Yeqa uye kokuphakathi

Sakhetha Ukuphila Singelazinto Ezinengi

Sakhetha Ukuphila Singelazinto Ezinengi

 UMadián loMarcela babephila impilo entofontofo eMedellín, eColombia. Indlu ababehlala kuyo yayinhle kakhulu ngoba uMadián wayehola imali enengi. Kodwa kulokunye okwenza bacabangisisa ngokuthi kuyini okumele bakuqakathekise kakhulu, njengoba beyizinceku zikaJehova uNkulunkulu. Bathi: “Ngo-2006 sangena umhlangano oqakathekileyo owelanga elilodwa owawulesihloko esithi, ‘Keep Your Eye Simple’ (‘Gcina Ilihlo Lakho Lithe Nhlo Entweni Eyodwa’). Enkulumeni ezinengi kwakugcizelelwa ukuthi kumele siphile singelazinto ezinengi ukuze senzele uNkulunkulu okunengi. Sathi sisuka emhlanganweni sabona ukuthi le yinto ebesingayenzi sibili. Sasilomkhuba wokuhlala sithenga nje futhi sasesilezikwelede ezinengi kakhulu.”

 Ngemva komhlangano lo, uMadián loMarcela baqalisa ukuphila impilo engelazinto ezinengi. Bathi: “Saqalisa ukusebenzisa imali yethu ngonanzelelo. Sathutha sayahlala endlini elingeneyo nje, sathengisa imota yethu sasesithenga umdududu.” Bayekela lokuya ezitolo ukuze bangalingeki ukuthenga izinto. Isikhathi sabo esinengi basebesisebenzisa ukufundisa omakhelwane babo iBhayibhili njalo babejayele ukukwejisa lamaphayona aqakathekileyo * ayekukhuthalele ukusebenzela uJehova uNkulunkulu.

 UMadián loMarcela bakhetha ukungezelela umsebenzi ababewenzela uJehova futhi bathuthela ebandleni elincane elisemakhaya elalifuna ukuncediswa. UMadián kwasekumele atshiye umsebenzi wakhe. Umqhatshi wakhe kazange akuzwisise lokhu. Ngakho uMadián wabonisana laye kuhle wathi: “Wena uhola ngengwane sibili, kodwa uyathokoza yini?” Wavuma ukuthi kathokozi lokuthi uvele ulenhlupho ezimsindayo. UMadián wasesithi kuye: “Impilo ayiyi ngokuthi uhola malini, kodwa okuqakathekileyo yikuthi kuyini sibili okukwenza uthokoze. Okwenza mina lomkami sithokoze yikufundisa abantu ngoNkulunkulu njalo sifuna ukusebenzisa isikhathi esinengi sikwenza lokho ukuze sithokoze kakhulu.”

 Khathesi uMadián loMarcela bayasuthiseka njalo bayathokoza ngoba sebeqakathekisa umsebenzi kaNkulunkulu ukwedlula loba yini. Sebeleminyaka engu-13 bengena lamabandla alabamemezeli abalutshwana eColombia. Khathesi sebathola isibusiso sokuba ngamaphayona aqakathekileyo.

^ Amaphayona aqakathekileyo akhethwa yiwofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova ukuze atshumayele izindaba ezinhle okwesikhathi sonke endaweni ezitshiyeneyo. Aphiwa imadlana yokuthenga okokuziphilisa.