Yeqa uye kokuphakathi

Ukuhlala Siqotho

Bala izihloko ezilapha ubone ukuthi iLizwi likaNkulunkulu libanceda njani oFakazi bakaJehova ukuthi baqhubeke beqinile ekukhonzeni lanxa behlangana lezilingo.

Isakhiwo Esanyikinya Ukholo Lwabafowethu

OFakazi bakaJehova abanengi ababengafuni ukungena esisotsheni bake babotshwa bavalelwa kwesinye isakhiwo esiseSpain.

Ngazimisela Ukuba Lisotsha LikaKhristu

UDemetrius Psarras wabotshwa ngenxa yokwala ukuya empini. Loba kunjalo waqhubeka ebambelele kuNkulunkulu lanxa wayehlangana lobunzima obukhulu.

Okwenziwa Yizibotshwa Kwamthinta Kakhulu

Enye indoda eyayibotshiwe e-Eritrea yazibonela ngawayo ukuthi oFakazi bakaJehova bayakwenza lokho abakufundisayo.

Wayefihla Amaphepha Ngaphansi Komtshina Wokuwatsha

Omunye umama wenza ngokuhlakanipha ukuze afundise abantwabakhe iqiniso eliseBhayibhilini.

Abazange Bavuke Ngolaka Ngesikhathi Behlaselwa Ngabaphristi

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sihlale simnene lanxa sihlaselwe ngothile. Elikutshoyo kuyasebenza yini?