthi zaphelela ngaphi njalo uyathokoza kakhulu ngokuthi wazimisela ukuyancedisa kulelolizwe. Uthi: “Izikhathi ezinengi nxa ngitshumayela emzini othile omakhelwane labo bayabuya bezolalela. Ngitsho labantwana abancane bajayele ukungilanda bezocela amaphetshana akhuluma ngeBhayibhili. Kumnandi kakhulu ukutshumayela ensimini elabantu abalesifiso esikhulu sokufunda iqiniso.”

UKULWISANA LOBUNZIMA

Yonke into ilobunzima obuthile nxa uyenza. Manje odadewethu abancedisa kwamanye amazwe balwisana njani lobunzima ababehlangana labo enkonzweni le?

UDiane

UDiane odabuka eCanada uthi kwakunzima ekuqaliseni ukuyahlala khatshana labangakibo. Khathesi useleminyaka engu-62 njalo okweminyaka engu-20 wayengumnali e-Ivory Coast (Côte d’Ivoire). UDiane uthi: “Ngacela uJehova ukuthi angisize ngibathande abantu engibatshumayezayo. Umfowethu uJack Redford owayesifundisa eSikolo seGiliyadi wasitshela ukuthi ekuqaliseni kungaba nzima ukuthi sijayele ukuphila emazweni esasisiya kuwo watsho lokuthi impilo yayingasoze ibe lula njengalokho esasikujayele. Wathi: ‘Lingakhangeli udubo elizahlangana lalo. Kodwa wobani lendaba labantu libafundise iqiniso eliseBhayibhilini.’ Lakanye ngafika ngakwenza lokhu futhi ngathola izibusiso ezinengi. Ngangisithi nxa ngitshela abantu ngoMbuso kaNkulunkulu ngibabone bebobotheka ngenjabulo.” Kuyini okunye okwanceda uDiane ukuthi aqhubeke esenkonzweni le? Uthi: “Ngaba lobungane labantu engangifunda labo iBhayibhili njalo kwakungijabulisa kakhulu ukubabona beqalisa ukukhonza uJehova. Ngakholisa kakhulu e-Ivory Coast njalo ngathola omama labobaba, abafowethu labodadewethu njengoba uJesu watsho.”Mak. 10:29, 30.

U-Anne oleminyaka engu-46 uncedisa kweyinye indawo e-Asia lapho umsebenzi wethu ongavunyelwa khona. Uthi: “Okweminyaka eminengi ngincedisa kwezinye izindawo ngangihlala labodade abatshiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Kwezinye izikhathi lokhu kwakubangela ukuthi singazwanani kumbe siphathane kubi. Kwakusithi kungaba njalo ngizame ukuba lomusa futhi ngizwisise lendlela abenza ngayo izinto. Ngangizama lokuthi ngibe lothando lokungakhangeleli okunengi kubo. Ukwenza lokhu kwaletha impumela emihle ngoba saba ngabangane abakhulu futhi ukuba labangane abanjalo kungincedile ukuthi ngenelise ukuqhubeka ngisenkonzweni le.”

U-Ute

 U-Ute ngudadewethu oleminyaka engu-53 ovela eGermany. Ngo-1993 udade lo wathunyelwa eMadagascar ukuthi ayekuba ngumnali. Uchaza ukuthi okwamhlupha kakhulu efika elizweni leli yikufunda ulimi olutsha, ukujayela umkhathi wakhona kanye lokuthwala nzima ngeminyane lokunye okuyizibungwana okungena emzimbeni kubangele imikhuhlane. Kodwa uthi akuzange kube nzima ngoba odadewethu labantwababo kanye labantu ayefunda labo iBhayibhili bamnceda ukuthi afunde ulimi lwakuleyondawo. U-Ute uthi: “Omunye owayenginceda ngesikhathi ngigula ngumngane wami esasingabanali sonke. UJehova laye wangisiza kakhulu, ngangikhuleka kuye besengilinda okwamalanga loba izinyanga ezithile ukuthi awuphendule umthandazo wami. UJehova wayezilungisa zonke izinhlupho engangihlangana lazo.” Udade lo useleminyaka engu-23 encedisa eMadagascar.

UKUTHOLA IZIBUSISO EZINENGI

Odadewethu abancedisa kwamanye amazwe labo bayatsho ukuthi ukwenza njalo kwenze bathola izibusiso ezinengi. Yiziphi ezinye izibusiso abazitholileyo?

UHeidi

UHeidi waseGermany oseleminyaka engu-73 ubelokhu engumnali e-Ivory Coast (Côte d’Ivoire) kusukela ngo-1968. Uthi: “Okungithokozisa kakhulu yikubona abantu engabafundisa iqiniso beqhubeka bekhonza uJehova. Abanye babo sebengamaphayona abanye sebengabadala bebandla. Abanengi bathi mama kimi njalo abanye bathi gogo. Ngokwesibonelo omunye umdala webandla lemuli yakhe bangiphatha njengomzali wabo uqobo. Yikho ngingatsho ukuthi uJehova unginike umntwana ongumfana, lomalukazana labazukulu abathathu.”3 Joh. 4.

UKaren (ophakathi)

Udade waseCanada oleminyaka engu-72 okuthiwa nguKaren useleminyaka edlula 20 encedisa emazweni asentshonalanga ye-Africa. UKaren uthi: “Ukuba ngumnali kungifundise ukuthi ngizinikele, ngithande abanye futhi ngibe ngumuntu obekezelayo. Ukukhonza labazalwane abatshiyeneyo kungenze ngabona ukuthi uJehova uthanda bonke abantu. Sengafunda ukuthi zinengi izindlela zokwenza izinto. Ukuba labangane ezindaweni ezinengi lakho kuyisibusiso esikhulu kakhulu kimi. Lanxa sesehlukana silokhu singabangane abakhulu.”

Udade wase-England oseleminyaka engu-70 okuthiwa nguMargaret wake waba ngumnali eLaos. UMargaret uthi: “Ukuncedisa kwezinye izindawo kungenze ngabona indlela uJehova adonsa ngayo abantu bemihlobo yonke ebaletha enhlanganisweni yakhe. Kungenze ngaba lokholo oluqinileyo njalo ngaqiniseka ukuthi uJehova uyayiqondisa inhlanganiso yakhe lokuthi uzayigcwalisa injongo yakhe.”

Odade abakhonza kwamanye amazwe bayisibonelo esihle kakhulu. Siyabancoma ngomsebenzi omuhle abawenzayo. (Abahlu. 11:40) Okunye okujabulisayo yikuthi balokhu besiba banengi odade abazinikela ukuyancedisa kwezinye izindawo. (Hubo. 68:11) Wena uyenelisa yini ukuhlela kuhle izimo zakho ukuze ulingisele isibonelo sabodadewethu laba abakhutheleyo? Nxa ungenza njalo ‘uzanambitha ubone ukuthi uJehova ulungile.’Hubo. 34:8.