Yeqa uye kokuphakathi

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EGuyana

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EGuyana

 UJoshua ohlala e-United States njalo owake wayancedisa eGuyana uthi: “Ngiswele amazwi okuchasisa intokozo engaba layo ngokuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwane khona!” Banengi oFakazi abake bayancedisa endaweni le * njalo labo bayathokoza njengoJoshua. Kuyini esingakufunda kulabo abake bayancedisa kwezinye indawo? Izibonelo zabo zingakunceda njani nxa lawe ufuna ukuyancedisa kwenye indawo?

Kuyini Okwenza Bafisa Ukuyancedisa?

ULinel

 Engakayi eGuyana, omunye umzalwane okuthiwa nguLinel ohlala e-United States wake wayatshumayela kwenye indawo eselizweni lakubo eyayingajayelanga ukutshunyayelwa. Uthi: “Eqenjini lethu sasingu-20 njalo sahamba sayatshumayela emakhaya eWest Virginia. Ukutshumayela endaweni le kanye lokuba labafowethu labodadewethu okwamaviki amabili kwahle kwayitshintsha impilo yami. Ngazimisela ukukhonza uJehova ngenhliziyo yami yonke.”

UErica loGarth

 Umzalwane okuthiwa nguGarth kanye lomkakhe u-Erica bacabangisisa ngalapho ababengayancedisa khona basebebona kungcono ukuthi baye eGuyana. Kuyini okwenza bakhetha ukuya khonale? U-Erica uthi: “Kulabanye esasibazi abathuthela khonale besiyancedisa. Sabona ukuthi babekhuthele futhi bewuthanda kakhulu umsebenzi ababewenza. Lokhu kwasikhuthaza ukuthi lathi siye khonale.” U-Erica lomkakhe bahlala endaweni le okweminyaka emithathu njalo bathi bakholisa kakhulu. UGarth uthi: “Sanambitha sabona ukuthi ukuncedisa kwelinye ilizwe kumnandi.” Ngokuya kwesikhathi bangena isikolo seGiliyadi njalo khathesi sebencedisa eBolivia.

Labo abancedisa kwezinye indawo bajayele ukuthola abantu abanengi abafuna ukufunda iBhayibhili

Balungiselela Njani?

 IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi singabutheleli izinto ezinengi empilweni. (KumaHebheru 13:5) Liphinda lisikhuthaze ukuthi sibale izindleko singakenzi izinqumo ezinkulu. (ULukha 14:26-33) Lokhu yikho kanye okumele kwenziwe ngumuntu ofuna ukuthuthela kwelinye ilizwe. UGarth uthi: “Singakayi eGuyana mina lomkami saqala saphungula izinto esasilazo. Sathengisa ibhizinesi esasilayo lendlu kanye lezinye izinto esasingasazisebenzisi. Lokhu kwathatha iminyaka ethile. Sisalungisisa konke lokhu sasizama ukube sikhwezela isifiso sethu ngokuvakatshela eGuyana umnyaka ngamunye.”

USinead loPaul

 Okunye okumele umuntu acabange ngakho yikuthi uzaziphilisa ngani esekhonale. Abanye bafika badinge umsebenzi endaweni lapho abathuthele khona nxa umthetho wakuleyondawo uvuma. Abanye basebenzisa ikhompuyitha ukuqhubeka ngomsebenzi akade bewenza kibo lanxa sebethuthele kwenye indawo. Abanye bayabuyela kibo bayesebenza okwesikhathi esithile besebephinda babuyele lapho abancedisa khona. Omunye umzalwane okuthiwa nguPaul lomkakhe uSinead babejayele ukuyasebenza kibo e-Ireland kanye ngomnyaka besebebuyela lapho abancedisa khona. Ngokwenza njalo benelisa ukuncedisa eGuyana okweminyaka engu-18 lanxa iminyaka engu-7 eyokucina basebelomntwana.

UChristopher loLorissa

 IHubo 37:5 lithi: ‘Nikela ukuphila kwakho kuJehova; themba kuye, yena uzakusiza.’ UChristopher lo Lorissa abavela e-United States babehlala bekhuleka kuJehova becela ukuthi abancedise bagcwalise isifiso sabo sokuyancedisa kwelinye ilizwe. Ekukhonzeni kwabo kwemuli babeke bakhangele ezinye izinto okwakumele bazenze ukuze baphumelele ukuthuthela kwelinye ilizwe. Babebhala phansi okuhle lokunye ababecabanga ukuthi kungaba nzima. Kanti njalo babengafuni ukuya endaweni lapho ababezafika besiyafunda kutsha ulimi yikho bakhetha ukuya eGuyana lapho okwakukhulunywa khona ulimi abalwaziyo.

 Okunye abakwenzayo yilokho okutholakala kuZaga 15:22 othi: “Amaqhinga ayehluleka uma kungela zeluleko, kodwa ayaphumelela ngabeluleki abanengi.” Babhalela igatsha elikhangela umsebenzi wokutshumayela eGuyana * bebatshela ngempilo yabo lokuthi bazimisele ukuyancedisa khonale. Baphinda badingisisa ngezokwelatshwa, umumo womkhathi, amasiko kanye lokuthi abantu baphila njani kuleyondawo. Igatsha labaphendula laselibaxhumanisa labadala abasendaweni ababezathuthela kuyo.

 ULinel esike sakhuluma ngaye usengumbonisi wesiqinti eGuyana. Engakayi khonale laye wasebenzisa isimiso seBhayibhili esikuZaga 15:22. ULinel uthi: “Ngaqogelela imali yokuya eGuyana ngasengikhuluma labanye ababeke bayancedisa kwamanye amazwe. Ngaphinda ngaxoxa labangakithi, abadala bebandla kanye lombonisi wesiqinti. Okunye engakwenzayo yikubala indaba ezinengi ezitholakala emabhukwini ethu eziphathelane lokuyancedisa kwezinye indawo.”

UJoseph loChristina

 Abanengi bajayele ukuqala bavakatshele indawo abafuna ukuthuthela kuyo. UJoseph loChristina bathi: “Saqala savakatshela eGuyana okwenyanga ezintathu. Lokhu kwasenza sabona ukuthi singenelisa yini ukuhlala khona. Ngemva kwalokho sabuyela kithi sayalungisa izinto sasesithutha.”

Kuyini Okwabanceda Bajayela Indawo?

UJoshua

 Labo abayancedisa kwamanye amazwe kumele bazinikele njalo bazimisele ukuvumelana lezimo kanye lokufunda ezinye izinto ezenziwa kuleyondawo ukuze benelise ukuqhubeka bekhonza uJehova bethokoza. Ngokwesibonelo, labo abasuka endaweni eziqandayo besiya kwezikhudumalayo lezilezulu elinengi bangananzelela ukuthi indawo lezo zigcwele izibungu. UJoshua esike sakhuluma ngaye uthi: “Ngangingajayelanga ukubona izibungu ezinengi kangaka. Engazithola eGuyana zazisesabeka! Kodwa ngokuya kwesikhathi ngacina sengijayele. Ngafunda ukuthi ungagcina indlu yakho ihlanzekile, izibungu azibi zinengi. Lokhu ungakwenza ngokugezisa imiganu, ukulahla izibi lokuhlala uklina endlini.”

 Ukujayela indawo kungahlanganisa lokufunda ukupheka okunye ukudla obungakujayelanga. UJoshua uthi: “Mina lomngane wami esasihlala sonke sasicela abafowethu labodadewethu ukuthi basifundise ukupheka ukudla okwakutholakala kuleyondawo. Sasisithi singafunda ukupheka ukudla okuthile, sinxuse abanye ebandleni ukuthi bazokudla lathi. Lokhu kwakusipha ithuba lokuthi sazane labazalwane njalo sakhe ubungane obuqinileyo.”

UPaul loKathleen

 UPaul loKathleen bona bakhuluma ngendlela okwakumele batshintshe ngayo. Bathi: “Kwasokumele sifunde imikhuba emitsha yokhuluma labantu njalo sibekwazi lendlela yokugqoka ababeyamukela. Lokhu kwakuyinto entsha kithi. Kwadingeka ukuthi sizithobe sitshintshe kodwa sinanzelele ukuthi asenzi izinto ezingavumelani leBhayibhili. Ukufunda imikhuba yakuleyondawo kwasenza sasondelelana kakhulu labafowethu labodadewethu njalo kwasinceda kakhulu ekutshumayeleni.”

Yiziphi Izibusiso Abazitholayo?

 UJoseph loChristina bathi: “Izibusiso esazitholayo zedlula khatshana ubunzima esahlangana labo. Ukuyahlala endaweni esingayijayelanga kwasenza sananzelela izinto eziqakatheke kakhulu. Sananzelela ukuthi ezinye izinto esasibona angani ziqakathekile kudala zazingaqakathekanga kangako. Izinto esahlangana lazo zenza sazimisela ukwenza konke okusemandleni ethu ekukhonzeni uJehova. Safunda ukwaneliseka.” Banengi asebake bayancedisa kwezinye indawo abazizwa njengoJoseph loChristina.

 U-Erica esike saxoxa ngaye uthi: “Ukuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwane khona kwasenza sazwisisa ukuthi kutshoni ukuthemba uJehova ngenhliziyo yonke. Simbonile esinceda ngendlela ebesingakaze siyibone. Ukubona konke lokhu sindawonye lomkami kusenze saba ngamathe lolimi.”

^ Okunengi mayelana lomsebenzi owenziwa eGuyana ungakuthola ebhukwini lesiZulu elithi, INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2005.

^ Igatsha laseTrinidad leTobago yilo elikhangele umsebenzi wokutshumayela endaweni le.