Yeqa uye kokuphakathi

Ukuzimisela Ukwenza Okunengi Ekukhonzeni

OFakazi bakaJehova bancedwa liBhayibhili ukuthi baqinise ukholo lwabo lokuthi bazimisele ukwenza okunengi ekukhonzeni kwabo uNkulunkulu.

UCameron Uphila Impilo Engcono Kulazo Zonke

Uyafuna yini ukuphila impilo ethokozisayo? Nanku okutshiwo nguCameron owathola injabulo endaweni ayengayicabangeli.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo

Odade abanengi abancedisa kwamanye amazwe baqalisa bethikaza ukuhamba kulawomazwe. Kuyini okwabanceda ukuthi baqunge isibindi bacine behamba? Kubancede njani ukuyancedisa kwamanye amazwe?

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—Elizweni le-Albania leKosovo

Kuyini okwenza abafowethu labodadewethu laba bathokoze lanxa behlangana lobunzima obutshiyeneyo?

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EBulgaria

Yibuphi ubunzima abantu abathuthela kwamanye amazwe abahlangana labo?

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EGhana

Lanxa zizinengi izinhlupho abantu abakhonza kwamanye amazwe abahlangana lazo, zinengi izibusiso abazitholayo ngokwenza njalo.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EGuyana

Kuyini esingakufunda kulabo abake bayancedisa kwezinye indawo? Izibonelo zabo zingakunceda njani nxa lawe ufuna ukuyancedisa kwenye indawo?

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMadagascar

Funda ngabanye abazalwane abazimisele ukuncedisa emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle elizweni leMadagascar.

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMyanmar

Kuyini okwenza abanye oFakazi bakaJehova batshiye amazwe akibo ukuze bayencedisa emsebenzini wokutshumayela eMyanmar?

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—ETurkey

Ngo-2014 kwaba lomkhankaso omkhulu wokutshumayela eTurkey. Kungani kwahlelwa umkhankaso lo njalo kwaba lempumela bani?

Sakhetha Ukuphila Singelazinto Ezinengi

Inkulumo eyabakhona emhlanganweni yenza indoda lomkayo bacabangisisa ngokuthi kuyini okumele bakuqakathekise kakhulu.